Základná škola s materskou školou Trakovice IŠVP ISCED 2

PredmetRočníkSpolu
5.6.7.8.9.
Jazyk a komunikácia
slovenský jazyk a literatúra 55455 24
anglický jazyk 33333 15
Anglický jazyk 43334 17
Nemecký jazyk 222 6
Slovenský jazyk a literatúra 55555 25
Človek a spoločnosť
fyzika 2121 6
chémia 221 5
biológia 21211 7
Fyzika 2122 7
Chémia 221 5
Biológia 22212 9
Človek a hodnoty
dejepis 11112 6
geografia 21111 6
občianska náuka 1111 4
etická výchova / náboženská výchova / náboženstvo 11111 5
Dejepis 12112 7
Geografia 22111 7
Občianska náuka 1111 4
Náboženská výchova 11111 5
Etická výchova 11111 5
Matematika a práca s informáciami
matematika 44445 21
informatika 1111 4
Matematika 55555 25
Informatika 1111 4
Človek a svet práce
technika 11111 5
Technika 11111 5
Umenie a kultúra
hudobná výchova 1111 4
výtvarná výchova 11111 5
Hudobná výchova 1111 4
Výtvarná výchova 21111 6
Zdravie a pohyb
telesná a športová výchova 22222 10
Telesná a športová výchova 22222 10
Ostatné
disponibilné hodiny 34435 19


© aScAgenda 2023.0.1395 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 01.02.2023