• Oznámenie zákonného zástupcu o prestupe dieťaťa na inú školu

    • OZNÁMENIE ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU O PRESTUPE DIEŤAŤA NA INÚ ŠKOLU

      

     Odhlasujem Svoje dieťa

     meno a priezvisko žiaka:    ............................................................................................................................

     Dátum narodenia:                .........................................      ročník: ...................     trieda: ............................

     Bydlisko: .........................................................................................................................................................

     Zo Základnej školy s materskou školou Trakovice z dôvodu: ......................................................................................................................................................................

     Meno a priezvisko zákonného zástupcu: ................................................  

      

     ........................................................

                        podpis zákonného zástupcu