• Základná škola s materskou školou Trakovice
    
   Oznámenie o voľnom pracovnom mieste V zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a
   odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov ktorými sa dopĺňajú niektoré
   zákony zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných
   zamestnancov:
   Názov a adresa zamestnávateľa: Základná škola s materskou školou Trakovice, Trakovice 10, 919 33
   Kategória: učiteľka /učiteľka v materskej škole
   Predpokladaný dátum prijatia od 9.1.2023
   Úväzok: 100%
   Kvalifikačné predpoklady: - vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch
   a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
   Požadované doklady:
   - žiadosť o prijatie do zamestnania,
   - profesijný životopis,
   - doklady o dosiahnutom ukončenom vzdelaní,
   - súhlas so spracovaním osobných údajov.
   Platové podmienky:
   Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č.
   338/2019 Z. z., ktorými sa ustanovujú "Platové tarify PZ a OZ a zvýšenie platových taríf v závislosti od
   dĺžky započítanej praxe.
   Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi doručte najneskôr do 31. 12.
   2022 do 12.00 h na adresu školy: ZŠ s MŠ Trakovice, Trakovice 10, 919 33
   mailom: zstrakovice@gmail.com .
   Na obálku/do predmetu správy uveďte „Žiadosť o prijatie do zamestnania ŠKD“
   Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú
   požadované podmienky. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo pozvať na osobný pohovor len vybraných
   uchádzačov, ktorí spĺňajú požadované podmienky.

  • zatiaľ žiadne údaje