Základná škola s materskou šklolou Trakovice ISCED1

PredmetRočníkSpolu
1.2.3.4.
Jazyk a komunikácia
slovenský jazyk a literatúra 101088 36
anglický jazyk 33 6
Človek a príroda
prvouka 12 3
prírodoveda 12 3
Človek a hodnoty
vlastiveda 12 3
etická výchova / náboženská výchova / náboženstvo 1111 4
Matematika a práca s informáciami
matematika 5554 19
informatika 11 2
Človek a svet práce
pracovné vyučovanie 11 2
Umenie a kultúra
hudobná výchova 1111 4
výtvarná výchova 2211 6
Zdravie a pohyb
telesná a športová výchova 2222 8


© aScAgenda 2019.0.1128 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 24.09.2018