Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2020/2021

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 435/2020 Z.z.

§ 2. ods. 1 a

Údaje o škole

Názov školyZákladná škola s materskou školou Trakovice
Adresa školy919 33 Trakovice 10
Telefón+421 0337434233
E-mailzstrakovice@gmail.com
WWW stránkazstrakovice.edupage.org

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menotelefóne-mail
RiaditeľPaedDr. Harsányi Róbert  
ZRŠ   
ZRŠ   
ZRŠ   

Rada školy

 Titl., priezvisko, menoKontaktFunkcia
predseda   
pedagogickí zamestnanci   
ostatní zamestnanci   
zástupcovia rodičov   
zástupca zriaďovateľa   
iní   

§ 2. ods. 1 b

Údaje o zriaďovateľovi

Názov
Sídlo
Telefón
E-mail

§ 2. ods. 1 d

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 275

Počet tried: 13

Podrobnejšie informácie:
Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
počet tried11112222113
počet žiakov222120194047384325275
z toho v ŠKD1820161616    86

§ 2. ods. 1 e

Zamestnanci

Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet úväzkov pedag. prac.Počet úväzkov nepedag. prac.
TPP    
DPP    
Znížený úväzok    
ZPS    
Na dohodu    

§ 2. ods. 1 f

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov   
vychovávateľov   
asistentov učiteľa   
spolu   

Predmety vyučované nekvalifikovane

TriedaPredmetPočet hodín týždenne

§ 2. ods. 1 g

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Názov súťažePočet žiakovokr. kolokraj. kolonárod. kolomedzinár. kolo

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Vložiť text o prezentácii školy na verejnosti (napr. vydávanie školského časopisu, školské akadémie, športové a kultúrne akcie, poskytovanie služieb žiakom a rodičom a pod...)

§ 2. ods. 1 h

Projekty

Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika

A) Dlhodobé B) Krátkodobé C) V školskom roku 2020/2021 boli školou vypracované projekty:

§ 2. ods. 1 i

Výsledky inšpekčnej činnosti

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly:

Druh inšpekcie:

Ak bola inšpekcia vykonaná v šk. roku 2020/2021, uveďte predmety a oblasti (riadenie, proces, podmienky), v ktorých bola dosiahnutá úroveň:

- veľmi dobrá

- dobrá

- priemerná

- málo vyhovujúca

- nevyhovujúca

- kľúčové pozitívne stránky školy

- oblasti vyžadujúce zlepšenie

§ 2. ods. 1 j

Materiálno-technické podmienky

V súvislosti so zabezpečením výchovnovzdelávacieho procesu uviesť hodnotenie

- priestorov školy (učebne, odborné učebne, telocvične, ihriská, školská jedáleň a pod.)

- zabezpečenie výučby učebnými pomôckami

- stručnú analýzu súčasného stavu

- potreby a pripravované plány

§ 2. ods. 1 k

Úspechy a nedostatky

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:

Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:

Návrh opatrení:

§ 2. ods. 3 a

ŠVVP na ZŠ

Počet žiakov so ŠVVP: ?

§ 2. ods. 3 b

Zapísaní žiaci

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2020: súčet / počet dievčat Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2020: súčet / počet dievčat Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: súčet / počet dievčat Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2021
 Nižší ročník5.roč.6.roč.7.roč.8.roč.9.roč.Spolu
Počet žiakov       

§ 2. ods. 3 e

Klasifikácia tried

TriedaANJBIODEJDOVDOVETVFYZGEOHUVCHEMINFLVVKMATNAVNAV
1.A               
2.A        1   1,24  
3.A1,05       1 1 1,05  
4.A1,17       1 1 1,58  
5.A1,951,821,05    1,45  1 1,64  
5.B3,0731,87    2,13  1 3,07  
6.A2,382,081,38   1,711,5  1,13 2,21  
6.B2,832,31,65   1,911,7  1,04 2,43  
7.A2,432,141,29   1,861,48 2,11,14 2,14  
7.B21,941,19   1,941,06 1,941,06 2  
8.A2,1921,25   1,561,31 1,381 1,69  
8.B1,961,811,26   1,521,22 1,441 1,74  
9.A2,462,51,29   1,751,21 1,42  2,92  

TriedaNEJOBNTOPOPRVPRIPRORMUSJLSprTECHTSVTRHVLAVBSVYU
1.A               
2.A     1,05 1,291 1    
3.A   11,1  1,31 1 1  
4.A   11,16  1,581 1 1,32  
5.A       1,5511     
5.B       2,2711     
6.A       1,8811,42     
6.B       1,961,041,35     
7.A1,62      2,0511,19     
7.B1,06      1,6311     
8.A1,31      1,8111,06     
8.B1,41      1,8911,07     
9.A1,54      2,131,131,38     

TriedaVYVZPR
1.A  
2.A1 
3.A1 
4.A1 
5.A1 
5.B1,07 
6.A1 
6.B1 
7.A1 
7.B1 
8.A1 
8.B1 
9.A1 

Prospech žiakov

TriedaPočetProspeliNeprospeliNeklasifikovaní
1.A222200
2.A212100
3.A202000
4.A191900
5.A232300
5.B151410
6.A242310
6.B232030
7.A222020
7.B161600
8.A161600
8.B272700
9.A252500

§ 2. ods. 5 a

Finančné a hmotné zabezpečenie

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov

...

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť

...

3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít

...

4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít

...

5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov

...

§ 2. ods. 5 b

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
3.A · Krúžok20 PaedDr. Rastislav Murín
Druhé oddelenie25 Alena Lukáčiková
Prvé oddelenie24 Jana Šipkovská
Tretie oddelenie18 Mária Chrvalová

Záver

Vypracoval: PaedDr. Harsányi Róbert

V Trakoviciach, 14. septembra 2021

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: