Prihláška na štúdium na našej škole

Milí rodičia budúcich prváčikov!

Zápis do prvého ročníka sa uskutoční v čase od 4.4.2021 do 6.4.2021. Prosíme Vás, aby ste prihlášku Vášho dieťaťa vyplnili elektronicky.  Ak budete žiadať o odklad povinnej školskej dochádzky, uvedte to prosím do poznámky

 •  
  • Termíny zápisu do školy

   Na našej základnej školy sa zápis uskutoční 04. - 06. apríla 2022 v čase od 13.00 do16.00.

   Priebeh zápisu

   Škola sprístupní na svojej webovej stránke (https://zstrakovice.edupage.org/) elektronickú prihlášku zápisu do prvého ročníka.  Zákonný zástupca prihlášku elektronicky vypíše.

   Na zápis nie je potrebné dostaviť sa spolu s dieťaťom. Prichádzajú  len zákonní zástupcovia. Tí si prinesú občiansky preukaz zákonných zástupcov, rodný list dieťaťa, splnomocnenie v prípade neúčasti jedného zákonného zástupcu dieťaťa (príloha), doklady o prípadnom vyšetrení dieťaťa v CPPPaP. Škola vytlačí elektonickú prihlášku, ktorú na mieste podpíšu rodičia a spolu so zamestnancom školy skontrolujú uvedené údaje. Prosíme o poplatok 10€ na pomôcky a učebné materiály. 

   Pri zápise žiakov do prvého ročníka ZŠ sa zisťujú záväzne počty žiakov prihlásených na povinne voliteľný predmet náboženská výchova alebo etická výchova pre nasledujúci školský rok a navštevovanie školského klubu (družina). 

   Podľa § 144a zákona účinného od 1. januára 2022 sa na podaniach týkajúcich sa výchovy a vzdelávania, v ktorých sa rozhoduje v správnom konaní, teda aj na žiadosti sa vyžaduje podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa. 

   Podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa sa nevyžaduje, ak: 

   • jednému z rodičov bol obmedzený alebo pozastavený výkon rodičovských práv a povinností vo veciach výchovy a vzdelávania dieťaťa, ak jeden z rodičov bol pozbavený výkonu rodičovských práv a povinností vo veciach výchovy a vzdelávania dieťaťa, alebo ak spôsobilosť jedného z rodičov na právne úkony bola obmedzená (spôsob preukázania uvedenej skutočnosti ani doklad, ktorým sa táto skutočnosť preukazuje, školský zákon neustanovuje, túto skutočnosť je možné preukázať napríklad neoverenou kópiou rozhodnutia súdu),
   • jeden z rodičov nie je schopný zo zdravotných dôvodov podpísať sa (spôsob preukázania uvedenej skutočnosti ani doklad, ktorým sa táto skutočnosť preukazuje, školský zákon neustanovuje, túto skutočnosť je možné preukázať napríklad potvrdením od všeobecného lekára zákonného zástupcu, ktoré nie je schopný sa podpísať)  alebo
   • vec neznesie odklad, zadováženie súhlasu druhého rodiča je spojené s ťažko prekonateľnou prekážkou a je to v najlepšom záujme dieťaťa (spôsob preukázania uvedenej skutočnosti ani doklad, ktorým sa táto skutočnosť preukazuje, školský zákon neustanovuje, túto skutočnosť je možné preukázať napríklad písomným vyhlásením podľa prílohy č. 2).   

   Na prihláške postačuje podpis  len jedného zákonného zástupcu, ak sa zákonní zástupcovia dohodli, že prihlášku podpisuje iba jeden zákonný zástupca, a ak o tejto skutočnosti doručia riaditeľovi školy písomné vyhlásenie (príloha ).

    Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roku veku nedosiahlo školskú zrelosť môže riaditeľ školy, na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, rozhodnúť o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania. Povinnou súčasťou žiadosti je súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast a súhlas príslušného zariadenia CPPPaP s pokračovaním plnenia povinného predprimárneho vzdelávania.  

    

   Dôvodom na pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole môže byť:

    

   • dieťa sa narodilo medzi májom a augustom;
   • má problémy s výslovnosťou alebo nevie formulovať vety;
   • nevydrží sa sústrediť a nezapamätá si vetu;
   • nedokáže sa orientovať v čase, neovláda priestorovú orientáciu;
   •  nevie dodržiavať základnú hygienu, samostatne sa obliekať, obúvať, vyzliekať, nevie stolovať;
   •  nepozná údaje o sebe (rodine, adresu, vek)
   •  nemá záujem o učenie, nie je prirodzene zvedávé na nové veci, nekladie otázky;
   •  je nezrelé, neposedné, netrpezlivé;
   •  dieťa je príliš malé na to, aby mohlo sedieť v školskej lavici.

   prílohu nájdete na stránke 

   https://www.minedu.sk/usmernenie-k-prijimaniu-deti-na-vzdelavanie-v-zakladnej-skole-na-skolsky-rok-20222023/

 

     ...pri problémoch s prihláškou kontaktujte prosím administrátora: zstrakovice@gmail.com

Ďakujeme.

Vyplnenie prihlášky

Ak si želáte vyplniť prihlášku, kliknite:


Pozrieť stav / zmeniť prihlášku

Ak si želáte skontrolovať, tlačiť, prípadne zmeniť dávnejšie vyplnenú prihlášku, zadajte jej kód a zvoľte žiadanú funkciu.
Kód formulára:

   


​​​​​​