•  

      ŠKOLSKÝ ROK 2017/2018

      

       

     a)                  Základné identifikačné údaje:

     (1)        Názov: Základná škola s materskou školou Trakovice

     (2)        Adresa: 919 33 Trakovice 10

     (3)        Tel. č.: 033 7434 233, fax: 033 7434 233,

     (4)        e-mail: zstrakovice@gmail.com

     (5)        Web: http://zstrakovice.edupage.org/

     (6)        Zriaďovateľ: Obec Trakovice

     (7)        Vedúci zamestnanci školy:

                 Riaditeľ: PaedDr. Róbert Harsányi

                 Zástupca pre ZŠ: Mgr. Anna Gavalcová

                 Zástupca pre MŠ: Mgr. Lenka Stančíková

                 Vedúca ŠJ: Viera Barošová

     (8)        Rada školy: predseda – Mgr. Bystrík Tupý

     (9)        Výchovný poradca – Mgr. Vladimír Žigo

     (10)    Špeciálny pedagóg- Ing. Alena Holická

      

     b)                   Údaje o počtoch žiakov v základnej škole:

     V škole bolo zriadených 13 tried, z toho 4 triedy na 1. stupni a 9 tried na 2.stupni ZŠ.

     V šk. roku 2016/17 bolo na konci škol. roku vedených 247 žiakov.

     V školskom klube sme viedli 2 oddelenia s počtom žiakov 52

      

     Počet žiakov zapísaných do 1. ročníka v šk. r. 2017/2018

               Zápis do 1.ročníka sa uskutočnil dňa 9.4.2018. Zapísali sme do školského roka 2018/2019 

     24 žiakov. O odklad požiadali 2 rodičia. 2 deti boli pri zápise, ale nakoľko boli narodené po 1. septembri zostávajú v materskej škôlke.

      

     Počet žiakov končiacich 9. ročník

     V šk. r. 2017/2018 ukončilo deviaty ročník 32 žiakov.

      

     Umiestnenie žiakov:

     Počet končiacich žiakov v 9. ročníku:   ........ 32

      

     - gymnázium :                                      .......... 3

     - SOŠ: 4 – ročné štúdijné odbory :                  ........ 26

     - SOŠ: 3 – ročné učebné odbory :                   .......... 3

      

     Počet končiacich žiakov v 8. ročníku : .......... 2

     Z toho:

     obchodná akadémia - biling. štúdium : .......... 1

     gymnázium - biling. štúdium :                .......... 1

      

     Počet končiacich žiakov v 5. ročníku : .......... 2

     Z toho na  8 – ročné gymnázium                      ...........2

      

      

     V stredu 22. novembra 2017 sa uskutočnilo testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ.

      

     Zo SJL žiaci napísali nad celoslovenský priemer  o 5,9%  a  z MAT o 8 %.  Priemerná  úspešnosť   školy  MAT  72,7%  a SJL  68,7%.

      

     V školskom roku 2017/2018 sa riadny termín testovania deviatakov uskutočnil 21. marca 2018 (streda).

     Zo SJL žiaci napísali nad celoslovenský priemer  o 3,6%  a  z MAT napísali testovanie o 5,6 % nižšie ako celoslovenský priemer.  Priemerná  úspešnosť   školy  MAT  50,3%  a SJL  66,6%.

      

     c)                  Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov základnej školy

      

     Prospech a dochádzka na konci šk. rok 2017/2018

      

      

      

     I.

     II.

     III.

     IV

     V.

     V.

     VI.

     VII.

     VII.

     VIII.

     VIII.

     IX.

     IX.

     Spolu

      

      

     A

     A

     A

     A

     A

     B

     A

     A

     B

     A

     B

     A

     B

      

     Žiaci k 31.08.2018

     18

     22

     20

     16

     17

     27

     28

     17

     18

     16

     14

     17

     17

     247

      

     prospel s vyznam.

     0

     21

     17

     14

     9

     17

     10

     7

     5

     8

     7

     5

     3

     123

     Hodnotenie

     prospel veľ.dobre

      

      

     3

      

     6

     6

     12

     4

     7

     2

     5

     5

     5

     55

     prospechu

     prospel

     18

      

      

     1

     2

     4

     6

     4

     6

     6

     2

     5

     9

     63

      

     neprospel

      

      

      

      

      

      

      

     1

      

      

      

      

      

     1

      

     neklasifikovaní

      

     1

      

     1

      

      

      

     1

      

      

      

     2

      

     5

     Žiaci so samými jednotkami

      

     15

     10

     9

     2

     4

     5

     1

     1

     2

     3

     2

     1

     55

     Integ. žiaci

      

     1

      

     1

      

      

     1

      

     1

     1

     4

      

     2

      

     11

      

     prospel s vyznam.

      

      

      

      

      

     1

      

      

      

      

      

     1

      

     2

     z

     prospel veľ.dobre

      

      

     1

      

      

      

      

     1

     1

      

      

      

      

     3

     toho

     prospeli

     1

      

      

      

      

      

      

      

      

     4

      

     1

      

     6

      

     neprospeli

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     0

      

     veľmi dobré

     18

     21

     20

     15

     17

     27

     28

     16

     18

     15

     14

     15

     15

     239

     Hodnot.

     uspokojivé

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     1

      

      

     2

     3

     správania

     menej uspokojivé

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     0

      

     neuspokojivé

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     0

      

     pokarhanie r.š.

      

      

      

     1

      

      

     5

     1

      

      

      

     2

      

     9

      

     pokarhanie tr.uč.

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     0

      

     napomenutie tr.uč.

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     0

      

     pochvala r.š.

      

      

      

     2

      

      

      

     1

     1

      

     3

     2

     1

     10

      

     pochvala tr.uč.

      

      

      

     2

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     2

     Deti zo soc.

     znevýhod. prostr.

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     0

     Počet

     spolu

     1261

     1150

     1153

     1159

     1247

     1728

     2744

     1821

     2971

     1856

     1220

     1998

     2283

     22591

     vymeš.

     ospravedlnených

     1261

     1150

     1153

     1159

     1247

     1728

     2744

     1821

     2971

     1833

     1220

     1998

     2208

     22493

     hodín

     neospravedl.

     0

     0

     0

     0

     0

     0

     0

     0

     0

     23

     0

     0

     75

     98

      

      

     Diplom riaditeľa školy za vzorné správanie a výborný prospech bol udelený 11 žiakom.

      

     Prospech po Komisionálnych (opravných a rozdielových) skúškach:

     Celkovo v šk. r. 2017/2018 k 31. augustu z 247 žiakov prospelo 246, neprospeli 1 žiak.

     3 žiaci boli neklasifikovaný. (sú v zahraničí)

      

     Prospech so samými jednotkami

     V ročníkoch 2. – 4. dosiahlo prospech so samými jednotkami 34 žiakov, čo predstavuje 58,62%.  V ročníkoch 5. – 9. dosiahlo prospech so samými jednotkami 21 žiakov, čo predstavuje 12,28%.

      

     Úrazovosť žiakov za školský rok 2017/2018

     V šk. roku sa vyskytlo 5 školských úrazov.

      

     d)                    Zoznam uplatňovaných Učebných plánov

     – Na 1. stupni ZŠ sme  postupovali  podľa ŠkVP resp. iŠkVP

     – Na 2. stupni ZŠ sme  postupovali  podľa ŠkVP resp. iŠkVP.

      

     e)                    Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov školy

     V školskom roku 2017/2018 bolo v základnej škole zamestnaných k 31.8.2017 vo fyzických osobách  – 21 pedagogických zamestnancov, z toho 2 vychovávateľky v ŠKD a 1 asistent učiteľa. Okrem GEO a INV / INF a časti HUV sme vyučovali všetky predmety odborne.

      

     f)                    Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy

     Učitelia sa mohli vzdelávať na rôznych seminároch MPC v Trnave, PPP v Hlohovci,  absolvovali školenia OPP a BOZP. V tomto školskom roku mnohí učitelia prešli vzdelávaniami inovačnými a aktualizačnými. 

      

     g)                  Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená

      

     Projekt INFOVEK  sa realizuje v škole od roku 2000. Znamená využívanie IKT vo

     vyučovaní v počítačovej učebni, výučbového softvéru, internetu. V rámci projektu Škola budúcnosti (ktorý postupne  bude vytláčať charakter tradičného vyučovania) boli škole zapožičané Tablet PC, tabuľa eBeam, WiFi router, externá optická mechanika a datavideoprojektor, ktoré sú aktívne využívané na mnohých vyučovacích hodinách.

      

     Projekt Škola podporujúca zdravie

     Skvalitňujeme učebné prostredie žiakov, prehlbujeme humanizáciu prostredia i medziľudských vzťahov v škole, upevňujeme zdravie, posilňujeme solidaritu. V rámci školskej jedálne pripravujeme deťom  zdravé desiate.

      

     h)                  Súťaže, olympiády

          V školskom roku 2016/2017 sa žiaci našej školy  zúčastnili viacerých súťaží (športových, vedomostných či umeleckých ) a olympiád:

      

     Matematická olympiáda:

     -       24.1.2018 sa konalo okresné kolo matematickej olympiády v kategórii Z5, ktorého sa zúčastnil jeden žiak 5. ročníka s týmto umiestnením:

     Adam Škubla – 1. miesto (bol úspešný riešiteľ)

     -       17. 4. 2018 sa konalo okresné kolo matematickej olympiády v kategórii Z6, ktorého sme sa nezúčastnili, keďže ani jeden žiak nebol úspešným riešiteľom domáceho kola

     -       17. 4. 2018 sa konalo okresné kolo matematickej olympiády v kategórii Z7, ktorého sme sa nezúčastnili, keďže ani jeden žiak nebol úspešným riešiteľom domáceho kola

     -       17. 4. 2018 sa konalo okresné kolo matematickej olympiády v kategórii Z8, ktorého sa zúčastnil jeden žiak 8. ročníka s týmto umiestnením:

     Tomáč Bokor – 7. miesto (nebol úspešný riešiteľ)

     -       24.1.2018 sa konalo okresné kolo matematickej olympiády v kategórii Z9, ktorého sme sa nezúčastnili, keďže ani jeden žiak nebol úspešným riešiteľom domáceho kola

     Pytagoriáda:

     -       13. 3. 2017 sa konalo okresné kolo Pytagoriády v kategórii P5, ktorého sa zúčastnil jeden žiak 5. ročníka s týmto umiestnením:

     Adam Škubla (5. ročník) – 1. miesto (bol úspešný riešiteľ)

     -   14. 3. 2018 sa konalo okresné kolo Pytagoriády v kategórii P6, ktorého sme sa nezúčastnili,  

          keďže ani jeden žiak 6. ročníka nebol úspešným riešiteľom školského kola

     -   14. 3. 2018 sa konalo okresné kolo Pytagoriády v kategórii P7, ktorého sme sa nezúčastnili, 

          keďže ani jeden žiak 7. ročníka nebol úspešným riešiteľom školského kola

     -   14. 3. 2018 sa konalo okresné kolo Pytagoriády v kategórii P8, ktorého sa zúčastnil jeden

          žiak 8. ročníka s týmto umiestnením:

          Tomáč Hanzel – 10. miesto (nebol úspešný riešiteľ)

      

     Biologická olympiáda:

     -       8. 2. 2018 sa konalo obvodné kolo biologickej olympiády kategórie C s týmto umiestnením:

     Nina Landigová (9. ročník) – 3. miesto

     Alžbeta Hercegová (8. ročník) – 11. miesto

     -       25.4.2018 sa konalo obvodné kolo biologickej olympiády kategórie D s týmto umiestnením:

     Veronika Valúchová (7. ročník) – 14. miesto

     Hana Pekarovičová (7. ročník) – 15. miesto

     Geografická olympiáda:

     -   12. 2. 2018 sa konalo obvodné kolo geografickej olympiády kategórie E s týmto     

          umiestnením:

          Adam Tanáč (9. ročník) – 5. miesto

          Alžbeta Hercegová (8. ročník) – 11. miesto

      

     ANJ olympiáda:

     Pani Durdyová sa so žiakmi zapojila do OANJ, kde sa Lucia Martinovičová umiestnila na 6. mieste.

      

      

      

     Mgr. Machovičová so žiakmi zúčastnila anglickej súťaže Spell and tell, kde žiak Tomáš Bokor obsadil 4. miesto.

     Putujeme za ľudovou piesňou S. Činčurová obsadila 1. miesto.

     Uskutočnilo sa aj školské kolo recitačnej súťaže Hollého pamätník. Žiaci súťažili v 6 kategóriách. Do okresného kola postúpili 4 žiaci, z ktorých 2 obsadili pekné 3. miesta pod vedením Mgr. Krajčovičovej.

     Pán Tupý sa zúčastnil so žiakmi majstrovstiev v šachu v Topoľčanoch, kde Š. Durdy obsadil 6.

     miesto.

     Do okresného kola súťaže Slávik Slovenska postúpili sestry Denisa a Lucia Martinovičové pod vedením Mgr. Balážovej.

     Pozdrav olympionikom, žiaci písali pozdrav svojmu najobľúbenejšiemu športovcovi. V súťaži sa na 1. mieste umiestnila  Veronika Valúchová.

     Žiačka 7. B triedy, Laura Chudá, sa so svojimi umeleckými, poetickými textami,

     presadila v celoslovenskej súťaži Literárna Senica, kde obsadila krásne 1. miesto. pod

     vedením Mgr. Krajčovičovej. Tejto súťaže sa zúčastnili aj ďalší 3 žiaci z rôznych tried.

      

     19.10.sa žiaci 2. stupňa zúčastnili športovej súťaže Futsal v Hlohovci – 2. miesto , Zodp.: Mgr.

     Slovák

     24.10. sa uskutočnila športová súťaž okresného kola v šachu GYM Hlohovec – Šimon Durdy

     získal 1. miesto a v kategórii žiačok obsadila K. Katrušáková 2.- miesto. , zodp.: Mgr. Tupý

     Pán Tupý sa zúčastnil súťaže v šachu v Topoľčanoch, kde Michal Šilhavý skončil na 9. mieste.

     18. decembra sa zrealizovala aj športová súťaž Peterská loptička pod vedením Mgr. Tupého.

     Kľačianska latka, športová súťaž, v ktorej uspela naša žiačka P. Moldová na 2. mieste, žiačka

     8.B triedy, pod vedením Mgr. Slováka.

     Podobne  aj futbal cup s chlapcami, kde 2. skupina obsadila 1. miesto.

     Žiaci nás reprezentovali v krajskom kole vo volejbale, kde skončili dievčatá na 4. mieste,

     rovnako si 4. miesto vybojovali aj chlapci.

     Športovo sa žiaci vyžili aj v Školskom pohári SFZ finále, postúpili do krajského kola do Kopčian

     pod vedením Mgr. Slováka.

     Vo februári sa uskutočnila športová súťaž Midi cool volejbal chlapcov vo volejbale pod vedením p. T. Sasaráka. A 16. januára si vo volejbale zasúťažili aj dievčatá. Získali 1. miesta.

     Neskôr postúpili na krajský turnaj pod vedením p. T. Sasaráka

     Naši tanečníci nás reprezentovali na funkydance MIAFESTIVALE kde obsadili 2. a 3. miesto

     Koncom februára sme sa so žiakmi zúčastnili Trakovickej loptičky, veď sa konala na našej

     pôde, čiže boli sme jej organizátormi. Zodp.: pán Tupý

     V apríli sa žiaci zúčastnili Dňa stolného tenisu, kde boli úspešní pod vedením Mgr. Tupého.

     Zúčastnili sme sa aj Gymnastického štvorboja v Piešťanoch – Mgr. Slovák.

     Súťaže Čo vieš o hviezdach sa zúčastnil žiak 6. triedy Macko pod vedením Mgr. Tupého. So

     žiakmi sa zúčastnil súťaže Mýlniky 2. sv. vojny – získali 4. miesto.

     Zúčastnili sme sa aj krajského kola vo futbale – starší žiaci sa umiestnili na 7. mieste pod

     vedením Mgr. Slováka.

     Futbal cup chlapci 2. skupina pod vedením Mgr. Slováka, 2- krát postúpili, v treťom kole

     vypadli.

      

     i)                    Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti a kultúrno - spoločenské podujatia, exkurzie ...

      

     V školskom roku 2017/2018 sa žiaci zúčastnili viacerých zaujímavých výletov, exkurzíí, divadelných predstavení i spoločenských podujatí. Pred naplánovanými školskými exkurziami a výletmi si učitelia preštudovali Organizačnú smernicu o organizovaní školských výletov, exkurzií a vychádzok. .  Dôsledne využívame informovaný súhlas zákonných zástupcov pri školských akciách ako je  lyžiarsky výcvik, plavecký výcvik, školský výlet, exkurzie, škola v prírode, rôzne súťaže realizované  mimo našej školy – tlačivom na začiatku školského roka.  Pred každou mimoškolskou akciou sú žiaci riadne poučení o bezpečnom správaní sa počas školskej akcie.         

      

     september

      

     Učitelia cudzích jazykov a dejepisu si spoločne so žiakmi pripomenuli významné dni –

     Deň obetí holokaustu a rasového násilia, Európsky deň cudzích jazykov.

     Jazykový týždeň - v rámci tejto výzvy sme zrealizovali aktivity. Žiaci na hodinách NEJ ako každoročne pracovali na projekte Moja rodina. Na výkres žiaci vystrihli obrázky danej témy, vo vetách opísali svoju rodinu, následne prezentovali projekt – ústna odpoveď. Cieľom bolo obohacovanie si slovnej zásoby - slovíčka. Išlo o tzv. obrázkový slovníček na utvrdenie si slovnej zásoby. Žiaci na hodinách ANJ sa venovali projektu moja obec, prostredníctvom plagátov sa učili

     predložky a príslovky v komunikácii. Prebiehal medzi žiakmi konverzačný dialóg , ako sa

     dostať z bodu A do bodu B. Práce žiakov boli prezentované verejne na nástenke vo vestibule,

     v septembri žiaci navštívili výstavu ovocia a zeleniny v miestnom kultúrnom dome a zároveň

     sa so žiakmi zapojili do súťaže záhradkárov svojimi výtvormi a tým aj skrášlili podujatie,

      

     október

      

     Pripomenuli sme si aj významný mesiac - Mesiac úcty k starším. Pod touto témou

     sa niesli aj nástenky v triedach, naši žiaci prispeli svojím kultúrnym programom, pripravili si

     kultúrny program plný piesní a básní pre svojich starých rodičov, konalo sa aj Účelové cvičenie

     - teoretická a praktická časť, jesenná časť.

     V spolupráci s I. stupňom sme pripravili program pri príležitosti Medzinárodného dňa knižníc - pre žiakov II. stupňa boli pripravené rôzne aktivity, napr. kvízy či hádanie frazeologizmov,

     pantomíma i práca s knihou, ... Žiaci II. stupňa vyrábali aj záložky do kníh, ktoré neskôr podarovali mladším žiakom,

     17. sme zorganizovali a vzhliadli s dvomi autobusmi plných žiakov divadelné predstavenie –

     tanečný muzikál v Bratislave v SND pod názvom Popolvár. Zúčastnili sa ho žiaci 2. stupňa –

     6.A, 7.A,B, 8.A,B

      

     november

      

     Uskutočnila sa Western párty , ktorú organizovala Rada rodičov,

      

     december

      

     Učitelia zorganizovali a zrealizovali geograficko-historickú exkurziu do Bratislavy,

     už tradíciou je realizácia Vianočnej akadémie v kultúrnom dome. Žiaci si nacvičili program so

     svojimi učiteľkami a prezentovali sa svojím programom už v tradičnej Vianočnej akadémii,

     ktorá sa konala pre rodičov v miestnom kultúrnom dome,

     žiaci II. stupňa sa podieľali svojimi výrobkami na estetickej zimnej výzdobe vestibulu v škole,

     v tomto mesiaci sme pre žiakov zorganizovali Mikulášske posedenie s rozdávaním darčekov,

     sladkostí ...

     Realizovali sme plavecký výcvik pre žiakov 1. stupňa.

      

     január

      

     LVVK sa realizoval 23. – 27. januára na Králikoch so žiakmi 7. – 9. ročníkov. Pán učiteľ Slovák,

     vedúci výcviku, zhodnotil kurz ako úspešný, všetci žiaci sa naučili lyžovať,

      

     február

      

     14. vo februári sme oslávili Valentína Valentínskou poštou. K 14. februáru sme vyzdobili vestibul, pripravili škatuľu, aby mohli žiaci do nej vkladať svoje milé odkazy pre svojich milých,

     RR RZ v spolupráci so základnou školou – deviatakmi zorganizovali detský Maškarný ples, deti

     sa zabavili a vybrali si množstvo zaujímavých cien v tombole. Na plese sa žiaci zabávali maskami i rôznymi súťažnými disciplínami,

      

     marec

      

     v marci sme so žiakmi zrealizovali rôzne aktivity týkajúce sa Mesiaca knihy – kvízy, práca

     s knihou, zvyšovanie čitateľskej gramotnosti, tiché čítanie, hlasné čítanie, čítanie

     s porozumením,...

     Konkrétne so žiakmi 5. ročníka sme čítali rozprávky , realizovali tvorivé aktivity – rolové hry,

     ktorými sme ich priviedli k emóciám, zvnútorneniu, empatii, asertivite, komunikácii, k prosociálnemu

     správaniu sa, ... a až potom žiaci vypracovávali test s otázkami. Celý proces bol smerovaný k zvyšovaniu čitateľskej gramotnosti.

     v marci sa konali aj talentové skúšky deviatakov a prijímacie skúšky na bilingválne školy.

     Niektorí žiaci boli úspešní a sú už prijatí na niektoré zo stredných škôl.

      

     apríl

      

     V apríli sa úspešne uskutočnilo aj Testovanie 9 - 2018,

     už tradíciou je brigáda okolia školy a obce pri príležitosti Dňa Zeme. V obci a okolí

     školy sme spolu so žiakmi čistili prírodu od odpadkov,

     uskutočnilo sa, ako každý rok, Stavanie mája v Trakoviciach, kde kultúrnym programom  prispeli žiaci našej školy,

      

     máj

      

     zber papiera sa každoročne koná v máji. 1. miesto 2.A, 2. miesto 1.A, 3. miesto – 7.A trieda.

     Triedy a jednotlivci boli za aktivitu odmenení.

     konala sa aj oslava na počesť matkám pod názvom „ Deň matiek“, pri tejto príležitosti

     vystupovali žiaci so svojím programom.

      

     jún

      

     v júni sme zorganizovali „olympijský deň“, kedy žiaci spolu s učiteľmi súťažili vo viacerých

     športoch.

     v júni sme oslávili „ Deň detí“ športovými súťažami a inými hrami, nechýbal ani hosť,

     tentokrát tanečník Johny Mečoch,

     v júni sa žiaci 7. ročníkov a 8. ročníka zúčastnili muzikálu - divadelného predstavenia Boyband

     na Novej scéne v Bratislave,

     zrealizovali sme Účelové cvičenie (teoretickú a praktickú časť).

     Dopravná výchova bola zrealizovaná dňa 13.6.2018 a 14.6.2018 na dopravnom ihrisku v Galante.  V spolupráci s pracovníkmi žiaci celého prvého stupňa si   teoreticky overovali svoje vedomosti a prakticky  precvičili svoje vedomosti o bezpečnosti a ochrane zdravia na cestách na cvičnom ihrisku

      

     Žiaci sa spoločne so svojimi pedagógmi  zúčastnili koncoročných výletov:

      

     Výlety školské:

     9.B                              9.-11.6.2018                           Stará Turá                               Zod. P. Durdyová

     8.A, 8.B, 6.A              7.6.2018                                 Banská Štiavnica                     Zod. S. Melichová

     7.A, 7.B                      12.6.2018                               Bratislava divadlo                    Zod. Z. Krajčovičová

     5.A, 5.B                      5.6.2018                                  Bratislava Devín                       Zod. V. Žigo

     9.A                              xxxxxxxx                                 xxxxxxxxxxxxxx                       xxxxxxxxxxxxxxxx

     Prvý stupeň                  22.6.2018                               Bojná ZOO                             Zod. R. Murín

      

     Výlety sa zrealizovali bez úrazu a hmotného poškodenia.

      

     j)                    Besedy

      

     Pán Slovák plánoval i zorganizoval besedu s paralympionikom - pod témou Zdravý životný štýl - oslovil svojho známeho, aby nám urobil motivačnú prednášku o zmysle života – že aj na

     vozíčku môže byť život pekný a má zmysel a môže vás to priviesť k novým veciam – i k športu.

     Žiakov prizvaný hosť veľmi zaujal, počúvali s oduševnením.

      

     Vo vybraných ročníkoch sa uskutočnila  beseda pre dospievajúcu mládež na tému Čas premien.

     Pán Mgr. Tupý , ktorý je koordinátorom protidrogovej výchovy, absolvoval stretnutia pedagógov, špeciálnych pedagógov a psychológov  v CPPP a P v Hlohovci.  Tieto stretnutia sa realizujú pravidelne v každom šk. roku.

      

     Na prvom stupni sme uskutočnili 2x besedu so včelármi.

      

     k)                 Záujmové vzdelávanie – krúžky, školské aktivity

      

     O činnosť krúžkov sa aj v tomto školskom roku postaralo Súkromné centrum voľného času, Trakovice 10, ktoré v septembri začalo realizovať svoju činnosť a už niekoľký rok sa podieľajú na zvyšovaní úrovne vedomostí a zručností žiakov v mnohých oblastiach. So zreteľom na spoločenskovedné predmety mali žiaci možnosť pracovať v krúžkoch:

     Ø                  Monitorák – slovenčina a matematika,

     Ø                  Divadelný krúžok,

     Ø                  Klub Vareška,

     Ø                  Šikovníček,

     Ø                  Športový krúžok,

     Ø                  Strelecký krúžok,

     Ø                  Šachový krúžok,

     Ø                  Stolnotenisový krúžok,

     Ø                  Funky dance Trakovice,

     Ø                  Volejbal.

     Ďalej fungovali kluby CVČ pre dochádzajúcich žiakov zo susedných obcí (do 13.00 h) a kluby pre oddych a relax po škole (od 13.00 do 15.00 h)

      

     Žiaci tieto krúžky navštevovali s obľubou. Niektoré z nich viedli aj naši pedagógovia, takže ich žiaci poznali nielen po stránke odbornej, ale aj ľudskej.

      

     l)                      Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy

     Vďaka Obecnému úradu a pomoci p. Starostu Ing. Tolaroviča, máme úspešne zrekonštruované jednotlivé časti školy. Podarilo sa vymeniť časť osvetlenia v triedach.

     Rada rodičov zabezpečila do školy ďalšie nové interaktívne tabule. Do tried sme zabezpečili stojany na papierové utierky rúk. Rekonštruujeme obloženie telocvične.

      

     m)                Psychohygienické podmienky

     V škole sú skladbou rozvrhu, realizáciou prestávok, modernými sociálnymi zariadeniami,

     možnosťou poberať desiate, obed, a celkovou atmosférou školy vytvorené  pre žiakov vhodné a primerané psychohygienické podmienky na vyučovanie.

      

     n)                 Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej ŠŠI v škole

     V školskom roku sa neuskutočnila inšpekcia.

      

     o)                   Spolupráca školy s rodičmi, o poskytovaní služieb deťom, žiakom, rodičom

     Rodičovská rada zorganizovala pre žiakov školy Western párty v KD Trakovice

     novembrovú diskotéku usporiadanú pre deti rodičmi v spolupráci so školou a Maškarný ples v KD Trakovice.

     Okrem toho prispieva na darček pre deti pri príležitosti MDD, prispieva na vybavenie školy s IKT a cestovné pre žiakov, ktorí sa zúčastňujú súťaží. Spolupráca je na veľmi dobrej úrovni.

      

     p)                    Vzájomné vzťahy  medzi školou a deťmi alebo žiakmi, rodičmi a ďalšími

     fyzickými alebo právnickými osobami, ktoré sa na výchove a vzdelávaní podieľajú.
     Spolupráca s RR RZ bola na veľmi dobrej úrovni. Prebiehala otvorená komunikácia  o problémoch a predstavách rodičov medzi RR a riaditeľom školy.

     Spolupráca s ostatnými rodičmi žiakov na triednických schôdzach a záujem o školský prospech detí a iniciatíva rodičov bola na  priemernej úrovni.

     V priestoroch školy sa realizuje vyučovanie pobočky ZUŠ Hlohovec. Spolupráca medzi ZUŠ a ZŠ bola na veľmi dobrej úrovni. V škole fungujú  elokované triedy.

     Priestory školy využíva IMA na využívanie voľnočasových aktivít detí a širokej verejnosti. V rámci organizácie pracujú traja učitelia, ako dobrovoľníci IMY.

