• A úvod k ŠkVP 2019 - 2020

    • Základná škola s materskou školou Trakovice, 91933 Trakovice 10

      

     Inovovaný školský vzdelávací program

                

     „Chceme, aby naša škola bola skutočnou dielňou ľudskosti.“

      

     Názov ŠVP

     Štátny vzdelávací program 2. stupňa  ZŠ v SR

     Názov ŠkVP

     peimárne vzdelanie

     Stupeň vzdelania

     ISCED 1

     Dĺžka vzdelávania

     4 roky

     Forma vzdelávania

     denná

     Vyučovací jazyk

     slovenský

     Druh školy

     štátna

     Dátum schválenia

     28.8.2019

     Miesto vydania

     Základná škola s materskou školou Trakovice, Trakovice 10

      

      

      

      

      

     Trakovice, 28. 8. 2019                                                                                 PaedDr. Róbert Harsányi

                                                                                                                                                                  riaditeľ

      

      

      

      

     ZŠ s MŠ Trakovice                                                                                             

     Web: http://zstrakovice.edupage.org/                                                   

     E-mail: zstrakovice@gmail.com                                                                          

     Tel. č.: 033 7434 233,

     Fax: 033 7434 233,

      

     Zriaďovateľ: Obecný úrad Trakovice
     Adresa:  Obecný úrad Trakovice č. 38, 919 33
     Tel.: 033/7320459

     Fax : 033/7320459

      

     Inovovaný školský vzdelávací program bol schválený radou školy dňa:

      

     Mgr. Bystrík Tupý

     predseda rady školy

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     I.  Všeobecná charakteristika školy

      

     Vlastné zameranie školy:

     1.Veľkosť  školy:

      

     Jednoposchodová budova základnej školy Trakovice bola postavená v roku 1961. V súčasnosti má zriadených 13 základných učební, kuchynku pre prípravu dievčat, 1 počítačovú učebňu, žiacku knižnicu, jazykové laboratórium, 1 učebňu technických prác vybavenú prac. stolmi,1učebňu hudobnej výchovy, školský klub. Telocvičňa bola postavená v roku 1986, školská jedáleň v roku 1993. Areál školy má multifunkčné ihrisko a odpočinkový kút pre deti. Základnú školu Trakovice navštevujú žiaci 1.- 9. ročníka z Trakovíc a 5.- 9. ročníka z Malženíc, Žlkoviec a Ratkoviec, ktorí majú uzatvorený školský obvod. Mimo obvodu aj žiaci z iných obcí.

      

     2.Charakteristika žiakov 

      

     Základnú školu Trakovice navštevujú žiaci 1.- 9. ročníka z Trakovíc a 5.- 9. ročníka z Malženíc, Žlkoviec a Ratkoviec. Dochádzka žiakov z okolitých obcí je zabezpečená autobusovou dopravou SAD Trnava, k tomu je prispôsobený začiatok vyučovania. Na škole pracuje špeciálny pedagóg, ktorý sa venuje začleneným žiakom. Naša škola má vybudovaný bezbariérový prístup.

      

     3.Charakteristika pedagogického zboru:

      

      Pedagogický zbor tvoria kvalifikovaný a iniciatívny pedagogických zamestnanci.

      

      

     Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy:

     Mimo školy:

     Školenia pripravované PPPaP Hlohovec.

     Rôzne semináre – podľa ponúk MPC a pod.

     Väčšina učiteľov prešla projektom PIRŠ a počítačovým kurzom FIT, ktorý bol zameraný na využitie IKT vo vyučovacích predmetoch za podpory Európskeho sociálneho fondu.

     V škole:

     V rámci MZ a PK (štúdium odbornej literatúry a časopisov) 4x ročne.

     V BOZP a OPP podľa harmonogramu technika BOZP a OPP.

     Pravidelne budeme sledovať informácie v oblasti výchovy a vzdelávania uverejnených na webovej stránke Štátneho pedagogického ústavu.

     Školenia pripravované PPPaP Hlohovec.

      

      

     4. Dlhodobé projekty

      

     Projekt INFOVEK  sa realizuje v škole od roku 2000. V rámci projektu sa využívajú IKT vo vyučovaní rôznych predmetov v počítačovej a jazykovej učebni, pomocou výučbového softvéru, internetu. V rámci projektu Škola budúcnosti (ktorý postupne  bude vytláčať charakter tradičného vyučovania) vyučujúci využívajú Tablet PC, tabuľu eBeam, WiFi router, externú optickú mechaniku a datavideoprojektor, ktoré budú aj naďalej aktívne využívané na mnohých vyučovacích hodinách.

      

     Projekt ŠKOLA PODPORUJÚCA ZDRAVIE

     Skvalitňujeme učebné prostredie žiakov, prehlbujeme humanizáciu prostredia i medziľudských vzťahov v škole, upevňujeme zdravie, posilňujeme solidaritu (organizovali sme viacero zbierok v škole i obci, v ktorých chceme i naďalej pokračovať. V rámci Dňa narcisov na boj s rakovinou,  Belasého motýľa na pomoc ľuďom so svalovou dystrofiou a zbierku Modrý gombík pre deti v Afrike pod vedením UNICEF.

      

      

     Škola sa podľa možnosti zapája do projektu COMMENIUS PARTNERSTVÁ.

      

     5. Spolupráca s rodičmi a inými subjektmi

      

     Spolupráca s RR RZ je na veľmi dobrej úrovni. Prebiehala otvorená komunikácia o problémoch a predstavách rodičov medzi RR a riaditeľom školy.

     Spolupráca s ostatnými rodičmi žiakov na triednických schôdzach a záujem o

     školský prospech detí a iniciatíva rodičov bola na priemernej úrovni.

     V priestoroch školy sa realizuje vyučovanie pobočky ZUŠ Hlohovec v hudobných odboroch. Spolupráca medzi ZUŠ a ZŠ je na veľmi dobrej úrovni. Otvorené sú tri triedy.

     Priestory školy využíva IMA na využívanie voľnočasových aktivít detí a širokej verejnosti. V rámci organizácie pracujú štyria učitelia ako dobrovoľníci IMA.

     Škola spolupracuje s obcou pri organizovaní kultúrnych podujatí (program ku Dňu matiek, Mesiac úcty k starším...)

     Priestory školy využívajú aj  obyvatelia obce na rôzne športové aktivity (aerobic, tenis, basketbal, nohejbal, volejbal, futbal). Počítačovú učebňu mali možnosť využívať obyvatelia obce ako internetovú kaviareň, škola zabezpečovala rôzne kurzy práce s počítačom.

     Obojstranná spolupráca je aj so SZZ pri organizovaní výstav a súťaží.

     Spolupracujeme s Farským úradom Bučany a Trakovice.

     V rámci školy pôsobí SCVČ Trakovice, ktoré sa stará o vyplnenie voľnočasových aktivít detí cez školský rok, ale aj počas prázdnin.

      

     6.  Priestorové a materiálno-technické podmienky školy

      

     Škola má zriadené a využíva tieto odborné učebne : telocvičňu, učebňu výpočtovej techniky  (počítače , dataprojektory, scenery, tlačiarne, minivežu,  keramické  tabule, E-beam, interaktívne tabule, softvérové vybavenie s knižným fondom na cudzie jazyky), jazykové laboratórium so slúchadlovou zostavou a web-kamerou pre 17 žiakov, školské dielne, spoločenskú miestnosť - 40  miest  na  sedenie.  Miestnosť  využívame pri výučbe  hudobnej výchovy, na  besedy,  premietanie  filmov  a DVD, realizujú sa v nej hodiny  SJL  aj iné predmety.

     Tieto odborné učebne umožňujú plne realizovať učebné osnovy a zvolené učebné varianty.

     Vybavenie kabinetov je postačujúce, ale je potrebné pomôcky pravidelne obnovovať a vymieňať za modernejšie, inovovať, dopĺňať za modernejšie, mnohé pomôcky pochádzajú  ešte z prvotného vybavenia školy.
     Pri obnove učebných pomôcok si pomáhame zapájaním sa do rôznych projektov. Vo vestibule školy víta žiakov  akvárium.

     Škola má k dispozícii multifunkčné školské ihrisko.

     Škola má zabezpečený bezbariérový prístup pre potreby žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

     Počas  školského  roka  dopĺňame  veľké  množstvo  moderných  učebných  pomôcok,  čo  umožňuje tvorivejšie a efektívnejšie vyučovanie. Máme nastaviteľné školské lavice a stoličky.

     Škola je zrekonštruovaná (výmena okien, strechy, vykurovania, podláh, zateplenia plášťa).

      

     7.  Škola ako životný priestor

      

     Aby sa žiaci i pedagógovia cítili v škole čo najpríjemnejšie, kladieme dôraz na: upravené a estetické prostredie  tried,  školského  dvora,  chodieb,  aktuálne  informácie  o aktivitách  školy na  informačných tabuliach  a nástenkách. Snažíme sa budovať priateľskú  atmosféru  medzi  žiakmi  navzájom,  medzi  žiakmi a pedagógmi.

      

     8.  Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní

      

     Máme zabezpečené zdraviu   vyhovujúce   podmienky   v priestoroch   na   vyučovanie.  Žiaci budú poučení o bezpečnosti  a ochrane  zdravia  pri  práci na začiatku školského roka. Škola zabezpečuje  pravidelné  školenia  zamestnancov  školy  o bezpečnosti a ochrane  zdravia  pri  práci  a proti  požiaru,  pravidelné  kontroly  bezpečnosti  a ochrany  zdravia a odstraňovanie nedostatkov podľa výsledkov revízií.

      

     II. Charakteristika školského vzdelávacieho programu

      

     1.  Pedagogický princíp školy

      

     Chceme, aby naša škola bola skutočnou dielňou ľudskosti, v ktorej sa žiak naučí základy toho, ako:

     ·        žiť v porozumení s ostatnými, efektívne komunikovať s ľuďmi, žiť v zdravom prostredí, chápať javy prírody a spoločnosti, spoznať iné kultúry, vnímať a tvoriť krásu, a ako sa uplatniť vo svete práce.

     ·        Škola umožní všetkým žiakom získať dostatočné všeobecné vedomosti a zručnosti vo všetkých všeobecnovzdelávacích predmetoch a hlboké odborné vedomosti vo všetkých zvolených voliteľných predmetoch s využitím inovatívnych metód a foriem práce.

     ·        Umožní rozvoj kľúčových kompetencií: komunikatívnosť a kooperatívnosť, schopnosť riešiť problémy, tvorivosť, samostatnosť a výkonnosť, zodpovednosť, schopnosť odôvodňovať a hodnotiť, premýšľať a učiť sa.

     ·        Umožní zvýšenie gramotnosti v oblasti IKT žiakov v našej škole.

     ·        Umožní  kvalitnú  prípravu  žiakov  v cudzích  jazykoch  so  zreteľom  na  možnosti  školy,  so zameraním na komunikatívnosť a s ohľadom na schopnosti jednotlivých   žiakov.

      

     2.  Zameranie školy a stupeň vzdelania

     Východiskovým stavom pre našu školu je:

     ·        iniciatívny, tvorivý učiteľský zbor, pozitívny prístup k žiakom, dobré vzťahy medzi učiteľmi a žiakmi,

     ·        výborné vybavenie IKT, modernými učebnými pomôckami,

     ·        zavádzanie progresívnych foriem a metód do výchovno-vzdelávacieho procesu,

     ·        preventívne a multidisciplinárne aktivity, bohatá ponuka aktivít pre žiakov vo

     vyučovacom i vo voľnom čase,

     ·        starostlivosť o žiakov so špeciálnymi schopnosťami a špeciálnymi výchovno-

     vzdelávacími potrebami,

     ·        úspechy v projektoch a ich zužitkovanie pre rozvoj žiakov, učiteľov a školy,

     ·        veľmi dobré výsledky v súťažiach,

     ·        veľmi dobrá spolupráca s rodičmi a zriaďovateľom.

      

     V budúcnosti  chceme klásť dôraz na vyučovanie:

     ·        materinského jazyka s dôrazom na čitateľskú gramotnosť, mediálnu výchovu, vyučovanie v blokoch s využívaním problémovej metódy, globálnej výchovy, tvorivej dramatiky,

     ·        v edukačnom procese budeme využívať nové metódy a formy práce: komunikácia v kruhu, bádateľské aktivity, malé výskumy, experimenty, pozorovania, didaktické hry, skupinovú prácu, práca vo dvojiciach, frontálna práca s celou triedou podporujúce proces  sebavyjadrenia detí : voľné písanie, voľné maľovanie, modelovanie, grafické znázornenie, dramatické stvárnenie, tvorivé diskusie, ktoré pomáhajú žiakom nadobúdať zručnosti týkajúce sa komunikácie, aplikovania poznatkov, spolupráce a sebavyjadrenia,

     ·        medzipredmetové vzťahy podporíme pomocou IKT,

     ·        cudzích jazykov s dôrazom na komunikačné zručnosti.

      

     Stupeň vzdelania
     ISCED 2

     Absolvent programu nižšieho sekundárneho vzdelania získa vysvedčenie s doložkou - so špeciálnym vyznačením ukončenia programu poskytnutého základnou školou. Tým splní podmienku na pokračovanie vo vzdelávaní na vyššom sekundárnom stupni - na všeobecnovzdelávacom alebo odborno - vzdelávacom type vzdelávania (ISCED 2A, 2B), v priebehu ktorého ukončuje povinné základné vzdelávanie (povinnú školskú dochádzku).

      

     3.   Profil absolventa

      

     Absolvent našej školy by mal svojím vystupovaním robiť dobré meno škole, byť schopný vytvárať dobré medziľudské vzťahy, byť schopný hodnotiť  svoju úlohu v škole, v rodine a v spoločnosti, byť schopný starať sa o svoje fyzické i psychické zdravie, vedieť uzatvárať kompromisy, byť schopný vyhľadávať, hodnotiť a využívať pri učení rôzne zdroje informácií, osvojiť si metódy štúdia a práce s informáciami, poznať metódy prírodných vied (hypotéza, experiment, analýza) a diskutovať  o prírodovedných otázkach, mať schopnosť presadzovať ekologické prístupy pri riešení problémov, mať schopnosť vnímať dejiny vlastného národa vo vzájomnom prepojení s vedomosťami zo všeobecných dejín, dobre ovládať slovenský jazyk a sám sa starať o kultúru svojho písomného a ústneho vyjadrovania, ovládať dva svetové jazyky, aspoň jeden na úrovni B1 spoločného európskeho referenčného rámca, mať schopnosť vnímať umenie, snažiť sa porozumieť mu a chrániť umelecké prejavy, byť  si vedomý svojich kvalít a byť zodpovedný za svoj život. 

