• Aktualizačné vzdelávanie

    Cieľom aktualizačného vzdelávania je podľa potrieb zriaďovateľa, školy, školského zariadenia alebo zariadenia sociálnej pomoci je udržiavanie alebo obnovovanie profesijných kompetencií potrebných na výkon pracovnej činnosti, získanie nových vedomostí a informácií o zmenách v právnych predpisoch, výchovno-vzdelávacích programoch, pedagogickej dokumentácii a ďalšej dokumentácii alebo získanie nových vedomostí a zručností v konkrétnej oblasti pracovnej činnosti.

    Poskytovateľom aktualizačného vzdelávania je:

    • škola,
    • školské zariadenie,
    • zariadenie sociálnej pomoci,
    • zriaďovateľ školy bez právnej subjektivity alebo školského zariadenia bez právnej subjektivity.

    Aktualizačné vzdelávanie sa organizuje ako schválený jednoduchý program aktualizačného vzdelávania v rozsahu najmenej 10 hodín za školský rok a najviac 24 hodín za školský rok.

     

    V zmysle § 69 ods. 1 písm. d) zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch poskytovateľ vzdelávania ZŠ s MŠ Trakovice uverejňuje na svojom webovom sídle hodnotenie uskutočneného vzdelávania nasledovne:

     

    P. č.

    druh programu vzdelávania

    názov programu

    termín/trvanie

    rozsah v hodinách

    03/2020

    aktualizačné vzdelávanie

    Zákon o PZ a OZ č, 138/2019 Z.z., informácie o zmenách z. č.414/2021Z.z.

    23. 08. 2022

    3 hod. prezenčne

    2 hod. dištančne

     

    Výsledok hodnotenia

    Celkom zúčastnených účastníkov vzdelávania:    26

     5

    4

    3

    2

    1

    úplne súhlasím

    súhlasím

    nedokážem plne zhodnotiť

    nesúhlasím

    úplne nesúhlasím

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Otázka

    priemer:

    1

    Ako hodnotíte obsah vzdelávania s ohľadom na obsah jednotlivých tém vzdelávania?

    4.6

    2

    Ako hodnotíte dosiahnutie stanovených cieľov vzdelávania?

    4.3

    3

    Ako hodnotíte rozsah a úroveň odborných vedomostí lektorky/lektora?

    4.8

    4

    Ste spokojná/ý s prístupom lektorky/lektora k účastníkom vzdelávania?

    4.8

    5

    Ako hodnotíte úroveň komunikácie lektorky/lektora s účastníkmi vzdelávania?

    4.6

    6

    Ako hodnotíte použité formy vzdelávania? Akú inú formu by ste preferovali, resp. považovali za efektívnejšiu?

    4.4

    7

    Ako hodnotíte použité metódy vzdelávania? Akú inú metódu by ste preferovali resp. považovali za efektívnejšiu?

    4.5

    8

    Ako hodnotíte dostupnosť a ochotu lektorky/lektora - konzultácie v prípade potreby, elektronická komunikácia a pod.?

    4.8

    9

    Ako hodnotíte celkovú časovú dotáciu vzdelávania vzhľadom na obsah vzdelávania?

    4.4

    10

    Ako hodnotíte dostupnosť miesta vzdelávania?

    4.8

    11

    Ako hodnotíte časový harmonogram vzdelávania? Vyhovovalo Vám  rozvrhnutie vzdelávania?

    4.6

    12

    Vyhovovala Vám frekvencia vzdelávacích aktivít?

    4.4

    13

    Ako hodnotíte materiálno-technické a priestorové vybavenie miesta vzdelávania?

    4.5

    14

    Ako hodnotíte využívanie digitálnych technológií pri vzdelávaní?

    4.6

    15

    Ste  spokojná/ý s poskytnutými vzdelávacími materiálmi?

    4.4

    16

    Ako hodnotíte komunikáciu organizátorov s účastníkmi vzdelávania pred vzdelávaním?

    4.7

    17

    Ako hodnotíte komunikáciu organizátorov s účastníkmi vzdelávania počas vzdelávania?

    4.7

    18

    Ako hodnotíte komunikáciu organizátorov s účastníkmi vzdelávania po ukončení vzdelávania?

    4.6