Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2021/2022

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 435/2020 Z.z. v znení vyhlášky 526/2021 Z.z.

§ 2. ods. 1 a

Údaje o škole

Názov školyZákladná škola s materskou školou Trakovice
Adresa školy919 33 Trakovice 10
Telefón+421 0337434233
E-mailzstrakovice@gmail.com
WWW stránkahttps://zstrakovice.edupage.org

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menotelefóne-mail
RiaditeľPaedDr. Harsányi Róbert  
ZRŠMgr. Anna Gavalcová  

Rada školy

 Titl., priezvisko, menoKontaktFunkcia
predsedaJana Martinovičová  
pedagogickí zamestnanciMgr. Richard Slovák  
    
    
ostatní zamestnanciViera Barošová  
    
zástupcovia rodičovMgr. Monika Bolečková  
 Ing. Lucia Bolečková  
 Mária Bunčeková  
 Miroslava Baxová   
zástupca zriaďovateľaMgr. Martin Herceg  
 Soňa Janíková  
 Ing. Miloš Drgoň   
 Jana Šipkovská   

§ 2. ods. 1 b

Údaje o zriaďovateľovi

NázovObec Trakovice
SídloObecný úrad Trakovice č. 38
Telefón0337434222
E-mailstarosta@trakovice.sk

§ 2. ods. 1 c

Činnosť rady školy

Rada školy zasadala pravideľne, aj keď kvoli pandemickým opatreniam v obmedzenom režime.

§ 2. ods. 1 d

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 287 žiakov k 30.6.2022

Počet tried: 14

Podrobnejšie informácie:

Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
počet tried11112222214
počet žiakov182221194439463741287
z toho v ŠKD18191513     65

§ 2. ods. 1 e

Zamestnanci

Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet úväzkov pedag. prac.Počet úväzkov nepedag. prac.
TPP225  
DPP1   
Znížený úväzok1   
ZPS    
Na dohodu1   

§ 2. ods. 1 f

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov 20 
vychovávateľov 3 
asistentov učiteľa 1 
    
spolu 24 

Predmety vyučované nekvalifikovane

TriedaPredmetPočet hodín týždenne
7.AVýtvarná výchova1
3.A 2. skupinaAnglický jazyk3
4.A 2. skupinaAnglický jazyk3
3.A 1. skupinaAnglický jazyk3
4.A 1. skupinaAnglický jazyk3
7.AChémia 2
7.BChémia 2
5.AGeografia2
5.BGeografia2
5.B 1. skupinaInformatika1
5.B 2. skupinaInformatika1
8.BInformatika1
6.BInformatika1
7.AInformatika1
7.B Technika1
7.A dievčatáTechnika1
7.A chlapciTechnika1
8.A 1skupinaTechnika1
8.A 2skupinaTechnika1
9.A 1.skupinaTechnika1
8.B 1skupinaTechnika1
8.A 1skupinaInformatika1
8.A 2skupinaInformatika1
6.A 1 skupinaInformatika1
6.A 2 skupinaInformatika1
7.A dievInformatika1
7.B chlapciInformatika1

§ 2. ods. 1 g

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Názov súťažePočet žiakovokr. kolokraj. kolonárod. kolomedzinár. kolo
Olympiád v anglickom jazyku kategória 1A111  
Matematická olympiáda11   
Dejepisná olympiáda1  1 
Biologická olympiáda - kategória C11   
Biologická olympiáda – kategória D11   
Geografická olympiáda1  1 
Pytagoriáda33   

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Vškolskom roku 2021/2022 sme sa nemohli dostatočne prezentovať na verejnosti kvoli pandémii koronavírusu.

§ 2. ods. 1 h

Projekty

Škola je zapojená do projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“, vdaka ktorému máme v materskej škole asistenta učiteľa.

§ 2. ods. 1 i

Výsledky inšpekčnej činnosti

V minulom školskom roku nebola uskutočnená inšpekcia na našej škole.

§ 2. ods. 1 j

Materiálno-technické podmienky

Vďaka Obecnému úradu a pomoci p. Starostu Ing. Tolaroviča, máme úspešne zrekonštruované jednotlivé časti školy a priestorov telocvične. Kryté stojisko pre bicykle pok dozorom kamerového systému.

Materiálno technické podmienky na našej škole sú vy dobrej úrovni. Všetci pedagogickí zamestnanci majú k dispozícií počítač na zaznamenávanie vyučovania do elektronickej triednej knihy a na škole celoplošne funguje WiFi signál.

Pošas dištančnej výučby učitelia pracovali pomocou aplikácie Teams.

V triedach sú zabezpečené papierové utierky a dezinfekčné rozprašovače.