     Profil absolventa nižšieho sekundárneho stupňa vzdelávania je zároveň založený na kľúčových spôsobilostiach, ktoré zahŕňajú komplex vedomostí a znalostí, spôsobilostí a hodnotových postojov umožňujúcich jednotlivcovi poznávať, účinne konať, hodnotiť, dorozumievať sa, začleniť sa do spoločenských vzťahov a osobnostne sa rozvíjať. Ide o spôsobilosť uplatniť svoje vzdelanie v pracovnom, občianskom, rodinnom a osobnom živote. Nadväzujúc na spôsobilosti získané v priebehu primárneho vzdelávania absolvent nižšieho sekundárneho vzdelania by mal mať osvojené tieto kľúčové spôsobilosti:

      

     kompetencia (spôsobilosť) k celoživotnému učeniu sa

     - uvedomuje si potrebu svojho autonómneho učenia sa ako prostriedku sebarealizácie a osobného rozvoja,

     - dokáže reflektovať proces vlastného učenia sa a myslenia pri získavaní a spracovávaní nových poznatkov a informácií a uplatňuje rôzne stratégie učenia sa,

     - dokáže kriticky zhodnotiť informácie a ich zdroj, tvorivo ich spracovať a prakticky využívať,

     - kriticky hodnotí svoj pokrok, prijíma spätnú väzbu a uvedomuje si svoje ďalšie rozvojové možnosti,

     sociálne komunikačné kompetencie (spôsobilosti)

     - dokáže využívať všetky dostupné formy komunikácie pri spracovávaní a vyjadrovaní informácií rôzneho typu, má adekvátny ústny a písomný prejav situácii a účelu komunikácie,

     - efektívne využíva dostupné informačno-komunikačné technológie,

     - vie prezentovať sám seba a výsledky svojej práce na verejnosti, používa odborný jazyk,

     - dokáže primerane komunikovať v materinskom a v dvoch cudzích jazykoch,

     - chápe význam a uplatňuje formy takých komunikačných spôsobilostí, ktoré sú základom efektívnej spolupráce, založenej na vzájomnom rešpektovaní práv a povinností a na prevzatí osobnej zodpovednosti,

      

     kompetencie (spôsobilosti) uplatňovať základ matematického myslenia a základné schopnosti  jpoznávať v oblasti vedy a techniky

     - používa matematické myslenie na riešenie praktických problémov v každodenných situáciách,

     - používa matematické modely logického a priestorového myslenia a prezentácie (vzorce, modely, štatistika, diagramy, grafy, tabuľky),

     - používa základy prírodovednej gramotnosti, ktorá mu umožní robiť vedecky podložené úsudky, pričom vie použiť získané operačné vedomosti na úspešné riešenie problémov,

      

     kompetencie (spôsobilosti) v oblasti informačných a komunikačných technológií

     - má osvojené základné zručnosti v oblasti IKT ako predpoklad ďalšieho rozvoja,

     - používa základné postupy pri práci s textom a jednoduchou prezentáciou,

     - dokáže vytvoriť jednoduché tabuľky a grafy a pracovať v jednoduchom grafickom prostredí,

     - je schopný nahrávať a prehrávať zvuky a videá,

     - dokáže využívať IKT pri vzdelávaní,

      

     kompetencia (spôsobilosť) riešiť problémy

     - uplatňuje pri riešení problémov vhodné metódy založené na analyticko-kritickom a tvorivom myslení,

     - je otvorený (pri riešení problémov) získavaniu a využívaniu rôznych, aj inovatívnych postupov, formuluje argumenty a dôkazy na obhájenie svojich výsledkov,

     - dokáže spoznávať pri jednotlivých riešeniach ich klady i zápory a uvedomuje si aj potrebu zvažovať úrovne ich rizika,

     - má predpoklady na konštruktívne a kooperatívne riešenie konfliktov,

      

     kompetencie (spôsobilosti) občianske

     - uvedomuje si základné humanistické hodnoty, zmysel národného kultúrneho dedičstva, uplatňuje a ochraňuje princípy demokracie,

     - vyvážene chápe svoje osobné záujmy v spojení so záujmami širšej skupiny, resp. spoločnosti,

     - uvedomuje si svoje práva v kontexte so zodpovedným prístupom k svojim povinnostiam, prispieva k naplneniu práv iných,

     - je otvorený kultúrnej a etnickej rôznorodosti,

     - má predpoklady zainteresovane sledovať a posudzovať udalosti a vývoj verejného života a zaujímať k nim stanoviská, aktívne podporuje udržateľnosť kvality životného prostredia,

      

     kompetencie (spôsobilosti) sociálne a personálne

     - dokáže na primeranej úrovni reflektovať vlastnú identitu, buduje si vlastnú samostatnosť/nezávislosť ako člen celku,

     - vie si svoje ciele a priority stanoviť v súlade so svojimi reálnymi schopnosťami, záujmami a potrebami,

     - osvojil si základné postupy efektívnej spolupráce v skupine – uvedomuje si svoju zodpovednosť v tíme, kde dokáže tvorivo prispievať k dosahovaniu spoločných cieľov,

     - dokáže odhadnúť a korigovať dôsledky vlastného správania a konania a uplatňovať sociálne prospešné zmeny v medziosobných vzťahoch,

      

     kompetencie (spôsobilosti) pracovné

     - dokáže si stanoviť ciele s ohľadom na svoje profesijné záujmy, kriticky hodnotí svoje výsledky a aktívne pristupuje k uskutočneniu svojich cieľov,

     - je flexibilný a schopný prijať a zvládať inovatívne zmeny,

     - chápe princípy podnikania a zvažuje svoje predpoklady pri jeho plánovaní,

     - dokáže získať a využiť informácie o vzdelávacích a pracovných príležitostiach,

      

     kompetencie (spôsobilosti) smerujúce k iniciatívnosti a podnikavosti

     - dokáže inovovať zaužívané potupy pri riešení úloh, plánovať a riadiť nové projekty so zámerom dosiahnuť ciele, a to nielen v rámci práce, ale aj v každodennom živote,

      

     kompetencie (spôsobilosti) vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry

     - dokáže sa vyjadrovať na vyššom stupni umeleckej gramotnosti prostredníctvom vyjadrovacích prostriedkov výtvarného a hudobného umenia,

     - dokáže orientovať sa v umeleckých druhoch a štýloch a používať ich hlavné vyjadrovacie prostriedky,

     - uvedomuje si význam umenia a kultúrnej komunikácie vo svojom živote a v živote celej spoločnosti,

     - cení si a rešpektuje umenie a kultúrne historické tradície,

     - pozná pravidlá spoločenského kontaktu (etiketu),

     - správa sa kultivovane, primerane okolnostiam, situáciám,

     - je tolerantný a empatický k prejavom iných kultúr.

     Po získaní nižšieho sekundárneho vzdelania môže absolvent našej školy

     pokračovať v štúdiu na strednej odbornej škole poskytujúcej vyššie sekundárne vzdelanie.

     Absolvent našej školy by mal byť usilovný, svedomitý, samostatný, čestný, ochotný kedykoľvek pomôcť.

      

      

     4.  Pedagogické stratégie

      

     ·        Dôležitým odporúčaním do budúceho šk. roka je pre nás   potreba orientácie na pozitívne hodnotenie žiakov, najmä slaboprospievajúcich, pre zvýšenie vnútornej motivácie.

     ·         V oblasti  rozumovej  výchovy  je  naším  cieľom  rozvíjať  u  žiakov  tvorivé  myslenie,  samostatnosť, aktivitu, sebahodnotenie.

     ·        Osobnostný a sociálny rozvoj budeme realizovať stimuláciou skupín žiakov so slabšími vyučovacími výsledkami, podporou   individuálnych schopností.

     ·        Školský špeciálny pedagóg poskytne odbornú pomoc žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ich rodičom a zamestnancom školy.

     ·        Chceme si všímať talent v jednotlivých oblastiach a rozvíjať ho do maximálnej možnej miery. Viac budeme preferovať samostatnú prácu žiakov a ich cieľavedomé zvládanie učiva.

     ·        Práca v  oblasti environmentálnej výchovy je na našej škole veľmi bohatá. Aktivity sú zapracované do všetkých predmetov, hlavne prírodovedných. Žiaci sa každoročne zapájajú do zberu papiera a každodenne sa snažia o jeho separovanie, svoj čas venujú aj kŕmeniu vtákov v okolí školy . 

     ·        Pri prevencii drogových závislostí sa chceme zamerať na aktivity, ako sú besedy, dotazníky.

     ·        Podporujeme   výučbu   pomocou didaktickej techniky, projekty, prezentáciu výstupov, praktickú výučbu.

     ·        Dôraz je kladený na samostatnosť a zodpovednosť za učenie.

     ·        IKT chceme využívať vo všetkých predmetoch.

      

     5.  Zabezpečenie výučby pre žiakov so špeciálnymi potrebami

      

     Škola je otvorená všetkým žiakom, teda aj žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami:

     a)  so zdravotným znevýhodnením,

     b)  zo sociálne znevýhodneného prostredia,

     c)  s nadaním.

      

     a) Žiaci so zdravotným znevýhodnením

     Škola zrealizovala priestorové  úpravy:  bezbariérový  prístup a úpravy  v triedach.

     Úzko spolupracujeme s CVPP a PPP v Hlohovci. Máme odborné  personálne  zabezpečenie  (servis  školského  špeciálneho  pedagóga, výchovného  poradcu) .

     Spolupracujeme s rodičmi a ďalšími subjektmi podľa potreby.

     Pre žiakov so špeciálnymi potrebami zabezpečujeme individuálny  výchovno-vzdelávací  program vypracovaný špeciálnym pedagógom v spolupráci pedagógov, rodičov a odborníkov z PPP v Hlohovci.

     Hodnotenie žiakov sa realizuje podľa metodických pokynov  MP č. 22/2011 hodnotenie žiakov základnej školy.

      

     Žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami je poskytnutá:

     -                       úprava obsahu, foriem, metód a prístupov vo výchove a vzdelávaní

     -                       vzdelávanie podľa IVVP

     -                       individuálna práca so žiakmi – školský špeciálny pedagóg

     -                       špecifické metódy a formy vyučovania

     -                       špecifický postup v hodnotení vzdelávacích výsledkov

     -                       spolupráca s CPPPaP

      

      

     b) Žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia

     Pomoc žiakom zo soc. znevýhodneného prostredia bude individuálna, zabezpečená v súlade s platnou legislatívou.

      

     c) Žiaci s nadaním

     Škola sa  zameria na rozvíjanie konkrétneho druhu nadania  (intelektové, umelecké, športové, praktické) v  spolupráci s externými odborníkmi (učiteľmi školy, športovými trénermi, aktívnymi umelcami a pod.).

     Rodičom ponúkneme spoluprácu so zaradením dieťaťa do programu pre nadaných.

     Škola môže poskytnúť materiálne   zabezpečenie   pre   vzdelávanie   nadaných   žiakov, ( špeciálne   učebnice, encyklopédie, alternatívne učebné materiály, učebné pomôcky, výpočtová a rozmnožovacia technika a pod.), v prípade individuálnej integrácie možnosť pracovať so žiakmi podľa individuálneho výchovno- vzdelávacieho programu, ktorý zabezpečíme v spolupráci s vybraným špeciálnym pedagógom, pedagógmi, rodičmi a odborníkov z PPP v Hlohovci.

      

     Pri práci s nadanými žiakmi sa dbá na:

     -                       rozvoj ich nadania s ohľadom na druh a stupeň ich nadania

     -                       rozvoj ich emocionálnej stránky a sociálnych vzťahov

     -                       rozvoj a stimuláciu všeobecných a špeciálnych schopností žiakov

     -                       spoluprácu so psychológom a odborným pedagógom príslušnej disciplíny

     -                       úpravu učebného plánu

     -                       vypracovanie IVVP

      

      

     Hodnotenie žiakov budeme realizovať podľa metodických pokynov MP č. 22/2011.

      

      

     6.   Začlenenie prierezových tém

      

     Prierezové témy sú začlenené do predmetov podľa svojho obsahu a uvedené sú v učebných osnovách jednotlivých predmetov.

      

     A. Dopravnú výchovu zabezpečíme formou kurzu na dopravnom ihrisku, aby sme žiakov naučili bezpečne sa správať na cestách.

     Ciele výchovy k bezpečnosti v cestnej premávke na ZŠ zahŕňajú oblasť kognitívnu, afektívnu a psychomotorickú, ktoré je potrebné proporcionálne rozvíjať. Ciele sú zostavené v zmysle

     týchto kritérií :

     - pochopiť funkcie dopravy ako riadeného systému vymedzeného všeobecne záväznými

     právnymi predpismi,

     - sformovať si mravné vedomie a správanie sa v zmysle morálnej a právnej zodpovednosti

     pri chôdzi a jazde v cestnej premávke,

     - uplatňovať zásady bezpečného správania sa v cestnej premávke podľa všeobecne

     záväzných právnych predpisov, a to ako chodec, korčuliar, cyklista, cestujúci

     (spolujazdec) a pod.,

     - spôsobilosť pozorovať svoje okolie, vyhodnocovať situáciu z hľadiska bezpečnosti a

     aplikovať návyky bezpečného správania sa v cestnej premávke v praktickom živote,

     - schopnosť zvládnuť techniku chôdze a jazdy na bicykli,

     Forma: kurz / jednodňový/, didaktické hry v prírode – ako súčasť obsahu, vyučovacia hodina Vv v téme „Podnety výtvarného umenia“

      

      

     B.Mediálna výchova: Utváranie primármej kultúrnej gramotnosti - Cesta ku kultúre a médiám

     Bude zameraná na oboznamovanie žiakov so základnými kultúrnym oblasťami, ktoré sú súčasťou nášho denného života a ktorým  sa musíme naučiť porozumieť z hľadiska sociálnych zručností.

     Cieľ: Rozvíjať u žiakov schopnosť rozumieť mediálnym javom, ktoré vyplývajú z reálneho života. Viesť ich k hľadaniu, objavovaniu a hodnoteniu okolitej skutočnosti prostredníctvom oblastí kultúry.

     Forma: integrácia predmetov SJL ( hra so slovami, vymýšľanie koncov rozprávok, hľadanie nadpisov pre básničky), výtvarná výchova ( v téme elektronické médiá), informatika ( vytvorenie ilustrácie pomocou IKT), telesná výchova ( ľudová slovesnosť-vyčítanky, ľudové pohybové hry), hudobná výchova ( ľudové piesne- pohybovo-hudobné hry)

      

      

     C. Enviromentálna výchova:

     Dôležité je, aby žiaci získali vedomosti ale aj zručnosti, ktorými môžu pomáhať životnému prostrediu. Jednoduchými činnosťami, ktoré sú im primerané a vhodné - chrániť rastliny, zvieratá, mať kladný vzťah k domácim zvieratám ale aj k zvieratám v prírode, starať sa o svoje okolie a pod..

     Cieľom je prispieť k rozvoju osobnosti žiaka tak, že nadobudne schopnosť chápať, analyzovať a hodnotiť vzťahy medzi človekom a jeho životným prostredím vo svojom okolí, pričom zároveň chápe potrebu ochrany životného prostredia na celom svete.

      Túto  prierezovú tému sme začlenili do predmetov: prírodoveda, výtvarná výchova, náboženská výchova,  matematika prostredníctvom jednotlivých tém a projektov.

     Forma: V rámci prvouky a prírodovedy a vlastivedy,  pri vhodných témach.

      

     D.Osobnostný a sociálny rozvoj

     Prierezová oblasť osobnostný a sociálny rozvoj rozvíja ľudský potenciál žiakov, poskytuje žiakom základy pre plnohodnotný a zodpovedný život. Aby žiak získal kvalitné vzdelanie, k tomu je potrebné, aby si už od primárneho vzdelávania rozvíjal sebareflexiu (rozmýšľal o sebe), spoznával sám seba, svoje dobré, ale aj slabé stránky, rozvíjal si sebaúctu, sebadôveru a s tým spojené prevzatie zodpovednosti za svoje konanie, osobný život a sebavzdelávanie. V tejto súvislosti je potrebné, aby sa naučil uplatňovať svoje práva, ale aj rešpektovať názory, potreby a práva ostatných. Dôležité je, aby prierezová téma podporovala u žiakov rozvoj schopnosti uplatňovať prevenciu sociálno-patologických javov (šikanovanie, agresivita, užívanie návykových látok).

     Cieľom je, aby žiak získaval a udržal si osobnostnú integritu, pestoval kvalitné medziľudské vzťahy, rozvíjal sociálne spôsobilosti potrebné pre osobný a sociálny život a spoluprácu. V tejto prierezovej tematike sa uplatňuje aj vzdelávanie k ľudským právam, ale aj k rodinnej výchove. Téma sa prelína všetkými obsahovými vzdelávacími oblasťami, pričom sa pri jej uskutočňovaní berú do úvahy aktuálne potreby žiakov. Najviac priestoru má v predmete náboženská výchova a literatúra.

     Forma: Na dosiahnutie cieľov tejto prierezovej tematiky je nutné vymedziť priestor aj v náukových predmetoch, výtvarná výchova, hudobná výchova a telesná výchova. Témy sa budú  realizovať prakticky, prostredníctvom vhodných cvičení, diskusií, hier a iných interaktívnych metód aj na triednických hodinách.

      

     E. Ochrana života a zdravia

     Obsah učiva je predovšetkým orientovaný na zvládnutie situácií vzniknutých vplyvom priemyselných a ekologických havárií, dopravnými nehodami, živelnými pohromami a prírodnými katastrofami. Zároveň napomáha zvládnuť nevhodné podmienky v situáciách vzniknutých pôsobením cudzej moci, terorizmom voči občanom nášho štátu.

     Cieľom oblasti je formovať ich vzťah k problematike ochrany svojho zdravia a života, tiež zdravia a života iných ľudí. Poskytnúť žiakom potrebné teoretické vedomosti a praktické zručnosti. Osvojiť si vedomosti a zručnosti v sebaochrane a poskytovaní pomoci iným v prípade ohrozenia zdravia a života. Rozvinúť morálne vlastnosti žiakov, tvoriace základ vlasteneckého a národného cítenia. Formovať predpoklady na dosiahnutie vyššej telesnej zdatnosti a celkovej odolnosti organizmu na fyzickú a psychickú záťaž v náročných životných situáciách.

      Ochrana života a zdravia (OŽZ) sa realizuje prostredníctvom učebných predmetov štátneho vzdelávacieho programu a samostatných organizačných foriem vyučovania– didaktických hier. Ochrana života a jeho zdravia integruje postoje, vedomosti a schopnosti žiakov zamerané na ochranu života a zdravia v mimoriadnych situáciách. Podobne pri pobyte a pohybe v prírode, ktoré môžu vzniknúť vplyvom nepredvídaných skutočností ohrozujúcich človeka a jeho okolie. Cieľom spoločnosti je pripraviť každého jednotlivca na život v prostredí, v ktorom sa nachádza. Nevyhnutným predpokladom k tomu je neustále poznávanie prostredníctvom pohybu a pobytu v prírode.

      

     Prierezovú tému napĺňa obsah :

     - riešenie mimoriadnych situácií - civilná ochrana,

     - zdravotná príprava,

     - pohyb a pobyt v prírode.

     Forma: Uskutočníme ju formou vyučovania didaktických (OČP) hier raz v roku. V mesiaci jún.

      

     F. Tvorba projektov a prezentačné zručnosti

     Cieľ: Prierezová téma spája jednotlivé kompetencie, ktoré chceme rozvíjať u žiakov - komunikovať, argumentovať, používať informácie a pracovať s nimi, riešiť problémy, poznať sám seba a svoje schopnosti, spolupracovať v skupine, prezentovať sám seba, ale aj prácu v skupine, vytvoriť nejaký produkt. Žiaci sa naučia prezentovať svoju prácu písomne aj verbálne s použitím informačných a komunikačných technológií.

     Forma: výstupy z projektov.

      

     G. Multikultúrna výchova

     Cieľ: Je výchovné a vzdelávacie pôsobenie zamerané na rozvoj poznania rozličných tradičných aj nových kultúr a subkultúr, akceptáciu kultúrnej rozmanitosti ako spoločenskej reality a rozvoj tolerancie, rešpektu a prosociálneho správania a konania vo vzťahu ku kultúrnej odlišnosti. Edukačná činnosť je zameraná na to, aby škola a školské vzdelávanie fungovali ako spravodlivé systémy, kde majú všetci žiaci rovnakú príležitosť rozvíjať svoj potenciál. Žiaci spoznávajú svoju kultúru aj iné kultúry, históriu, zvyky a tradície ich predstaviteľov, rešpektujú tieto kultúry ako rovnocenné a dokáže s ich príslušníkmi konštruktívne komunikovať a spolupracovať. Multikultúrnu výchovu sme začlenili do humanitných a spoločenskovedných predmetov.

     Forma: Prvky multikultúrnej výchovy budeme rozvíjať aj v prírodovedných a humanitných predmetoch či pri výučbe materinského a anglického jazyka.

      

     H. Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra

     Cieľom zaradenia prierezovej témy do vyučovania je vytvárať u žiakov predpoklady na pestovanie a rozvíjanie citu ku krásam svojho regiónu, prírody, staviteľstva, ľudového umenia a spoznávanie kultúrneho dedičstva našich predkov. Edukačná činnosť je zameraná na to aby žiaci v rámci regionálnej výchovy poznali históriu a kultúru vlastnej obce, mesta – na funkčné využívanie historických regionálnych ukážok: môj rodný kraj – kraj, kde žijem; škola a jej okolie; moja trieda; obec, v ktorej žijem; čo sa mi v našom kraji najviac páči; čím sa pýši naša obec (príbehy o rodákoch, pamätné miesta, sochy a i.), história, (osídlenie), povesti, piesne, šport a kultúra, osobnosti, ale aj súčasnosť vo všetkých smeroch napr. ekonomika); jej flóru a faunu význam ochrany prírody, lesa, vody, živočíchov – objavujeme Slovensko – objavovanie a spoznávanie prírodných krás a zaujímavostí Slovenska; povesťami opradené pohoria – cestujeme po Slovensku – oboznámenie sa s časťami Slovenska formou výletu; povesti z veľkých a starých miest Slovenska; zvyky a tradície; ľudia v mojom okolí (aj o úcte k starším obyvateľom); pripomíname si našich predkov – vychádzať z rodinného prostredia t.j. téma – RODINA – rodostrom rodiny, tradičné jedlá; stretnutia s pamätníkmi (starými rodičmi, známymi) na besedy; rozhovory so žiakmi o minulosti ich regiónu a pod. Vedieť sa orientovať v turisticky a historicky atraktívnych miestach Slovenska.

     Forma: budeme rozvíjať žiaka vo viacerých predmetoch ako prvouka, prírodoveda, výtvarná výchova, etická výchova, slovenský jazyk a literatúra, vlastiveda, triednická hodina rôznymi aktivitami.  Týmito aktivitami pomôžeme pri vytváraní predpokladov u žiakov na pestovanie a rozvíjanie citu ku kráse k tradičnému ľudovému umeniu a uchovávaniu kultúrneho dedičstva našich predkov.

      

      

      

      

     III. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia

      

     Vnútorný systém hodnotenia kvality zameriame na 3 oblasti:

     1. Hodnotenie žiakov

     2. Hodnotenie pedagogických zamestnancov

     3. Hodnotenie školy

      

     1.  Hodnotenie vzdelávacích výsledkov práce žiakov

      

     Kritériá kontroly a hodnotenia žiaka ISCED 1, primárne vzdelávanie

      

     Žiaci 1. – 4. ročníka budú  hodnotení podľa Metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu č.22/2011 z 1. mája 2011. Všetky predmety 1. stupňa budú hodnotené známkou. Postup pri hodnotení žiaka v náhradnom termíne, komisionálnych a opravných skúškach určujú články 5, 6 a 7 MP č. 22/2011.

      

     Vo výchovno-vzdelávacom procese sa uskutočňuje priebežné a súhrnné hodnotenie.

      

     Priebežné hodnotenie- hodnotenie čiastkových výsledkov a prejavov žiaka má hlavne motivačný charakter.

      

     Súhrnné hodnotenie – sa uskutočňuje na konci prvého a druhého polroka v školskom roku a má čo najobjektívnejšie zhodnotiť úroveň vedomostí v danom predmete. Pri súhrnnej klasifikácii a hodnotení sa prihliada na systematickosť práce počas celého obdobia.

      

     Podklady na hodnotenie a klasifikáciu získava učiteľ najmä týmito metódami, formami a prostriedkami:

     - sústavným diagnostickým pozorovaním žiaka

     - sústavným sledovaním výkonu žiaka a jeho pripravenosti na vyučovanie

     - rôznymi druhmi skúšok ( písomné, ústne, grafické, praktické, pohybové) a didaktickými testami

     - analýzou výsledkov rôznych činností žiaka

      

     Žiak musí byť z predmetu vyskúšaný ústne alebo písomne aspoň dvakrát v polročnom hodnotiacom období. Počet písomných alebo kontrolných prác vo všetkých predmetoch 1. stupňa je stanovený na minimálny počet 2x/ročne, testy/ ukončené tematické celky,  päťminútovky a bleskovky majú pre žiakov motivačný charakter a ich počet je na uvážení vyučujúceho pedagóga. V predmetoch, kde nie je stanovené učebnými osnovami písanie kontrolných alebo písomných prác, nesmie prevládať počet známok z písomných skúšok nad počtom známok z ústnych skúšok.

      

     Písomné práce alebo kontrolné práce z jednotlivých predmetov zostavujú  učitelia príslušných predmetov a sú zosúladené s prebraným učivom. Hodnotené sú podľa prijatej bodovej stupnice. Výsledky  výstupných písomných prác sú porovnávané so vzdelávacími štandardami ŠkvP a ich úspešnosť i prípadne nedostatky sú prerokované na zasadnutiach metodického združenia.

     Váhy známok v 1. – 4. ročníku

      

     V rámci nižšie uvedených predmetov bude známke pridelená nízka váha, štandardná váha alebo vysoká váha. Váha známky určuje podiel známky na celkovom súhrnom hodnotení žiaka.

      

     Váhy známok v 1.-4. ročníku -úprava

     V rámci nižšie uvedených predmetov bude známke pridelená nízka váha (polnásobok hodnoty štandardu), štandardná váha alebo vysoká váha (dvojnásobok hodnoty štandardu). Váha známky určuje podiel známky na celkovom súhrnnom hodnotení žiaka.

      

     Predmet

     Nízka váha (0,5-násobná)

     Štandardná váha

     Vysoká váha (2-násobná)

     SJL

     Aktivita, domáca úloha, projekt, päťminútovka

     Ústna odpoveď, pravopisné cvičenie, slohová práca, kontrolná práca, tematická kontrolná práca, kontrolný diktát, technika čítania, čítanie s porozumením(2.-4. roč.)

     Vstupná písomná práca, výstupná písomná práca, štvrťročná písomná práca, polročná písomná práca

     ANJ

     Aktivita, domáca úloha, projekt, päťminútovka, komunikačné zručnosti

     Ústna odpoveď, pravopisné cvičenie, kontrolná práca, tematická kontrolná práca, čítanie s porozumením, slovná zásoba, preklad

     Vstupná písomná práca, výstupná písomná práca, štvrťročná písomná práca, polročná písomná práca

     MAT

     Aktivita, domáca úloha, projekt, päťminútovka

     Ústna odpoveď, kontrolná práca, tematická kontrolná práca

     Vstupná písomná práca, výstupná písomná práca, štvrťročná písomná práca, polročná písomná práca

     VLA

     Aktivita, domáca úloha, projekt, päťminútovka

     Ústna odpoveď, kontrolná práca, tematická kontrolná práca

     Vstupná písomná práca, výstupná písomná práca, štvrťročná písomná práca, polročná písomná práca

     PVO

     Aktivita, domáca úloha, projekt, päťminútovka

     Ústna odpoveď, kontrolná práca, tematická kontrolná práca

     Vstupná písomná práca, výstupná písomná práca, štvrťročná písomná práca, polročná písomná práca

     PDA

     Aktivita, domáca úloha, projekt, päťminútovka

     Ústna odpoveď, kontrolná práca, tematická kontrolná práca

     Vstupná písomná práca, výstupná písomná práca, štvrťročná písomná práca, polročná písomná práca

            

      

     Systém hodnotenia a klasifikácie jednotlivých predmetov

                                                                     ISCED 1

      

     SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA

      

     Zložka: jazyková

     V jazykovej zložke sa hodnotia ústne odpovede, päťminútovky počas preberania jednotlivých tematických celkov, písomné práce a diktáty, písomné práce na záver prebratého tematického celku, rozcvičky a bleskovky, tvorivé cvičenia, doplňovacie cvičenia, odpisy, prepisy textov.

      

     Zložka: čítanie a literatúra

     V čítaní sa klasifikuje čítanie textov a práca s nimi. Hlavné kritériá hodnotenia čítania sú správnosť, plynulosť, porozumenie čítanému textu a výraznosť, reprodukcie textov, orientáciu v texte, prednes.

     V literárnej výchove sa klasifikuje ovládanie literárnych pojmov a práca s nimi v konkrétnych textoch. Klasifikujú sa aj pokusy o vlastnú tvorbu a práca s mimočítankovou literatúrou.

     Zložka: slohová

     V slohovej zložke sa klasifikujú ústne odpovede, písomné práce, komunikačné schopnosti v rámci jednotlivých tematických celkov.

     V písomných prácach sa osobitne klasifikuje obsah, pravopis a úprava práce v rozsahu prebratého učiva.

      

     Zložka: písanie

     Základné kritériá hodnotenia písania sú: čitateľnosť / čitateľný rukopis /, správnosť / súlad písma s predlohou alebo diktovaným písmom/, plynulosť / písanie slova jedným ťahom bez prerušenia/ a úhľadnosť / estetická stránka písma.

      

      

      Písomné previerky vedomostí žiakov

      

     V rámci predmetu slovenský jazyk a literatúra sú v 1. – 4. ročníku učebnými osnovami(UO) presne stanovené zamerania a počty povinne klasifikovaných kontrolných diktátov:

     1.      ročník –   1diktát

     2.      ročník – 10 diktátov

     3.      ročník – 10 diktátov

     4.      ročník – 10 diktátov

      

      

     Kontrolné diktáty  /zameranie/

     1.         ročník             

      Zameranie:

     1.         opakovanie učiva z 1. ročníka ZŠ

      

     2. ročník

     Zameranie:

     1. Opakovanie učiva z 1. ročníka ZŠ

     2. Hláska a písmeno (ch, dz, dž)

     3. Samohláska ä

     4. Dvojhlásky

     5. Tvrdé spoluhlásky

     6. Opakovanie učiva za 1. polrok

     7. Mäkké spoluhlásky

     8. Slabiky di, ti, ni, li, de, te, ne, le

     9. Vety

     10. Opakovanie učiva z 2. ročníka

      

     3. ročník

     Zameranie:

     1. Opakovanie učiva z 2. ročníka ZŠ

     2. Slová s l, ĺ, r, ŕ

     3. Vybrané slová po b

     4. Vybrané slová po m

     5. Vybrané slová po p

     6. Opakovanie učiva za 1. polrok

     7. Vybrané slová po r, s

     8. Vybrané slová po v, z

     9. Slovné druhy

     10. Opakovanie učiva z 3. ročníka ZŠ

      

     4. ročník

     Zameranie:

     1. Opakovanie učiva z 3. ročníka ZŠ

     2. Vybrané slová po b, m

     3. Vybrané slová po p, r

     4. Vybrané slová po s, v, z

     5. Spodobovanie

     6. Opakovanie učiva za 1. polrok

     7. Vlastné podstatné mená

     8. Ohybné slovné druhy

     9. Neohybné slovné druhy

     10. Opakovanie učiva zo 4. ročníka ZŠ

      

     Kontrolný diktát musí obsahovať stanovený počet slov /primerané veku žiakov/.

     Rozsah kontrolných diktátov v jednotlivých ročníkoch:

     1. ročník 10 – 15 plnovýznamových slov

     2. ročník 20 – 30 plnovýznamových slov

     3. ročník 30 – 40 plnovýznamových slov

     4. ročník 40 – 50 plnovýznamových slov

     Navrhovaný rozsah slov platí aj pri prepise a odpise textu.

      

     Klasifikačná stupnica na hodnotenie kontrolných diktátov je záväzná pre 1.- 4. ročník:

      

      0 – 1 chyba                1

      2 – 4 chyby                2

      5 – 7 chýb                  3

      8 – 10 chýb                4

     11 a viac chýb            5

      

      

      

     Cvičné diktáty (neklasifikované) sa píšu podľa potreby. Nemusí ísť o súvislé texty. Môžu to byť slová, slovné spojenia, samostatné vety.

     Kontrolné diktáty sa píšu po prebratí daného učiva, na ktoré je diktát zameraný. Môže ísť o súvislý text alebo samostatné vety. Sú známkované.

     Pravopisné cvičenia sa môžu pravidelne písať, zamerané sú na upevňovanie preberaného  učiva. Pravopisné cvičenia sa neznámkujú. O správnosti sú žiaci informovaní počtom chýb alebo bodov.

     Písomné práce na záver prebratého tematického celku sú zamerané  na kontrolu preberaného  učiva a sú známkované.

     Vstupné a výstupné písomné práce zo slovenského jazyka sú predpísané vedením školy a ich výsledky sa zhodnocujú a porovnávajú s predošlými ročníkmi. Sú známkované.

      

     Hodnotenie podľa percentuálnej úspešnosti:

     100% - 90%  – stupeň 1 – výborný

       89% - 75%  – stupeň 2 – chválitebný

       74% - 55%   – stupeň 3 – dobrý

       54% - 25%   – stupeň 4 – dostatočný

       24% -   0%   – stupeň 5 – nedostatočný

      

      

     Ústne previerky vedomostí žiakov

     Pri verbálnej kontrole budeme zisťovať a hodnotiť osvojenie základných poznatkov stanovených výkonovou časťou UO ŠkvP. Po ústnej odpovedi oznámi učiteľ známku ihneď, pri hodnotení úloh a cvičení sa využíva slovné hodnotenie formou stručného komentáru.

     Čítanie a literárna výchova

     Predmetom hodnotenia a klasifikácie v čítaní a literárnej výchove sú všetky zručnosti, vedomosti a estetické činnosti, ktoré sú uvedené v učebných osnovách pre jednotlivé ročníky. Podklady na klasifikáciu sa budú získavať prevažne ústnou formou. Okrem toho možno hodnotiť a klasifikovať výtvarné vyjadrenie žiakov (napr. obrázkovú osnovu, ilustráciu...) a ich pohybovú činnosť (dramatizácia, vyjadrenie pohybom).Klasifikácia literatúry bude vychádzať z prioritného postavenia estetickej funkcie jej obsahu, preto najvhodnejším spôsobom je kombinované klasifikovanie:

     - prostredníctvom známky budeme klasifikovať úroveň zvládnutia techniky čítania (čitateľské zručnosti), teoretické vedomosti z literatúry

     - slovne sa hodnotia čitateľské schopnosti a zručnosti, schopnosť interpretovania, hodnotové činitele i estetické vnímanie (slovné hodnotenie je súčasťou klasifikovania známkou).

     Pri hodnotení čítania sa rešpektujú  zvláštnosti a  individuality žiakov. Podľa zváženia a možností si učiteľ vyberá mimočítankovú  literatúru a minočítankové čítanie. Hodnotí prednes 2 básní/ ročne a minimálne 10 próz/ ročne. Hodnotí sa plynulosť, správnosť čítania, správna intonácia, čítanie s porozumením, práca s textom. Klasifikovať môžeme súbor činností a vedomostí, v ktorých je aj čitateľský prejav.

     Slohové písomné prejavy

     V 2.ročníku je úlohou slohovej výchovy tvorenie a rozširovanie slovnej zásoby, spájanie slov do viet a tie do krátkych súvislých ústnych prejavov. Súvislý jazykový prejav by mal obsahovať  4 – 6 viet, a to na základe otázok alebo spontánneho rozprávania. Vety majú dávať zmysel. Žiak má hovoriť  plynule, neopakovať stále tie isté slová. V 2. ročníku samostatný písomný prejav od žiakov nevyžadujeme.

      

                 V 3. ročníku hodnotíme výber jazykových prostriedkov, usporiadanie prejavu podľa bodov osnovy, zvládnutie predpísaných slohových druhov (reprodukcia, rozprávanie, pohotovosť v prejavoch spoločenského styku...) rozprávanie podľa obrázkovej osnovy. Postupne prechádzame po ústnej príprave ku kolektívnej tvorbe písomného prejavu. V druhom polroku ku samostatnej slohovej práci. Jej rozsah je v priemere 6 – 10 viet./rozprávanie podľa obrázkovej osnovy/.

      

     V 4. ročníku v slohovej výchove hodnotíme, ako vedia žiaci zozbierať a rozčleniť jazykový materiál na úvod, jadro a záver. Sledujeme časovú postupnosť a usporiadanie deja. Oceňujeme štylizáciu prejavu, výber synoným, prirovnaní, personifikáciu. Rozsah priemernej práce je 12 – 15 viet (poľa slohového druhu). Každý písomný prejav žiakov nasleduje vždy po dôkladnej motivácii a ústnej príprave, v ktorej sú zahrnuté invenčné, štylistické a kompozičné cvičenia.

      

     V 3. a 4. ročníku sa zameriavame v súlade s UO ŠkVP aj na kratšie písomné prejavy. Hodnotíme dvomi známkami a to za  vnútornú formu (štylistickú a kompozičnú stránku) a  vonkajšiu formu ( celková úprava a dojem).

      

     Zložky hodnotenia:

      

     1.      Vnútorná forma (maximálne 16 bodov)

     -        Obsah (maximálne 4 body)

     -        Kompozícia (maximálne 4 body)

     -        Jazyk (maximálne 4 body)

     -        Pravopis (maximálne 4 body)

      

           Pri slohových prácach nie je dovolené, aby nedostatky v pravopise, ktorý neovládajú žiaci, ovplyvnili obsahovú hodnotu a klasifikáciu žiakovej práce.

      

     16 – 13 bodov         1

     12 – 9 bodov           2

      8 – 5  bodov           3         

      4 – 2 body              4

      1 – 0 bodov            5

      

     2.      Vonkajšia forma (maximum 4 body)

     Celková úprava a dojem z práce:

     - čitateľnosť - (zreteľné rozlíšenie veľkých a malých písmen, dôsledné dodržiavanie diakritických znamienok),

     -   zreteľné grafické členenie odsekov - (na začiatku každého odseku treba začať písať 1,5 – 2 cm od začiatku riadka),

     -  čistota textu – bez škrtania - (v čistopise sa nemá škrtať, v nevyhnutnom prípade dať chybné slovo do okrúhlych zátvoriek a prečiarknuť vodorovnou čiarou),

     -  celkové vyznenie práce

      

     4 body   -   1

     3 body  -    2

     2 body  -    3               

     1 bod    -    4

     0 bodov -   5

      

     Písanie a grafomotorické zručnosti:

      Nie sú samostatnou zložkou SJL a neklasifikujú sa. Hodnotí sa čitateľnosť, úhľadnosť, primeraná rýchlosť, dodržiavanie pomerov a veľkosti písmen. Pri kontrolných prácach nie je dovolené aby nedostatky v tvare písma ovplyvnili obsahovú hodnotu a klasifikáciu žiakovej práce. V nich písomný prejav neklasifikujeme.

     Žiak s vývinovými poruchami učenia (dyslexia, dysgrafia, dysortografia) môže písať diktát, alebo byť skúšaný inou jemu primeranou písomnou formou alebo slovne, učiteľ vyčísli počet chýb a pri hodnotení spolupracuje so žiakom. Samostatné kontrolné práce, odpisy, prepisy a pravopisné cvičenia sa píšu podľa uváženia učiteľa.

      Estetická stránka grafického prejavu žiaka so zrakovým postihnutím, ktorý používa bežné písmo, sa nehodnotí.

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     MATEMATIKA

      

     HODNOTÍME: vzťah a prístup k predmetu, schopnosť samostatne riešiť daný problém, úpravu a vedenie zošita, aktivitu na vyučovaní, kontrolné práce na záver prebratého tematického celku, testy, rozcvičky (bleskovky), ústne pamäťové počítanie, presnosť a estetiku rysovania.

      

     Prostriedky hodnotenia:

     Žiaci sú priebežne počas roka hodnotení známkami.

      

     Povinné: vstupná kontrolná práca v 2., 3. a 4. ročníku a výstupná kontrolná práca v 1, 2., 3. a 4. ročníku.  . Vstupné a výstupné práce sú predpísané vedením školy a ich výsledky sa zhodnocujú a porovnávajú s predošlými ročníkmi.

     Vstupná práca a výstupná práca je hodnotená známkou podľa bodovej stupnice.

     Nepovinné: sú bleskovky a testy po tematických celkoch.

      

     Samostatné práce sa v 1.ročníku píšu podľa zváženia učiteľa s ohľadom na špecifiká triedy.

      

     -    predmet kontroly: dosiahnuté vedomosti, zručnosti a osvojené základné poznatky stanovené výkonovou   časťou vzdelávacieho štandardu

     - metódy a formy kontroly: kontrola verbálnych, písomných a grafických prejavov žiaka

     - nástroje: kontrolné práce, bleskovky, testy, ústna odpoveď, písomné práce

     - intervaly:  písomné práce na začiatku a konci škol. roka

     kontrolné práce – priebežne, po prebratí tematických celkov

     bleskovky – priebežne, podľa potreby

     - kritériá, ukazovatele hodnotenia: úroveň písomných prejavov žiaka úroveň grafických prejavov žiaka

      

     Hodnotenie podľa percentuálnej úspešnosti:

     100% - 90%  – stupeň 1 – výborný

       89% - 75%  – stupeň 2 – chválitebný

       74% - 55%   – stupeň 3 – dobrý

       54% - 25%   – stupeň 4 – dostatočný

       24% -   0%   – stupeň 5 – nedostatočný

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     INFORMATICKÁ VÝCHOVA

      

     Metódy hodnotenia:

     - ústne skúšanie, písomné skúšanie, praktické skúšanie.

      

     Ústna odpoveď – ovládanie poznatkov v súlade s výkonovým štandardom.

     Samostatná práca s PC podľa zadania.

     Projekt a jeho prezentovanie.

     Aktivity (školské a domáce) – aktívny prístup k práci, oboznamovanie sa so zaujímavosťami v oblasti IKT, ...

     Zvládnutie jednotlivých tematických celkov v súlade s obsahovým a výkonovým štandardom v jednotlivých ročníkoch

      

     Pri záverečnom – sumatívnom  hodnotení žiaka v jednotlivých klasifikačných obdobiach má každá známka v 2. – 4. ročníku rovnakú váhu.

      

      

     PRVOUKA, PRÍRODOVEDA, VLASTIVEDA

      

     - predmet kontroly: dosiahnuté vedomosti, zručnosti a osvojené základné poznatky stanovené výkonovou časťou vzdelávacieho štandardu

     - metódy a formy kontroly: kontrola verbálnych, písomných a grafických prejavov žiaka

     - nástroje:  písomné práce, ústna odpoveď, aktivita žiaka, tvorba projektov, práca s mapou

     - intervaly: písomné práce- minim. 2 x/ročne

     kontrolné práce – po prebratí tematických celkov 

                       ústna odpoveď – minimálne 1-krát za polrok

                       aktivita žiaka - priebežne

     - kritériá, ukazovatele hodnotenia:

          - úroveň verbálnych prejavov žiaka,

          - úroveň písomných prejavov žiaka – testy (obsahová stránka),

          - úroveň práce s mapou: orientácia na mape, pohotovosť  kartografické značky

        

     Hodnotenie podľa percentuálnej úspešnosti:

     100% - 90%  – stupeň 1 – výborný

       89% - 75%  – stupeň 2 – chválitebný

         74% - 55%   – stupeň 3 – dobrý

       54% - 25%   – stupeň 4 – dostatočný

       24% -   0%   – stupeň 5 – nedostatočný

      

      

      

        Výchovné predmety

      Hodnotenie má v prvom rade funkciu pozitívne motivovať žiaka a usmerniť jeho osobnostný vývoj. Učiteľ berie ohľad na schopnosti žiaka, na jeho nadanie, záujem, ambície a vkus. Pri hodnotení žiaka má prednosť porovnávanie jeho výkonu s jeho predchádzajúcimi výkonmi, nie porovnávanie s výkonom spolužiakov. Nie je nutné známkovať každú prácu a každý výkon žiaka. Je na voľbe učiteľa, ktoré úlohy  bude hodnotiť, aby poskytli žiakovi i prostrediu dostatočný obraz o jeho kvalitách aj vývoji.

     HUDOBNÁ VÝCHOVA

      

     Charakter hudobnej výchovy vyžaduje hodnotiť postoj žiaka k hudbe, jeho formujúce sa názory na svet, ktorý ho obklopuje, jeho estetické úsudky, snahu vzdelávať sa v hudbe a zlepšovať svoje hudobné prejavy.

     Hodnotenie hudobnej výchovy je špecifické, pretože musí zohľadniť špecifický prínos hudobnej výchovy k vzdelanostnému rastu a formovaniu osobnosti žiaka.

     Dôležitá je motivačná funkcia hodnotenia, a to najmä pri menej nadaných žiakov. Teda aktuálny výkon žiaka hodnotíme vzhľadom na jeho možnosti.

      

     Hodnotenie HV vyžaduje:

     - osobný, diferencovaný prístup učiteľa k žiakovi.

     - ťažiskovou formou hodnotenia je slovné hodnotenie a na základe pozorovania hodnotenie známkou.

      

      Podklady na hodnotenie a klasifikáciu výchovno-vzdelávacích výsledkov žiaka získava učiteľ najmä týmito metódami, formami a prostriedkami:

     -   sledovaním stupňa rozvoja individuálnych osobnostných predpokladov a nadania

     -  sústavným pozorovaním hudobných prejavov žiaka a jeho pozornosti na vyučovaní

      – neodporúča sa vyžadovať sólový hudobný výkon žiaka, úroveň hudobných činností  sledujeme v skupinách

     - hodnotíme reakcie žiaka na hudbu slovom, pohybom, prípadne výtvarným prejavom

     - v prípade mimoriadne nadaného alebo zaostalého žiaka rozhovormi so žiakom a zákonnými zástupcami žiaka

      

      

     Kritériá hodnotenia:

      

     S t u p e ň   1   (výborný)

     - je usilovný, vytrvalý, pracuje primerane svojmu veku, prevažne samostatne, tvorivo a pohotovo uplatňuje osvojené zručnosti, vedomosti, návyky v úlohách

     - úspešne ich rozvíja v skupinovom a individuálnom prejave

     - dokáže vyjadriť veku primerané postoje, názory na hudobné umenie

     - individuálny spev nie je podmienkou, pokiaľ sa úspešne a aktívne realizuje v ostatných hudobných činnostiach

      

     S t u p e ň  2  (chválitebný)

     -  je menej samostatný, iniciatívny a tvorivý

     - menej využíva svoje schopnosti v individuálnom a kolektívnom prejave

      

     Stupeň 3 (dobrý)

     - chýba mu iniciatívnosť a tvorivosť

     - je málo aktívny a snaživý, potrebuje sústavnú pomoc a povzbudenie učiteľa

      

     Stupeň 4 (dostatočný)

     - žiak realizuje edukačné úlohy na nízkej úrovni bez vlastného vkladu

      

     Stupeň 5 (nedostatočný)

     - žiak nespĺňa kritériá

      

     VÝTVARNÁ VÝCHOVA

      

     Ťažiskovou formou hodnotenia je osobný rozhovor so žiakom, v ktorom učiteľ žiakovi poskytne citlivú, veku primeranú, analyticky podloženú spätnú väzbu o rôznych aspektoch jeho činnosti. Žiaka vedieme k sebahodnoteniu.

     Žiak je hodnotený z úloh v rámci rozličných metodických radov, aby bola vyváženosť výkonu žiaka, nakoľko môžu byť rozdiely vzhľadom na rôznorodosť záujmov a schopností žiakov.

     Berieme ohľad na to, že výtvarný prejav súvisí s fantáziou, seba-projekciou, záujmami a intímnym svetom žiaka a že toto hľadisko sa bude prejavovať aj v jeho riešení výtvarných úloh. Uprednostňujeme osobný, diferencovaný prístup.

     Výsledok výtvarných činností (artefakt) nie je jediným predmetom hodnotenia, ale zvažujeme všetky nižšie vymenované kritériá.

     Hodnotíme proces výtvarných činností, prípravu pomôcok, pretože práve v rámci tohto procesu dochádza k formácii osobnosti žiaka a k získaniu kompetencií – k napĺňaniu cieľov výtvarnej výchovy.

      

     Podklady na hodnotenie a klasifikáciu výchovno-vzdelávacích výsledkov žiaka získava učiteľ najmä týmito metódami, formami a prostriedkami:

     -  sledovaním stupňa rozvoja individuálnych osobnostných predpokladov a nadania

     - hodnotením prístupu k činnostiam z hľadiska prípravy pomôcok, tvorivosti,  experimentovania, cieľavedomosti riešení, záujmu o činnosti v rámci edukačných úloh  a schopnosti spolupracovať, zároveň zaujať stanoviská k výsledkom svojej práce a práce spolužiakov

     - v prípade mimoriadne nadaného alebo zaostalého žiaka rozhovormi so žiakom   a zákonnými zástupcami žiaka.

      

     Kritériá hodnotenia:

     S t u p e ň   1   (výborný)

     - je usilovný, vytrvalý, pracuje primerane svojmu veku, prevažne samostatne, tvorivo a pohotovo uplatňuje osvojené zručnosti, vo výtvarnom prejave

     -  ovláda zručnosti ( technické, nástrojové, materiálové, podľa požiadaviek ročníkových  kompetencií na vynikajúcej úrovni)

     - dokáže vyjadriť veku primerané postoje

     - dokáže rešpektovať vlastný tvorivý výsledok a je tolerantný voči tvorivým prejavom, názorom a vkusu iných

     - zrealizoval artefakt primerane svojmu veku a schopnostiam

      

     S t u p e ň  2  (chválitebný)

     -  v podstate spĺňa kritériá 1. stupňa hodnotenia, ale je menej samostatný, iniciatívny   a tvorivý

      

     Stupeň 3 (dobrý)

     1.                  chýba mu iniciatívnosť a tvorivosť, nerozlišuje svoju flexibilnosť, neosvojuje si nové vyjadrovacie prostriedky, podlieha stereotypom

      

     Stupeň 4 (dostatočný)

     -  žiak realizuje edukačné úlohy na nízkej úrovni bez vlastného vkladu

      

     Stupeň 5 (nedostatočný)

     -   žiak nespĺňa kritériá, nemá záujem o výtvarné aktivity, neguje vyučovací proces.

     TELESNÁ VÝCHOVA

      

      

     Hodnotenie telesnej výchovy má výnimočné a špecifické postavenie v rámci vzdelávania žiakov mladšieho školského veku, pričom vychádza zo všeobecných cieľov vzdelávacej oblasti „Zdravie a pohyb“ platné pre celú školskú telesnú výchovu.

      

      

     Žiaci sú hodnotení slovne a písomne, hodnotenie je komplexné, založené na princípe individuálneho prístupu k osobnosti. Hlavným kritériom hodnotenia je individuálne zlepšenie v pohybových zručnostiach, vedomostiach, psychomotorických schopnostiach, v snahe o lepšie výkony, ale aj angažovanosť v telesnej výchove. V smere k žiakovi prevláda pozitívne hodnotenie.

      

     Metódy a formy:

      

     - dosiahnutá úroveň vyššie uvedených požiadaviek na výkony žiakov, resp. evidentná    snaha o ich dosiahnutie a prekročenie,

     - evidentný prejav radosti, netrpezlivosti pred vyučovaním telesnej výchovy, ale aj prejavený záujem o dianie, obsah a priebeh telovýchovného procesu,

     - objem a intenzita vynakladaného úsilia, zaujatie, celková aktivita, snaha o zvládnutie     (osvojenie) učiva, túžba po lepšom individuálnom výkone, vyžiadanie hodnotenia výkonu v priebehu vyučovania telesnej výchovy,

     - aktivita v záujmovej školskej a mimoškolskej telesnej výchove, vrátane rekreačných  foriem v kruhu rodiny,

     - prejavy záujmu i schopnosť viesť dialóg na aktuálne, žiackej úrovni primerané témy s telovýchovnou problematikou.

      

     Kritériá na priebežné hodnotenie požadovanej intenzity reálneho postoja žiakov k vlastnému zdraviu:

     - dosiahnutá úroveň, rozsah a kvalita osvojenia poznatkov a vedomostí v príslušnej oblasti (zdravoveda – hygiena, životospráva),

     - reálne prejavený záujem a aktivita v starostlivosti o hygienu tela, odevu, ale i hygienu prostredia,

     - primeraná angažovanosť i aktivita na hodinách telesnej výchovy,

     - primeraná ostražitosť v priebehu telovýchovnej činnosti a pri rizikových formách telovýchovnej aktivity,

     - primeraná frekvencia a objem pohybovej aktivity v režime dňa, ale aj jej cieľavedomé vyhľadávanie a využívanie

      

     S t u p e ň   1   (výborný)

     Žiak si osvojí hodnotenú pohybovú činnosť tak, že ju vykonáva technicky správne, účelne, rytmicky. Orientuje sa v priestore, má pekné držanie tela, pohyb v súlade s hudbou.

     V pohybovej činnosti preukazuje samostatnosť, tvorivosť. V hre je iniciatívny, dodržiava pravidlá a účelne uplatňuje osvojené herné činnosti. Vedomosti žiaka sú celistvé a presné. Uplatňuje ich samostatne pri riešení úloh. Má aktívny vzťah k telovýchovnej, športovej a turistickej činnosti a záujem o vlastné telesné zdokonaľovanie. Je aktívny v mimoškolskej a

     športovej činnosti.

      

     S t u p e ň  2  (chválitebný)

     Žiak vykonáva pohyb – s drobnými chybami v technike ale účelne, plynule, rytmicky.

     Orientuje sa v priestore, v držaní telá má malé nedostatky podobne ako vo vyjadrení hudby pohybom. V hre je kolektívny a zriedka porušuje pravidlá hry. Žiakove vedomosti sú v podstate celistvé a presné ( s nevýznamnými chybami). Uplatňuje ich s malou pomocou učiteľa pri riešení pohybových úloh.

      

     Stupeň 3 (dobrý)

     Žiak vykonáva pohyb s väčšími chybami v technike nie vždy účelne, v priestore sa chybne orientuje. Porušuje plynulosť a rytmus pohybu a jeho súlad s hudbou. Má väčšie nedostatky v držaní tela, pohyb vykonáva s malou pomocou alebo v uľahčených podmienkach.

                 Čiastočne napodobňuje ostatných. V hre je málo pohotový, neiniciatívny, málo kolektívny a často porušuje pravidlá. Vedomosti žiaka majú medzery a chyby. Pri ich uplatňovaní potrebuje pomoc učiteľa. K telovýchovnej činnosti má nevyhranený postoj.

      

      

     Stupeň 4 (dostatočný)

     Žiak pohyb vykonáva s veľkými technickými chybami, alebo len čiastočne, resp. ho vykonáva s veľkou pomocou učiteľa. Veľmi zle sa orientuje v priestore, silne porušuje plynulosť a rytmus pohybu, ako aj jeho súlad s hudbou.

     V hre je zväčša nepohotový, netvorivý, pasívny, nekolektívny a porušuje pravidlá. Vedomosti žiaka majú vážne medzery a chyby. Žiak ich vie uplatniť len pri riešení ľahkých úloh a s pomocou učiteľa. Jeho postoj k telesnej výchove je negatívny.

      

     Stupeň 5 (nedostatočný)

     Žiakove vedomosti sú veľmi medzerovité, nesústavné, chybné. Žiak sa ani nepokúsi vykonávať pohyb alebo vykoná iný pohyb. Nie je schopný hrať v kolektíve. Žiak vôbec neprejavuje úsilie plniť uložené úlohy na hodinách telesnej výchovy. Má negatívny postoj k hodinám telesnej výchovy so snahou vyhnúť sa tejto činnosti.

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     PRACOVNÉ VYUČOVANIE

      

      

     Pracovné vyučovanie má na prvom stupni ZŠ medzi ostatnými predmetmi významné postavenie. Je to špecifický predmet, v ktorom sa hodnotí duševná a manuálna činnosť.

     U žiakov hodnotíme ako sa im podarilo zhotoviť rôzne jednoduché výrobky a úžitkové predmety. V samostatnom pracovnom procese sa formujú a hodnotia začiatočné i už nadobudnuté technické vedomosti, zručnosti a návyky.

     Kritériá hodnotenia:

      

     S t u p e ň   1   (výborný)

     Žiak ovláda poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných osnov a vie ich pohotovo využívať pri intelektuálnych, motorických, praktických a iných činnostiach. Samostatne a tvorivo uplatňuje osvojené vedomosti a kľúčové kompetencie pri riešení jednotlivých úloh, hodnotení javov a zákonitostí. Jeho prejav je správny, výstižný. Výsledky jeho činností sú kvalitné až originálne.

      

     S t u p e ň  2  (chválitebný)

     Žiak ovláda poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných osnov a vie ich pohotovo využívať. Má osvojené kľúčové kompetencie, ktoré tvorivo aplikuje pri intelektuálnych, motorických, praktických a iných činnostiach. Uplatňuje osvojené vedomosti a kľúčové kompetencie pri riešení jednotlivých úloh, hodnotení javov a zákonitostí samostatne a kreatívne alebo s menšími podnetmi učiteľa. Jeho prejav má občas nedostatky v správnosti, presnosti a výstižnosti. Výsledky jeho činností sú kvalitné, bez väčších nedostatkov.

      

     Stupeň 3 (dobrý)

     Žiak má v celistvosti a úplnosti osvojenie poznatkov, pojmov a zákonitostí podľa učebných osnov a pri ich využívaní má nepodstatné medzery. Má osvojené kľúčové kompetencie, ktoré využíva pri intelektuálnych, motorických, praktických a iných činnostiach s menšími

     nedostatkami. Na podnet učiteľa uplatňuje osvojené vedomosti a kľúčové kompetencie pri riešení jednotlivých úloh, hodnotení javov a zákonitostí. Podstatnejšie nepresnosti dokáže s učiteľovou pomocou opraviť. V prejave má častejšie nedostatky v správnosti, presnosti, výstižnosti. Výsledky jeho činností sú menej kvalitné.

      

      

     Stupeň 4 (dostatočný)

     Žiak má závažné medzery v celistvosti a úplnosti osvojenia poznatkov a zákonitostí podľa učebných osnov ako aj v ich využívaní. Pri riešení teoretických a praktických úloh s uplatňovaním kľúčových kompetencií sa vyskytujú podstatné chyby. Je nesamostatný pri využívaní poznatkov a hodnotení javov. Jeho prejav má často v správnosti, presnosti a výstižnosti vážne nedostatky. V kvalite výsledkov jeho činností sa prejavujú omyl. Vážne nedostatky dokáže žiak s pomocou učiteľa opraviť.

      

      

     Stupeň 5 (nedostatočný)

     Žiak si neosvojil vedomosti a zákonitosti požadované učebnými osnovami, má v nich závažné medzery, preto ich nedokáže využívať. Pri riešení teoretických a praktických úloh s uplatňovaním kľúčových kompetencií sa vyskytujú značné chyby. Je nesamostatný pri využívaní poznatkov, hodnotení javov, nevie svoje vedomosti uplatniť ani na podnet učiteľa. Jeho prejav je nesprávny, nepresný.

     ANGLICKÝ JAZYK

      

     Predmetom hodnotenia a klasifikácie je cieľová komunikačná úroveň žiaka v súlade s platnými UO a vzdelávacími štandardami  ISCED 1.

      2. ročník      – ústne preverovanie

                         -  doplňovanie a spájanie slovnej zásoby

     - predmet kontroly: dosiahnuté vedomosti, zručnosti a osvojené základné poznatky

     - metódy a formy kontroly: kontrola verbálnych, písomných a grafických prejavov žiaka

      Ústna odpoveď – hodnotíme slovnú zásobu(SZ), výslovnosť, porozumenie, aplikácia poznatkov minim. 4x/ročne.

      Testy (formou vyfarbovania , spájania a  krúžkovania) na základe počúvania a po TC minim. 4x/ročne

     Pri záverečnom  hodnotení žiaka v jednotlivých klasifikačných obdobiach má každá známka v 2. ročníku rovnakú váhu.

      

     3.- 4. ročník - ústne  i písomné preverovanie po každej lekcii

                               - písomné preverovanie po každej druhej lekcii - test

                          - tvorba projektov       

     - predmet kontroly: dosiahnuté vedomosti, zručnosti a osvojené základné poznatky

     - metódy a formy kontroly: kontrola verbálnych, písomných a grafických prejavov žiaka

      

     Ústna odpoveď – hodnotíme SZ, výslovnosť, porozumenie, zvládnutie jednoduchého rozhovoru, opis obrázka, čítanie s porozumením, aplikácia poznatkov  - minim. 4x/ročne

      Písomná práca – didaktické testy po tematických celkoch minim. 5x/ročne

      Päťminútovky zo SZ v počte max.15slov, prípadne spájaním, krúžkovaním pojmov( podľa uváženia vyučujúceho)

     Tvorba projektov: hodnotí sa forma(tvorivosť, lingvistická správnosť, úprava, vynaložené úsilie) 50% hodnotenia, obsah (SZ, zvládnutie témy, schopnosť vyjadriť svoje myšlienky)50%

      

     Hodnotenie podľa percentuálnej úspešnosti:

     100% - 90%  – stupeň 1 – výborný

       89% - 75%  – stupeň 2 – chválitebný

         74% - 55%   – stupeň 3 – dobrý

       54% - 25%   – stupeň 4 – dostatočný

       24% -   0%   – stupeň 5 – nedostatočný

      

     Pri celkovom hodnotení žiaka v predmete musí prevažovať počet známok z písomných odpovedí nad ústnymi.

      

      

      

      

      

     ETICKÁ A NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA

      

     Na hodinách sledujeme cyklické rozvíjanie osobnosti žiaka, rešpektujeme dynamiku dlhodobého a postupného rozvoja sociálnych zručností. Vyzdvihujeme a zdôrazňujeme úspechy v prosociálnom cítení.

      

     - metódy a formy hodnotenia:

      

     -                     komunikácie, rozhovory a diskusie

     -                     vyhľadávanie zdrojov v encyklopédiách a na internete

     -                     tímová práca a kooperácia učenia

     -                     projekty

     -                     rolové úlohy

     -                     riešenie problémov -konštruktivistická metóda, problémové úloh

      

     - kritéria hodnotenia:

     Známkou hodnotíme:

     ·                    prácu s pracovným zošitom – priebežne

     ·                    vytvorenie projektu – raz za polrok

     ·                    krátke overenie vedomostí formou testu – raz za štvrťrok

     ·                    aktivitu na hodine - priebežne

      

     Váhy známok v 1. – 4. ročníku

      

     V rámci nižšie uvedených predmetov bude známke pridelená nízka váha, štandardná váha alebo vysoká váha. Váha známky určuje podiel známky na celkovom súhrnom hodnotení žiaka.

      

     Predmet

     nízka váha (0,5 násobná)

     štandardná váha

     vysoká váha  (2 násobná)

     SJL

     aktivita, domáca úloha, projekt

     ústna odpoveď, pravopisné cvičenie, slohová práca, malá kontrolná práca, kontrolný diktát, technika čítania a čítanie s porozumením (2. – 4. roč.)

     vstupná písomná práca, výstupná písomná práca, polročná písomná práca, tematická práca, technika čítania a čítanie s porozumením (1. roč.)

     ANJ

     aktivita, domáca úloha, projekt

     ústna odpoveď, pravopisné cvičenie, čítanie s porozumením, slovná zásoba, preklad

     vstupná písomná práca, výstupná písomná práca, polročná písomná práca, tematická práca

     MAT

     aktivita, domáca úloha, projekt

     ústna odpoveď, malá kontrolná práca

     vstupná písomná práca, výstupná písomná práca, polročná písomná práca, tematická práca

     VLA

     aktivita, domáca úloha, projekt

     ústna odpoveď, malá kontrolná práca

     vstupná písomná práca, výstupná písomná práca, polročná písomná práca, tematická práca

     PVO

     aktivita, domáca úloha, projekt

     ústna odpoveď, malá kontrolná práca

     vstupná písomná práca, výstupná písomná práca, polročná písomná práca, tematická práca

     PDA

     aktivita, domáca úloha, projekt

     ústna odpoveď, malá kontrolná práca

     vstupná písomná práca, výstupná písomná práca, polročná písomná práca, tematická práca      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Týždenný rámcový učebný plán iŠkVP:

      

     v zdelávacia oblasť

     vyučovací predmet

      primárne vzdelávanie

     1.

     2.

     3.

     4.

     suma

     Jazyk a komunikácia

     slovenský jazyk a literatúra

     9+1

     8+2

     7+1

     7+1

     36

     anglický jazyk

      

      

     3

     3

     6

     nemecký jazyk

      

      

      

      

      

     Matematika  a práca s informáciami

     matematika

     4+1

     4+1

     4+1

     4

     19

     informatika

      

      

     1

     1

     2

     Človek a príroda

     prvouka

     1

     2

      

      

     3

     prírodoveda

      

      

     1

     2

     3

     Človek a príroda

     fyzika

      

      

      

      

      

     chémia

      

      

      

      

      

     biológia

      

      

      

      

      

     Človek a spoločnosť

     vlastiveda

      

      

     1

     2

     3

     dejepis

      

      

      

      

      

     geografia

      

      

      

      

      

     Človek a hodnoty

     občianska náuka

      

      

      

      

      

     etická výchova_náboženská výchova_náboženstvo

     1

     1

     1

     1

     4

     Človek a svet práce

     pracovné vyučovanie

      

      

     1

     1

     2

     technika

      

      

      

      

      

     Umenie a kultúra

     hudobná výchova

     1

     1

     1

     1

     4

     výtvarná výchova

     2

     2

     1

     1

     6

     Zdravie a pohyb

     telesná a športová výchova

     2

     2

     2

     2

     8

      

     základ

     20

     20

     23

     25

     88

      

     voliteľné (disponibilné) hodiny

     2

     3

     2

     1

     8

      

     spolu

     22

     23

     25

     26

     96

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Poznámky:

      

      

     1.      Počet vyučovacích hodín v týždni pre žiakov:

     prvého ročníka je 22

                                                                                       druhého ročníka je 23

                                                                                       tretieho ročníka je 25

                                                                                       štvrtého ročníka je 26

     2. Rozdelenie hodín do ročníkov je v právomoci školy. Pri prestupe žiaka prijímajúca škola zistí, podľa akého školského vzdelávacieho programu sa žiak vzdelával na predchádzajúcej škole a zabezpečí zosúladenie jeho vedomostí, zručností a postojov so svojím vlastným vzdelávacím programom spravidla v priebehu jedného roka.

      

     6. Vyučovacia hodina má 45 minút v tomto rozdelení učebného plánu.

     7. Voliteľné hodiny použila škola na dotvorenie školského vzdelávacieho programu. Voliteľné hodiny rozširujú a prehlbujú obsah predmetov zaradených do štátneho vzdelávacieho programu.

      

     8. Náboženskú výchovu vyučujeme v alternácii s etickou výchovou.

      

     9. Škola organizuje s informovaným súhlasom zákonného zástupcu žiaka plavecký výcvik v 3. a 4. ročníku.

      

     10. Škola organizuje s informovaným súhlasom zákonného zástupcu žiaka školské výlety, exkurzie, poznávacie zájazdy, ktoré podľa návrhu učiteľov zaraďuje riaditeľ školy do plánu práce školy. Pre žiakov, ktorí sa uvedených aktivít nezúčastnia, zabezpečí škola náhradné vyučovanie. Ak ide o akcie konané mimo školy, z dôvodu zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov pripadá na jedného ped. zamestnanca maximálne 25 žiakov a pri akciách v zahraničí maximálne 15 žiakov.

      

     10. Využitie disponibilných hodín: všetky hodiny upevňujúce

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      


     Delenie a spájanie vyučovacích hodín

      

      

      

      

     Školský rok: 2018 - 2019

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Trieda

     Počet ž.

     ANJ

     INF

     ETV

      

      

      

      

     1.A

      

      

      

      

      

      

      

      

     2.A

      

      

      

      

      

      

      

      

     3.A

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     4.A

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Trieda

     Počet ž.

      

      

      

      

      

      

      

     5.A

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     5.B

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     6.A

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     6.B

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     7.A

      

      

      

      

      

      

      

      

      7.B

      

      

      

      

      

      

      

      

     8.A

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     9.A

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     9.B

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     V oblasti disponibilných hodín sa začlenení žiaci vzdelávajú v plnom rozsahu.

      

     Základná škola s materskou školou Trakovice, 91933 Trakovice 10

      

      

     Inovovaný školský vzdelávací program

      

     sova trakovice ZVACSENA

      

            

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     „Chceme, aby naša škola bola skutočnou dielňou ľudskosti.“

      

     Názov ŠVP

     Štátny vzdelávací program 2. stupňa  ZŠ v SR

     Názov ŠkVP

     peimárne vzdelanie

     Stupeň vzdelania

     ISCED 1

     Dĺžka vzdelávania

     4 roky

     Forma vzdelávania

     denná

     Vyučovací jazyk

     slovenský

     Druh školy

     štátna

     Dátum schválenia

     28.8.2019

     Miesto vydania

     Základná škola s materskou školou Trakovice, Trakovice 10

      

      

      

      

      

     Trakovice, 28. 8. 2019                                                                                          PaedDr. Róbert Harsányi

                                                                                                                                                                  riaditeľ

      

      

      

      

     ZŠ s MŠ Trakovice                                                                                             

     Web: http://zstrakovice.edupage.org/                                                   

     E-mail: zstrakovice@gmail.com                                                                          

     Tel. č.: 033 7434 233,

     Fax: 033 7434 233,

      

     Zriaďovateľ: Obecný úrad Trakovice
     Adresa:  Obecný úrad Trakovice č. 38, 919 33
     Tel.: 033/7320459

     Fax : 033/7320459

      

     Inovovaný školský vzdelávací program bol schválený radou školy dňa:

      

     Mgr. Bystrík Tupý

     predseda rady školy

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     I.  Všeobecná charakteristika školy

      

     Vlastné zameranie školy:

     1.Veľkosť  školy:

      

     Jednoposchodová budova základnej školy Trakovice bola postavená v roku 1961. V súčasnosti má zriadených 13 základných učební, kuchynku pre prípravu dievčat, 1 počítačovú učebňu, žiacku knižnicu, jazykové laboratórium, 1 učebňu technických prác vybavenú prac. stolmi,1učebňu hudobnej výchovy, školský klub. Telocvičňa bola postavená v roku 1986, školská jedáleň v roku 1993. Areál školy má multifunkčné ihrisko a odpočinkový kút pre deti. Základnú školu Trakovice navštevujú žiaci 1.- 9. ročníka z Trakovíc a 5.- 9. ročníka z Malženíc, Žlkoviec a Ratkoviec, ktorí majú uzatvorený školský obvod. Mimo obvodu aj žiaci z iných obcí.

      

     2.Charakteristika žiakov 

      

     Základnú školu Trakovice navštevujú žiaci 1.- 9. ročníka z Trakovíc a 5.- 9. ročníka z Malženíc, Žlkoviec a Ratkoviec. Dochádzka žiakov z okolitých obcí je zabezpečená autobusovou dopravou SAD Trnava, k tomu je prispôsobený začiatok vyučovania. Na škole pracuje špeciálny pedagóg, ktorý sa venuje začleneným žiakom. Naša škola má vybudovaný bezbariérový prístup.

      

     3.Charakteristika pedagogického zboru:

      

      Pedagogický zbor tvoria kvalifikovaný a iniciatívny pedagogických zamestnanci.

      

      

     Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy:

     Mimo školy:

     Školenia pripravované PPPaP Hlohovec.

     Rôzne semináre – podľa ponúk MPC a pod.

     Väčšina učiteľov prešla projektom PIRŠ a počítačovým kurzom FIT, ktorý bol zameraný na využitie IKT vo vyučovacích predmetoch za podpory Európskeho sociálneho fondu.

     V škole:

     V rámci MZ a PK (štúdium odbornej literatúry a časopisov) 4x ročne.

     V BOZP a OPP podľa harmonogramu technika BOZP a OPP.

     Pravidelne budeme sledovať informácie v oblasti výchovy a vzdelávania uverejnených na webovej stránke Štátneho pedagogického ústavu.

     Školenia pripravované PPPaP Hlohovec.

      

      

     4. Dlhodobé projekty

      

     Projekt INFOVEK  sa realizuje v škole od roku 2000. V rámci projektu sa využívajú IKT vo vyučovaní rôznych predmetov v počítačovej a jazykovej učebni, pomocou výučbového softvéru, internetu. V rámci projektu Škola budúcnosti (ktorý postupne  bude vytláčať charakter tradičného vyučovania) vyučujúci využívajú Tablet PC, tabuľu eBeam, WiFi router, externú optickú mechaniku a datavideoprojektor, ktoré budú aj naďalej aktívne využívané na mnohých vyučovacích hodinách.

      

     Projekt ŠKOLA PODPORUJÚCA ZDRAVIE

     Skvalitňujeme učebné prostredie žiakov, prehlbujeme humanizáciu prostredia i medziľudských vzťahov v škole, upevňujeme zdravie, posilňujeme solidaritu (organizovali sme viacero zbierok v škole i obci, v ktorých chceme i naďalej pokračovať. V rámci Dňa narcisov na boj s rakovinou,  Belasého motýľa na pomoc ľuďom so svalovou dystrofiou a zbierku Modrý gombík pre deti v Afrike pod vedením UNICEF.

      

      

     Škola sa podľa možnosti zapája do projektu COMMENIUS PARTNERSTVÁ.

      

     5. Spolupráca s rodičmi a inými subjektmi

      

     Spolupráca s RR RZ je na veľmi dobrej úrovni. Prebiehala otvorená komunikácia o problémoch a predstavách rodičov medzi RR a riaditeľom školy.

     Spolupráca s ostatnými rodičmi žiakov na triednických schôdzach a záujem o

     školský prospech detí a iniciatíva rodičov bola na priemernej úrovni.

     V priestoroch školy sa realizuje vyučovanie pobočky ZUŠ Hlohovec v hudobných odboroch. Spolupráca medzi ZUŠ a ZŠ je na veľmi dobrej úrovni. Otvorené sú tri triedy.

     Priestory školy využíva IMA na využívanie voľnočasových aktivít detí a širokej verejnosti. V rámci organizácie pracujú štyria učitelia ako dobrovoľníci IMA.

     Škola spolupracuje s obcou pri organizovaní kultúrnych podujatí (program ku Dňu matiek, Mesiac úcty k starším...)

     Priestory školy využívajú aj  obyvatelia obce na rôzne športové aktivity (aerobic, tenis, basketbal, nohejbal, volejbal, futbal). Počítačovú učebňu mali možnosť využívať obyvatelia obce ako internetovú kaviareň, škola zabezpečovala rôzne kurzy práce s počítačom.

     Obojstranná spolupráca je aj so SZZ pri organizovaní výstav a súťaží.

     Spolupracujeme s Farským úradom Bučany a Trakovice.

     V rámci školy pôsobí SCVČ Trakovice, ktoré sa stará o vyplnenie voľnočasových aktivít detí cez školský rok, ale aj počas prázdnin.

      

     6.  Priestorové a materiálno-technické podmienky školy

      

     Škola má zriadené a využíva tieto odborné učebne : telocvičňu, učebňu výpočtovej techniky  (počítače , dataprojektory, scenery, tlačiarne, minivežu,  keramické  tabule, E-beam, interaktívne tabule, softvérové vybavenie s knižným fondom na cudzie jazyky), jazykové laboratórium so slúchadlovou zostavou a web-kamerou pre 17 žiakov, školské dielne, spoločenskú miestnosť - 40  miest  na  sedenie.  Miestnosť  využívame pri výučbe  hudobnej výchovy, na  besedy,  premietanie  filmov  a DVD, realizujú sa v nej hodiny  SJL  aj iné predmety.

     Tieto odborné učebne umožňujú plne realizovať učebné osnovy a zvolené učebné varianty.

     Vybavenie kabinetov je postačujúce, ale je potrebné pomôcky pravidelne obnovovať a vymieňať za modernejšie, inovovať, dopĺňať za modernejšie, mnohé pomôcky pochádzajú  ešte z prvotného vybavenia školy.
     Pri obnove učebných pomôcok si pomáhame zapájaním sa do rôznych projektov. Vo vestibule školy víta žiakov  akvárium.

     Škola má k dispozícii multifunkčné školské ihrisko.

     Škola má zabezpečený bezbariérový prístup pre potreby žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

     Počas  školského  roka  dopĺňame  veľké  množstvo  moderných  učebných  pomôcok,  čo  umožňuje tvorivejšie a efektívnejšie vyučovanie. Máme nastaviteľné školské lavice a stoličky.

     Škola je zrekonštruovaná (výmena okien, strechy, vykurovania, podláh, zateplenia plášťa).

      

     7.  Škola ako životný priestor

      

     Aby sa žiaci i pedagógovia cítili v škole čo najpríjemnejšie, kladieme dôraz na: upravené a estetické prostredie  tried,  školského  dvora,  chodieb,  aktuálne  informácie  o aktivitách  školy na  informačných tabuliach  a nástenkách. Snažíme sa budovať priateľskú  atmosféru  medzi  žiakmi  navzájom,  medzi  žiakmi a pedagógmi.

      

     8.  Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní

      

     Máme zabezpečené zdraviu   vyhovujúce   podmienky   v priestoroch   na   vyučovanie.  Žiaci budú poučení o bezpečnosti  a ochrane  zdravia  pri  práci na začiatku školského roka. Škola zabezpečuje  pravidelné  školenia  zamestnancov  školy  o bezpečnosti a ochrane  zdravia  pri  práci  a proti  požiaru,  pravidelné  kontroly  bezpečnosti  a ochrany  zdravia a odstraňovanie nedostatkov podľa výsledkov revízií.

      

     II. Charakteristika školského vzdelávacieho programu

      

     1.  Pedagogický princíp školy

      

     Chceme, aby naša škola bola skutočnou dielňou ľudskosti, v ktorej sa žiak naučí základy toho, ako:

     ·        žiť v porozumení s ostatnými, efektívne komunikovať s ľuďmi, žiť v zdravom prostredí, chápať javy prírody a spoločnosti, spoznať iné kultúry, vnímať a tvoriť krásu, a ako sa uplatniť vo svete práce.

     ·        Škola umožní všetkým žiakom získať dostatočné všeobecné vedomosti a zručnosti vo všetkých všeobecnovzdelávacích predmetoch a hlboké odborné vedomosti vo všetkých zvolených voliteľných predmetoch s využitím inovatívnych metód a foriem práce.

     ·        Umožní rozvoj kľúčových kompetencií: komunikatívnosť a kooperatívnosť, schopnosť riešiť problémy, tvorivosť, samostatnosť a výkonnosť, zodpovednosť, schopnosť odôvodňovať a hodnotiť, premýšľať a učiť sa.

     ·        Umožní zvýšenie gramotnosti v oblasti IKT žiakov v našej škole.

     ·        Umožní  kvalitnú  prípravu  žiakov  v cudzích  jazykoch  so  zreteľom  na  možnosti  školy,  so zameraním na komunikatívnosť a s ohľadom na schopnosti jednotlivých   žiakov.

      

     2.  Zameranie školy a stupeň vzdelania

     Východiskovým stavom pre našu školu je:

     ·        iniciatívny, tvorivý učiteľský zbor, pozitívny prístup k žiakom, dobré vzťahy medzi učiteľmi a žiakmi,

     ·        výborné vybavenie IKT, modernými učebnými pomôckami,

     ·        zavádzanie progresívnych foriem a metód do výchovno-vzdelávacieho procesu,

     ·        preventívne a multidisciplinárne aktivity, bohatá ponuka aktivít pre žiakov vo

     vyučovacom i vo voľnom čase,

     ·        starostlivosť o žiakov so špeciálnymi schopnosťami a špeciálnymi výchovno-

     vzdelávacími potrebami,

     ·        úspechy v projektoch a ich zužitkovanie pre rozvoj žiakov, učiteľov a školy,

     ·        veľmi dobré výsledky v súťažiach,

     ·        veľmi dobrá spolupráca s rodičmi a zriaďovateľom.

      

     V budúcnosti  chceme klásť dôraz na vyučovanie:

     ·        materinského jazyka s dôrazom na čitateľskú gramotnosť, mediálnu výchovu, vyučovanie v blokoch s využívaním problémovej metódy, globálnej výchovy, tvorivej dramatiky,

     ·        v edukačnom procese budeme využívať nové metódy a formy práce: komunikácia v kruhu, bádateľské aktivity, malé výskumy, experimenty, pozorovania, didaktické hry, skupinovú prácu, práca vo dvojiciach, frontálna práca s celou triedou podporujúce proces  sebavyjadrenia detí : voľné písanie, voľné maľovanie, modelovanie, grafické znázornenie, dramatické stvárnenie, tvorivé diskusie, ktoré pomáhajú žiakom nadobúdať zručnosti týkajúce sa komunikácie, aplikovania poznatkov, spolupráce a sebavyjadrenia,

     ·        medzipredmetové vzťahy podporíme pomocou IKT,

     ·        cudzích jazykov s dôrazom na komunikačné zručnosti.

      

     Stupeň vzdelania
     ISCED 2

     Absolvent programu nižšieho sekundárneho vzdelania získa vysvedčenie s doložkou - so špeciálnym vyznačením ukončenia programu poskytnutého základnou školou. Tým splní podmienku na pokračovanie vo vzdelávaní na vyššom sekundárnom stupni - na všeobecnovzdelávacom alebo odborno - vzdelávacom type vzdelávania (ISCED 2A, 2B), v priebehu ktorého ukončuje povinné základné vzdelávanie (povinnú školskú dochádzku).