     Škola spolupracuje s obcou pri organizovaní kultúrnych podujatí (program ku Dňu matiek, Mesiac úcty k starším, Stavanie Mája a pod. ...)

     Priestory školy využívajú aj  obyvatelia obce na rôzne športové aktivity (aerobic, tenis, basketbal, nohejbal, volejbal, kondičné tréningy futbalistov v zimných mesiacoch). Obojstranná spolupráca je aj so SZZ pri organizovaní výstav a súťaží.

      

     Spolupráca s MŠ a s prvým ročníkom bola aktívna a veľmi dobrá. Uskutočnili sme spoločné hodiny zamerané na výtvarnú výchovu, matematiku, čítanie s porozumením a na telesnú výchovu .  Uskutočnili sme  tieto spoločné akcie:

     -         24.11. 2017 – škôlkari na spoločnej hodine TEV u prvákov

     -         7.12.2017 – mikulášske divadelné vystúpenie v KD Trakovice

      ( zoznámenie sa so školským prostredím, spoločné cvičenie... )

      

     q)                  Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný školský  rok, a vyhodnotenie jeho plnenia.

     Dlhodobá stratégia  školy: zabezpečovať a zdokonaľovať humánne, demokratické  kvalitné, moderné a príťažlivé základné vzdelávanie.           

     V školskom roku sme si dali tieto hlavné ciele:

      

             1. – zamerať sa na osobný rozvoj a vzdelávanie učiteľov

     Tento cieľ napĺňame v rámci kontinuálneho vzdelávania.

      

             2. – dopĺňať učebné pomôcky podľa potrieb učiteľov tento cieľ sme v šk. roku 2017/2018 splnili.

             3. – Zlepšiť čitateľské zručnosti a kompetencie našich žiakov – na splnení cieľa neustále pracujeme

      

              

     r)                   Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení.

      

         Pozitívne stránky školy:

     ·                    iniciatívny, tvorivý učiteľský zbor; pozitívny prístup k žiakom, dobré vzťahy medzi

     učiteľmi a žiakmi,

     ·                    školský vzdelávací program kopíruje požiadavky rodičov, obce a regiónu

     ·                    výborné vybavenie IKT a modernými učebnými pomôckami,

     ·                    zavádzanie progresívnych foriem a metód do výchovno-vzdelávacieho procesu,

     ·                    preventívne a multidisciplinárne aktivity, bohatá ponuka aktivít pre žiakov vo

     vyučovacom i vo voľnom čase,

     ·                    starostlivosť o žiakov so špeciálnymi schopnosťami a špeciálnymi výchovno-

     vzdelávacími potrebami - na škole pôsobí špeciálny pedagóg

     ·                    užívanie priestorov školy pre verejnosť

     ·                    vhodná a primeraná úprava tried a chodieb

     ·                    zborovňa vybavená PC s pripojením na internet a kopírkou

     ·                    dobré zázemie pre krúžkovú a športovo – rekreačnú činnosť

     ·                    úspechy v projektoch a ich zužitkovanie pre rozvoj žiakov, učiteľov a školy,

     ·                    veľmi dobré výsledky v súťažiach

     ·                    veľmi dobrá spolupráca s rodičmi a zriaďovateľom.

      
     Nedostatky

     ·                    neodborné vyučovanie geografie

     ·                    je potrebné zlepšiť systém kontroly

     ·                    nedostatok odborných učební

      

      

     s)                  Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenie žiakov na  trhu 

          Všetci žiaci boli prijatí na ďalšie štúdium na stredných školách.

      

     t)                   Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy

     sú uvedené v prílohe 1.

        

       

     Vypracoval: PaedDr. Róbert Harsányi

      

      

          V Trakoviciach 28. 08. 2018                             PaedDr. Róbert Harsányi, riaditeľ školy

      

      

      

      

      

      

      

         Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy a školských

          zariadení bola prerokovaná na zasadnutí Rady školy dňa:

      

      

      

           V Trakoviciach                                                       Mgr. Bystrík Tupý, predseda RŠ

      

      

      

      

      

      

      

         Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy a školských

          zariadení bola zriaďovateľom schválená dňa

      

      

         V Trakoviciach                                                             Ing. Ľudovít Tolarovič, starosta obce