§ 2. ods. 1 k

Úspechy a nedostatky

Pozitívne stránky školy:

• iniciatívny, tvorivý učiteľský zbor; pozitívny prístup k žiakom, dobré vzťahy medzi

učiteľmi a žiakmi,

• školský vzdelávací program kopíruje požiadavky rodičov, obce a regiónu

• výborné vybavenie IKT a modernými učebnými pomôckami,

• zavádzanie progresívnych foriem a metód do výchovno-vzdelávacieho procesu,

• preventívne a multidisciplinárne aktivity, bohatá ponuka aktivít pre žiakov vo

vyučovacom i vo voľnom čase,

• starostlivosť o žiakov so špeciálnymi schopnosťami a špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami - na škole pôsobí špeciálny pedagóg

• užívanie priestorov školy pre verejnosť (ZUŠ, SCVČ)

• vhodná a primeraná úprava tried a chodieb

• zborovňa vybavená PC s pripojením na internet a kopírkou

• dobré zázemie pre krúžkovú a športovo - rekreačnú činnosť

• úspechy v projektoch a ich zužitkovanie pre rozvoj žiakov, učiteľov a školy,

• veľmi dobré výsledky v súťažiach

• veľmi dobrá spolupráca s rodičmi a zriaďovateľom.

Nedostatky

• je potrebné zlepšiť systém kontroly

• nedostatok odborných učební a do budúcna pravdepodobne aj kmeňových učební

§ 2. ods. 3 a

ŠVVP na ZŠ

Počet žiakov so ŠVVP: 13

§ 2. ods. 3 b

Zapísaní žiaci

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2021: 30

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2021: 25/ 15

Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2022

 Nižší ročník5.roč.6.roč.7.roč.8.roč.9.roč.Spolu
Počet žiakov       

§ 2. ods. 3 d

Prijatí na SŠ

Na stredné školy boli prijatí všetci končiaci žiaci.

§ 2. ods. 3 e

Klasifikácia tried

TriedaANJBIODEJDOVDOVETVFYZGEOGNVHUVCHEMINFLVVKMATNAV
1.A         1   1 
2.A         1   1,09 
3.A1,1        1 1 1,38 
4.A1,16        1 1 1,26 
5.A21,941,25    1,69 1 1 2,06 
5.B21,71,33    1,56 1 1 1,7 
6.A2,091,821,32   1,271,5 1,09 1 1,82 
6.B3,313,132,69   2,52,75 1,63 1 2,75 
7.A2,422,291,96   1,962,08 1,081,541,04 2,42 
7.B2,452,411,55   2,272,27 11,731,05 2,64 
8.A1,91,91,65   1,81,15 11,551 2,1 
8.B1,881,881,38   1,811,13 11,311 2,06 
9.A2,692,191,38   1,691,38  1,81  1,81 
9.B2,042,121,32   1,921,12  2,16  1,8 

TriedaNAVNEJOBNTOPOPRVPRIPRORMUSJLSprTECHTSVTRHVLAVBS
1.A      1 11 1   
2.A      1 1,091 1   
3.A    11,19  1,331 1 1,19 
4.A    11,32  1,321 1 1,32 
5.A        1,81111   
5.B        1,8911,071   
6.A  1,36     1,641,091,091   
6.B  2     2,6312,131,31   
7.A 1,421,42     1,671,0411   
7.B 1,451,45     1,731,091,141   
8.A 1,61,25     1,81,111,3   
8.B 1,311,19     1,38111,06   
9.A 1,381,19     2,19111   
9.B 1,161,04     2,1611,041,13   

TriedaVYUVYVZPR
1.A 1 
2.A 1 
3.A 1 
4.A 1 
5.A 1 
5.B 1 
6.A 1,14 
6.B 1,25 
7.A 1,25 
7.B 1 
8.A 1,05 
8.B 1 
9.A 1 
9.B 1 

Prospech žiakov

TriedaPočetProspeliNeprospeliNeklasifikovaní
1.A181800
2.A222201
3.A212101
4.A191900
5.A171700
5.B272610
6.A232301
6.B161510
7.A242400
7.B222110
8.A212011
8.B161600
9.A161600
9.B252500

§ 2. ods. 5 b

Voľnočasové aktivity

Krúžková činnosť bola zabezpečovaná pre žiakov našej školy Síkromným centrom voľného ťasu v Trakoviciach.

Krúžky boli tieto:

Anglický jazyk - 1. ročník

Anglický jazyk - 2. ročník

Folklórny krúžok Gatrička

Loptové hry - vybíjaná

Šikovníček - výtvarný krúžok

Stolnotenisový krúžok

Volejbal

Funky Dance

Šachový krúžok

Elektrotechnický krúžok

Klub Vareška

Slovenský jazyk (MONITOR SJL)

Matematika (MONITOR MAT)

§ 2. ods. 5 c

Spolupráca školy s rodičmi

Rodičovská rada zorganizovala pre žiakov školy aktivity a odmeny k MDD

Uskutočňujú sa pravidelné zasadnutia rady rodičov, kde sú prejednávané jednotlivé pripomienky k výchovnovzdelávaciemu procesu a chodu školy. V čase pandémie sa uskutočňovala kamunikácia cez aplikáciu edupage, alebo teams.

Spolupráca je na veľmi dobrej úrovni.

§ 2. ods. 5 d

Iné podstatné skutočnosti

Záver

Vypracoval: PaedDr. Harsányi Róbert

V Trakoviciach, 16. januára 2023

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 5.9.2022