      

     3.   Profil absolventa

      

     Absolvent našej školy by mal svojím vystupovaním robiť dobré meno škole, byť schopný vytvárať dobré medziľudské vzťahy, byť schopný hodnotiť  svoju úlohu v škole, v rodine a v spoločnosti, byť schopný starať sa o svoje fyzické i psychické zdravie, vedieť uzatvárať kompromisy, byť schopný vyhľadávať, hodnotiť a využívať pri učení rôzne zdroje informácií, osvojiť si metódy štúdia a práce s informáciami, poznať metódy prírodných vied (hypotéza, experiment, analýza) a diskutovať  o prírodovedných otázkach, mať schopnosť presadzovať ekologické prístupy pri riešení problémov, mať schopnosť vnímať dejiny vlastného národa vo vzájomnom prepojení s vedomosťami zo všeobecných dejín, dobre ovládať slovenský jazyk a sám sa starať o kultúru svojho písomného a ústneho vyjadrovania, ovládať dva svetové jazyky, aspoň jeden na úrovni B1 spoločného európskeho referenčného rámca, mať schopnosť vnímať umenie, snažiť sa porozumieť mu a chrániť umelecké prejavy, byť  si vedomý svojich kvalít a byť zodpovedný za svoj život. 

     Profil absolventa nižšieho sekundárneho stupňa vzdelávania je zároveň založený na kľúčových spôsobilostiach, ktoré zahŕňajú komplex vedomostí a znalostí, spôsobilostí a hodnotových postojov umožňujúcich jednotlivcovi poznávať, účinne konať, hodnotiť, dorozumievať sa, začleniť sa do spoločenských vzťahov a osobnostne sa rozvíjať. Ide o spôsobilosť uplatniť svoje vzdelanie v pracovnom, občianskom, rodinnom a osobnom živote. Nadväzujúc na spôsobilosti získané v priebehu primárneho vzdelávania absolvent nižšieho sekundárneho vzdelania by mal mať osvojené tieto kľúčové spôsobilosti:

      

     kompetencia (spôsobilosť) k celoživotnému učeniu sa

     - uvedomuje si potrebu svojho autonómneho učenia sa ako prostriedku sebarealizácie a osobného rozvoja,

     - dokáže reflektovať proces vlastného učenia sa a myslenia pri získavaní a spracovávaní nových poznatkov a informácií a uplatňuje rôzne stratégie učenia sa,

     - dokáže kriticky zhodnotiť informácie a ich zdroj, tvorivo ich spracovať a prakticky využívať,

     - kriticky hodnotí svoj pokrok, prijíma spätnú väzbu a uvedomuje si svoje ďalšie rozvojové možnosti,

     sociálne komunikačné kompetencie (spôsobilosti)

     - dokáže využívať všetky dostupné formy komunikácie pri spracovávaní a vyjadrovaní informácií rôzneho typu, má adekvátny ústny a písomný prejav situácii a účelu komunikácie,

     - efektívne využíva dostupné informačno-komunikačné technológie,

     - vie prezentovať sám seba a výsledky svojej práce na verejnosti, používa odborný jazyk,

     - dokáže primerane komunikovať v materinskom a v dvoch cudzích jazykoch,

     - chápe význam a uplatňuje formy takých komunikačných spôsobilostí, ktoré sú základom efektívnej spolupráce, založenej na vzájomnom rešpektovaní práv a povinností a na prevzatí osobnej zodpovednosti,

      

     kompetencie (spôsobilosti) uplatňovať základ matematického myslenia a základné schopnosti  jpoznávať v oblasti vedy a techniky

     - používa matematické myslenie na riešenie praktických problémov v každodenných situáciách,

     - používa matematické modely logického a priestorového myslenia a prezentácie (vzorce, modely, štatistika, diagramy, grafy, tabuľky),

     - používa základy prírodovednej gramotnosti, ktorá mu umožní robiť vedecky podložené úsudky, pričom vie použiť získané operačné vedomosti na úspešné riešenie problémov,

      

     kompetencie (spôsobilosti) v oblasti informačných a komunikačných technológií

     - má osvojené základné zručnosti v oblasti IKT ako predpoklad ďalšieho rozvoja,

     - používa základné postupy pri práci s textom a jednoduchou prezentáciou,

     - dokáže vytvoriť jednoduché tabuľky a grafy a pracovať v jednoduchom grafickom prostredí,

     - je schopný nahrávať a prehrávať zvuky a videá,

     - dokáže využívať IKT pri vzdelávaní,

      

     kompetencia (spôsobilosť) riešiť problémy

     - uplatňuje pri riešení problémov vhodné metódy založené na analyticko-kritickom a tvorivom myslení,

     - je otvorený (pri riešení problémov) získavaniu a využívaniu rôznych, aj inovatívnych postupov, formuluje argumenty a dôkazy na obhájenie svojich výsledkov,

     - dokáže spoznávať pri jednotlivých riešeniach ich klady i zápory a uvedomuje si aj potrebu zvažovať úrovne ich rizika,

     - má predpoklady na konštruktívne a kooperatívne riešenie konfliktov,

      

     kompetencie (spôsobilosti) občianske

     - uvedomuje si základné humanistické hodnoty, zmysel národného kultúrneho dedičstva, uplatňuje a ochraňuje princípy demokracie,

     - vyvážene chápe svoje osobné záujmy v spojení so záujmami širšej skupiny, resp. spoločnosti,

     - uvedomuje si svoje práva v kontexte so zodpovedným prístupom k svojim povinnostiam, prispieva k naplneniu práv iných,

     - je otvorený kultúrnej a etnickej rôznorodosti,

     - má predpoklady zainteresovane sledovať a posudzovať udalosti a vývoj verejného života a zaujímať k nim stanoviská, aktívne podporuje udržateľnosť kvality životného prostredia,

      

     kompetencie (spôsobilosti) sociálne a personálne

     - dokáže na primeranej úrovni reflektovať vlastnú identitu, buduje si vlastnú samostatnosť/nezávislosť ako člen celku,

     - vie si svoje ciele a priority stanoviť v súlade so svojimi reálnymi schopnosťami, záujmami a potrebami,

     - osvojil si základné postupy efektívnej spolupráce v skupine – uvedomuje si svoju zodpovednosť v tíme, kde dokáže tvorivo prispievať k dosahovaniu spoločných cieľov,

     - dokáže odhadnúť a korigovať dôsledky vlastného správania a konania a uplatňovať sociálne prospešné zmeny v medziosobných vzťahoch,

      

     kompetencie (spôsobilosti) pracovné

     - dokáže si stanoviť ciele s ohľadom na svoje profesijné záujmy, kriticky hodnotí svoje výsledky a aktívne pristupuje k uskutočneniu svojich cieľov,

     - je flexibilný a schopný prijať a zvládať inovatívne zmeny,

     - chápe princípy podnikania a zvažuje svoje predpoklady pri jeho plánovaní,

     - dokáže získať a využiť informácie o vzdelávacích a pracovných príležitostiach,

      

     kompetencie (spôsobilosti) smerujúce k iniciatívnosti a podnikavosti

     - dokáže inovovať zaužívané potupy pri riešení úloh, plánovať a riadiť nové projekty so zámerom dosiahnuť ciele, a to nielen v rámci práce, ale aj v každodennom živote,

      

     kompetencie (spôsobilosti) vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry

     - dokáže sa vyjadrovať na vyššom stupni umeleckej gramotnosti prostredníctvom vyjadrovacích prostriedkov výtvarného a hudobného umenia,

     - dokáže orientovať sa v umeleckých druhoch a štýloch a používať ich hlavné vyjadrovacie prostriedky,

     - uvedomuje si význam umenia a kultúrnej komunikácie vo svojom živote a v živote celej spoločnosti,

     - cení si a rešpektuje umenie a kultúrne historické tradície,

     - pozná pravidlá spoločenského kontaktu (etiketu),

     - správa sa kultivovane, primerane okolnostiam, situáciám,

     - je tolerantný a empatický k prejavom iných kultúr.

     Po získaní nižšieho sekundárneho vzdelania môže absolvent našej školy

     pokračovať v štúdiu na strednej odbornej škole poskytujúcej vyššie sekundárne vzdelanie.

     Absolvent našej školy by mal byť usilovný, svedomitý, samostatný, čestný, ochotný kedykoľvek pomôcť.

      

      

     4.  Pedagogické stratégie

      

     ·        Dôležitým odporúčaním do budúceho šk. roka je pre nás   potreba orientácie na pozitívne hodnotenie žiakov, najmä slaboprospievajúcich, pre zvýšenie vnútornej motivácie.

     ·         V oblasti  rozumovej  výchovy  je  naším  cieľom  rozvíjať  u  žiakov  tvorivé  myslenie,  samostatnosť, aktivitu, sebahodnotenie.

     ·        Osobnostný a sociálny rozvoj budeme realizovať stimuláciou skupín žiakov so slabšími vyučovacími výsledkami, podporou   individuálnych schopností.

     ·        Školský špeciálny pedagóg poskytne odbornú pomoc žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ich rodičom a zamestnancom školy.

     ·        Chceme si všímať talent v jednotlivých oblastiach a rozvíjať ho do maximálnej možnej miery. Viac budeme preferovať samostatnú prácu žiakov a ich cieľavedomé zvládanie učiva.

     ·        Práca v  oblasti environmentálnej výchovy je na našej škole veľmi bohatá. Aktivity sú zapracované do všetkých predmetov, hlavne prírodovedných. Žiaci sa každoročne zapájajú do zberu papiera a každodenne sa snažia o jeho separovanie, svoj čas venujú aj kŕmeniu vtákov v okolí školy . 

     ·        Pri prevencii drogových závislostí sa chceme zamerať na aktivity, ako sú besedy, dotazníky.

     ·        Podporujeme   výučbu   pomocou didaktickej techniky, projekty, prezentáciu výstupov, praktickú výučbu.

     ·        Dôraz je kladený na samostatnosť a zodpovednosť za učenie.

     ·        IKT chceme využívať vo všetkých predmetoch.

      

     5.  Zabezpečenie výučby pre žiakov so špeciálnymi potrebami

      

     Škola je otvorená všetkým žiakom, teda aj žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami:

     a)  so zdravotným znevýhodnením,

     b)  zo sociálne znevýhodneného prostredia,

     c)  s nadaním.

      

     a) Žiaci so zdravotným znevýhodnením

     Škola zrealizovala priestorové  úpravy:  bezbariérový  prístup a úpravy  v triedach.

     Úzko spolupracujeme s CVPP a PPP v Hlohovci. Máme odborné  personálne  zabezpečenie  (servis  školského  špeciálneho  pedagóga, výchovného  poradcu) .

     Spolupracujeme s rodičmi a ďalšími subjektmi podľa potreby.

     Pre žiakov so špeciálnymi potrebami zabezpečujeme individuálny  výchovno-vzdelávací  program vypracovaný špeciálnym pedagógom v spolupráci pedagógov, rodičov a odborníkov z PPP v Hlohovci.

     Hodnotenie žiakov sa realizuje podľa metodických pokynov  MP č. 22/2011 hodnotenie žiakov základnej školy.

      

     Žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami je poskytnutá:

     -                       úprava obsahu, foriem, metód a prístupov vo výchove a vzdelávaní

     -                       vzdelávanie podľa IVVP

     -                       individuálna práca so žiakmi – školský špeciálny pedagóg

     -                       špecifické metódy a formy vyučovania

     -                       špecifický postup v hodnotení vzdelávacích výsledkov

     -                       spolupráca s CPPPaP

      

      

     b) Žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia

     Pomoc žiakom zo soc. znevýhodneného prostredia bude individuálna, zabezpečená v súlade s platnou legislatívou.

      

     c) Žiaci s nadaním

     Škola sa  zameria na rozvíjanie konkrétneho druhu nadania  (intelektové, umelecké, športové, praktické) v  spolupráci s externými odborníkmi (učiteľmi školy, športovými trénermi, aktívnymi umelcami a pod.).

     Rodičom ponúkneme spoluprácu so zaradením dieťaťa do programu pre nadaných.

     Škola môže poskytnúť materiálne   zabezpečenie   pre   vzdelávanie   nadaných   žiakov, ( špeciálne   učebnice, encyklopédie, alternatívne učebné materiály, učebné pomôcky, výpočtová a rozmnožovacia technika a pod.), v prípade individuálnej integrácie možnosť pracovať so žiakmi podľa individuálneho výchovno- vzdelávacieho programu, ktorý zabezpečíme v spolupráci s vybraným špeciálnym pedagógom, pedagógmi, rodičmi a odborníkov z PPP v Hlohovci.

      

     Pri práci s nadanými žiakmi sa dbá na:

     -                       rozvoj ich nadania s ohľadom na druh a stupeň ich nadania

     -                       rozvoj ich emocionálnej stránky a sociálnych vzťahov

     -                       rozvoj a stimuláciu všeobecných a špeciálnych schopností žiakov

     -                       spoluprácu so psychológom a odborným pedagógom príslušnej disciplíny

     -                       úpravu učebného plánu

     -                       vypracovanie IVVP

      

      

     Hodnotenie žiakov budeme realizovať podľa metodických pokynov MP č. 22/2011.

      

      

     6.   Začlenenie prierezových tém

      

     Prierezové témy sú začlenené do predmetov podľa svojho obsahu a uvedené sú v učebných osnovách jednotlivých predmetov.

      

     A. Dopravnú výchovu zabezpečíme formou kurzu na dopravnom ihrisku, aby sme žiakov naučili bezpečne sa správať na cestách.

     Ciele výchovy k bezpečnosti v cestnej premávke na ZŠ zahŕňajú oblasť kognitívnu, afektívnu a psychomotorickú, ktoré je potrebné proporcionálne rozvíjať. Ciele sú zostavené v zmysle

     týchto kritérií :

     - pochopiť funkcie dopravy ako riadeného systému vymedzeného všeobecne záväznými

     právnymi predpismi,

     - sformovať si mravné vedomie a správanie sa v zmysle morálnej a právnej zodpovednosti

     pri chôdzi a jazde v cestnej premávke,

     - uplatňovať zásady bezpečného správania sa v cestnej premávke podľa všeobecne

     záväzných právnych predpisov, a to ako chodec, korčuliar, cyklista, cestujúci

     (spolujazdec) a pod.,

     - spôsobilosť pozorovať svoje okolie, vyhodnocovať situáciu z hľadiska bezpečnosti a

     aplikovať návyky bezpečného správania sa v cestnej premávke v praktickom živote,

     - schopnosť zvládnuť techniku chôdze a jazdy na bicykli,

     Forma: kurz / jednodňový/, didaktické hry v prírode – ako súčasť obsahu, vyučovacia hodina Vv v téme „Podnety výtvarného umenia“

      

      

     B.Mediálna výchova: Utváranie primármej kultúrnej gramotnosti - Cesta ku kultúre a médiám

     Bude zameraná na oboznamovanie žiakov so základnými kultúrnym oblasťami, ktoré sú súčasťou nášho denného života a ktorým  sa musíme naučiť porozumieť z hľadiska sociálnych zručností.

     Cieľ: Rozvíjať u žiakov schopnosť rozumieť mediálnym javom, ktoré vyplývajú z reálneho života. Viesť ich k hľadaniu, objavovaniu a hodnoteniu okolitej skutočnosti prostredníctvom oblastí kultúry.

     Forma: integrácia predmetov SJL ( hra so slovami, vymýšľanie koncov rozprávok, hľadanie nadpisov pre básničky), výtvarná výchova ( v téme elektronické médiá), informatika ( vytvorenie ilustrácie pomocou IKT), telesná výchova ( ľudová slovesnosť-vyčítanky, ľudové pohybové hry), hudobná výchova ( ľudové piesne- pohybovo-hudobné hry)

      

      

     C. Enviromentálna výchova:

     Dôležité je, aby žiaci získali vedomosti ale aj zručnosti, ktorými môžu pomáhať životnému prostrediu. Jednoduchými činnosťami, ktoré sú im primerané a vhodné - chrániť rastliny, zvieratá, mať kladný vzťah k domácim zvieratám ale aj k zvieratám v prírode, starať sa o svoje okolie a pod..

     Cieľom je prispieť k rozvoju osobnosti žiaka tak, že nadobudne schopnosť chápať, analyzovať a hodnotiť vzťahy medzi človekom a jeho životným prostredím vo svojom okolí, pričom zároveň chápe potrebu ochrany životného prostredia na celom svete.

      Túto  prierezovú tému sme začlenili do predmetov: prírodoveda, výtvarná výchova, náboženská výchova,  matematika prostredníctvom jednotlivých tém a projektov.

     Forma: V rámci prvouky a prírodovedy a vlastivedy,  pri vhodných témach.

      

     D.Osobnostný a sociálny rozvoj

     Prierezová oblasť osobnostný a sociálny rozvoj rozvíja ľudský potenciál žiakov, poskytuje žiakom základy pre plnohodnotný a zodpovedný život. Aby žiak získal kvalitné vzdelanie, k tomu je potrebné, aby si už od primárneho vzdelávania rozvíjal sebareflexiu (rozmýšľal o sebe), spoznával sám seba, svoje dobré, ale aj slabé stránky, rozvíjal si sebaúctu, sebadôveru a s tým spojené prevzatie zodpovednosti za svoje konanie, osobný život a sebavzdelávanie. V tejto súvislosti je potrebné, aby sa naučil uplatňovať svoje práva, ale aj rešpektovať názory, potreby a práva ostatných. Dôležité je, aby prierezová téma podporovala u žiakov rozvoj schopnosti uplatňovať prevenciu sociálno-patologických javov (šikanovanie, agresivita, užívanie návykových látok).

     Cieľom je, aby žiak získaval a udržal si osobnostnú integritu, pestoval kvalitné medziľudské vzťahy, rozvíjal sociálne spôsobilosti potrebné pre osobný a sociálny život a spoluprácu. V tejto prierezovej tematike sa uplatňuje aj vzdelávanie k ľudským právam, ale aj k rodinnej výchove. Téma sa prelína všetkými obsahovými vzdelávacími oblasťami, pričom sa pri jej uskutočňovaní berú do úvahy aktuálne potreby žiakov. Najviac priestoru má v predmete náboženská výchova a literatúra.

     Forma: Na dosiahnutie cieľov tejto prierezovej tematiky je nutné vymedziť priestor aj v náukových predmetoch, výtvarná výchova, hudobná výchova a telesná výchova. Témy sa budú  realizovať prakticky, prostredníctvom vhodných cvičení, diskusií, hier a iných interaktívnych metód aj na triednických hodinách.

      

     E. Ochrana života a zdravia

     Obsah učiva je predovšetkým orientovaný na zvládnutie situácií vzniknutých vplyvom priemyselných a ekologických havárií, dopravnými nehodami, živelnými pohromami a prírodnými katastrofami. Zároveň napomáha zvládnuť nevhodné podmienky v situáciách vzniknutých pôsobením cudzej moci, terorizmom voči občanom nášho štátu.

     Cieľom oblasti je formovať ich vzťah k problematike ochrany svojho zdravia a života, tiež zdravia a života iných ľudí. Poskytnúť žiakom potrebné teoretické vedomosti a praktické zručnosti. Osvojiť si vedomosti a zručnosti v sebaochrane a poskytovaní pomoci iným v prípade ohrozenia zdravia a života. Rozvinúť morálne vlastnosti žiakov, tvoriace základ vlasteneckého a národného cítenia. Formovať predpoklady na dosiahnutie vyššej telesnej zdatnosti a celkovej odolnosti organizmu na fyzickú a psychickú záťaž v náročných životných situáciách.

      Ochrana života a zdravia (OŽZ) sa realizuje prostredníctvom učebných predmetov štátneho vzdelávacieho programu a samostatných organizačných foriem vyučovania– didaktických hier. Ochrana života a jeho zdravia integruje postoje, vedomosti a schopnosti žiakov zamerané na ochranu života a zdravia v mimoriadnych situáciách. Podobne pri pobyte a pohybe v prírode, ktoré môžu vzniknúť vplyvom nepredvídaných skutočností ohrozujúcich človeka a jeho okolie. Cieľom spoločnosti je pripraviť každého jednotlivca na život v prostredí, v ktorom sa nachádza. Nevyhnutným predpokladom k tomu je neustále poznávanie prostredníctvom pohybu a pobytu v prírode.

      

     Prierezovú tému napĺňa obsah :

     - riešenie mimoriadnych situácií - civilná ochrana,

     - zdravotná príprava,

     - pohyb a pobyt v prírode.

     Forma: Uskutočníme ju formou vyučovania didaktických (OČP) hier raz v roku. V mesiaci jún.

      

     F. Tvorba projektov a prezentačné zručnosti

     Cieľ: Prierezová téma spája jednotlivé kompetencie, ktoré chceme rozvíjať u žiakov - komunikovať, argumentovať, používať informácie a pracovať s nimi, riešiť problémy, poznať sám seba a svoje schopnosti, spolupracovať v skupine, prezentovať sám seba, ale aj prácu v skupine, vytvoriť nejaký produkt. Žiaci sa naučia prezentovať svoju prácu písomne aj verbálne s použitím informačných a komunikačných technológií.

     Forma: výstupy z projektov.

      

     G. Multikultúrna výchova

     Cieľ: Je výchovné a vzdelávacie pôsobenie zamerané na rozvoj poznania rozličných tradičných aj nových kultúr a subkultúr, akceptáciu kultúrnej rozmanitosti ako spoločenskej reality a rozvoj tolerancie, rešpektu a prosociálneho správania a konania vo vzťahu ku kultúrnej odlišnosti. Edukačná činnosť je zameraná na to, aby škola a školské vzdelávanie fungovali ako spravodlivé systémy, kde majú všetci žiaci rovnakú príležitosť rozvíjať svoj potenciál. Žiaci spoznávajú svoju kultúru aj iné kultúry, históriu, zvyky a tradície ich predstaviteľov, rešpektujú tieto kultúry ako rovnocenné a dokáže s ich príslušníkmi konštruktívne komunikovať a spolupracovať. Multikultúrnu výchovu sme začlenili do humanitných a spoločenskovedných predmetov.

     Forma: Prvky multikultúrnej výchovy budeme rozvíjať aj v prírodovedných a humanitných predmetoch či pri výučbe materinského a anglického jazyka.

      

     H. Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra

     Cieľom zaradenia prierezovej témy do vyučovania je vytvárať u žiakov predpoklady na pestovanie a rozvíjanie citu ku krásam svojho regiónu, prírody, staviteľstva, ľudového umenia a spoznávanie kultúrneho dedičstva našich predkov. Edukačná činnosť je zameraná na to aby žiaci v rámci regionálnej výchovy poznali históriu a kultúru vlastnej obce, mesta – na funkčné využívanie historických regionálnych ukážok: môj rodný kraj – kraj, kde žijem; škola a jej okolie; moja trieda; obec, v ktorej žijem; čo sa mi v našom kraji najviac páči; čím sa pýši naša obec (príbehy o rodákoch, pamätné miesta, sochy a i.), história, (osídlenie), povesti, piesne, šport a kultúra, osobnosti, ale aj súčasnosť vo všetkých smeroch napr. ekonomika); jej flóru a faunu význam ochrany prírody, lesa, vody, živočíchov – objavujeme Slovensko – objavovanie a spoznávanie prírodných krás a zaujímavostí Slovenska; povesťami opradené pohoria – cestujeme po Slovensku – oboznámenie sa s časťami Slovenska formou výletu; povesti z veľkých a starých miest Slovenska; zvyky a tradície; ľudia v mojom okolí (aj o úcte k starším obyvateľom); pripomíname si našich predkov – vychádzať z rodinného prostredia t.j. téma – RODINA – rodostrom rodiny, tradičné jedlá; stretnutia s pamätníkmi (starými rodičmi, známymi) na besedy; rozhovory so žiakmi o minulosti ich regiónu a pod. Vedieť sa orientovať v turisticky a historicky atraktívnych miestach Slovenska.

     Forma: budeme rozvíjať žiaka vo viacerých predmetoch ako prvouka, prírodoveda, výtvarná výchova, etická výchova, slovenský jazyk a literatúra, vlastiveda, triednická hodina rôznymi aktivitami.  Týmito aktivitami pomôžeme pri vytváraní predpokladov u žiakov na pestovanie a rozvíjanie citu ku kráse k tradičnému ľudovému umeniu a uchovávaniu kultúrneho dedičstva našich predkov.

      

      

      

      

     III. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia

      

     Vnútorný systém hodnotenia kvality zameriame na 3 oblasti:

     1. Hodnotenie žiakov

     2. Hodnotenie pedagogických zamestnancov

     3. Hodnotenie školy

      

     1.  Hodnotenie vzdelávacích výsledkov práce žiakov

      

     Kritériá kontroly a hodnotenia žiaka ISCED 1, primárne vzdelávanie

      

     Žiaci 1. – 4. ročníka budú  hodnotení podľa Metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu č.22/2011 z 1. mája 2011. Všetky predmety 1. stupňa budú hodnotené známkou. Postup pri hodnotení žiaka v náhradnom termíne, komisionálnych a opravných skúškach určujú články 5, 6 a 7 MP č. 22/2011.

      

     Vo výchovno-vzdelávacom procese sa uskutočňuje priebežné a súhrnné hodnotenie.

      

     Priebežné hodnotenie- hodnotenie čiastkových výsledkov a prejavov žiaka má hlavne motivačný charakter.

      

     Súhrnné hodnotenie – sa uskutočňuje na konci prvého a druhého polroka v školskom roku a má čo najobjektívnejšie zhodnotiť úroveň vedomostí v danom predmete. Pri súhrnnej klasifikácii a hodnotení sa prihliada na systematickosť práce počas celého obdobia.

      

     Podklady na hodnotenie a klasifikáciu získava učiteľ najmä týmito metódami, formami a prostriedkami:

     - sústavným diagnostickým pozorovaním žiaka

     - sústavným sledovaním výkonu žiaka a jeho pripravenosti na vyučovanie

     - rôznymi druhmi skúšok ( písomné, ústne, grafické, praktické, pohybové) a didaktickými testami

     - analýzou výsledkov rôznych činností žiaka

      

     Žiak musí byť z predmetu vyskúšaný ústne alebo písomne aspoň dvakrát v polročnom hodnotiacom období. Počet písomných alebo kontrolných prác vo všetkých predmetoch 1. stupňa je stanovený na minimálny počet 2x/ročne, testy/ ukončené tematické celky,  päťminútovky a bleskovky majú pre žiakov motivačný charakter a ich počet je na uvážení vyučujúceho pedagóga. V predmetoch, kde nie je stanovené učebnými osnovami písanie kontrolných alebo písomných prác, nesmie prevládať počet známok z písomných skúšok nad počtom známok z ústnych skúšok.

      

     Písomné práce alebo kontrolné práce z jednotlivých predmetov zostavujú  učitelia príslušných predmetov a sú zosúladené s prebraným učivom. Hodnotené sú podľa prijatej bodovej stupnice. Výsledky  výstupných písomných prác sú porovnávané so vzdelávacími štandardami ŠkvP a ich úspešnosť i prípadne nedostatky sú prerokované na zasadnutiach metodického združenia.

     Váhy známok v 1. – 4. ročníku

      

     V rámci nižšie uvedených predmetov bude známke pridelená nízka váha, štandardná váha alebo vysoká váha. Váha známky určuje podiel známky na celkovom súhrnom hodnotení žiaka.

      

     Váhy známok v 1.-4. ročníku -úprava

     V rámci nižšie uvedených predmetov bude známke pridelená nízka váha (polnásobok hodnoty štandardu), štandardná váha alebo vysoká váha (dvojnásobok hodnoty štandardu). Váha známky určuje podiel známky na celkovom súhrnnom hodnotení žiaka.

      

     Predmet

     Nízka váha (0,5-násobná)

     Štandardná váha

     Vysoká váha (2-násobná)

     SJL

     Aktivita, domáca úloha, projekt, päťminútovka

     Ústna odpoveď, pravopisné cvičenie, slohová práca, kontrolná práca, tematická kontrolná práca, kontrolný diktát, technika čítania, čítanie s porozumením(2.-4. roč.)

     Vstupná písomná práca, výstupná písomná práca, štvrťročná písomná práca, polročná písomná práca

     ANJ

     Aktivita, domáca úloha, projekt, päťminútovka, komunikačné zručnosti

     Ústna odpoveď, pravopisné cvičenie, kontrolná práca, tematická kontrolná práca, čítanie s porozumením, slovná zásoba, preklad

     Vstupná písomná práca, výstupná písomná práca, štvrťročná písomná práca, polročná písomná práca

     MAT

     Aktivita, domáca úloha, projekt, päťminútovka

     Ústna odpoveď, kontrolná práca, tematická kontrolná práca

     Vstupná písomná práca, výstupná písomná práca, štvrťročná písomná práca, polročná písomná práca

     VLA

     Aktivita, domáca úloha, projekt, päťminútovka

     Ústna odpoveď, kontrolná práca, tematická kontrolná práca

     Vstupná písomná práca, výstupná písomná práca, štvrťročná písomná práca, polročná písomná práca

     PVO

     Aktivita, domáca úloha, projekt, päťminútovka

     Ústna odpoveď, kontrolná práca, tematická kontrolná práca

     Vstupná písomná práca, výstupná písomná práca, štvrťročná písomná práca, polročná písomná práca

     PDA

     Aktivita, domáca úloha, projekt, päťminútovka

     Ústna odpoveď, kontrolná práca, tematická kontrolná práca

     Vstupná písomná práca, výstupná písomná práca, štvrťročná písomná práca, polročná písomná práca

            

      

     Systém hodnotenia a klasifikácie jednotlivých predmetov

                                                                     ISCED 1

      

     SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA

      

     Zložka: jazyková

     V jazykovej zložke sa hodnotia ústne odpovede, päťminútovky počas preberania jednotlivých tematických celkov, písomné práce a diktáty, písomné práce na záver prebratého tematického celku, rozcvičky a bleskovky, tvorivé cvičenia, doplňovacie cvičenia, odpisy, prepisy textov.

      

     Zložka: čítanie a literatúra

     V čítaní sa klasifikuje čítanie textov a práca s nimi. Hlavné kritériá hodnotenia čítania sú správnosť, plynulosť, porozumenie čítanému textu a výraznosť, reprodukcie textov, orientáciu v texte, prednes.

     V literárnej výchove sa klasifikuje ovládanie literárnych pojmov a práca s nimi v konkrétnych textoch. Klasifikujú sa aj pokusy o vlastnú tvorbu a práca s mimočítankovou literatúrou.

     Zložka: slohová

     V slohovej zložke sa klasifikujú ústne odpovede, písomné práce, komunikačné schopnosti v rámci jednotlivých tematických celkov.

     V písomných prácach sa osobitne klasifikuje obsah, pravopis a úprava práce v rozsahu prebratého učiva.

      

     Zložka: písanie

     Základné kritériá hodnotenia písania sú: čitateľnosť / čitateľný rukopis /, správnosť / súlad písma s predlohou alebo diktovaným písmom/, plynulosť / písanie slova jedným ťahom bez prerušenia/ a úhľadnosť / estetická stránka písma.

      

      

      Písomné previerky vedomostí žiakov

      

     V rámci predmetu slovenský jazyk a literatúra sú v 1. – 4. ročníku učebnými osnovami(UO) presne stanovené zamerania a počty povinne klasifikovaných kontrolných diktátov:

     1.      ročník –   1diktát

     2.      ročník – 10 diktátov

     3.      ročník – 10 diktátov

     4.      ročník – 10 diktátov

      

      

     Kontrolné diktáty  /zameranie/

     1.         ročník             

      Zameranie:

     1.         opakovanie učiva z 1. ročníka ZŠ

      

     2. ročník

     Zameranie:

     1. Opakovanie učiva z 1. ročníka ZŠ

     2. Hláska a písmeno (ch, dz, dž)

     3. Samohláska ä

     4. Dvojhlásky

     5. Tvrdé spoluhlásky

     6. Opakovanie učiva za 1. polrok

     7. Mäkké spoluhlásky

     8. Slabiky di, ti, ni, li, de, te, ne, le

     9. Vety

     10. Opakovanie učiva z 2. ročníka

      

     3. ročník

     Zameranie:

     1. Opakovanie učiva z 2. ročníka ZŠ

     2. Slová s l, ĺ, r, ŕ

     3. Vybrané slová po b

     4. Vybrané slová po m

     5. Vybrané slová po p

     6. Opakovanie učiva za 1. polrok

     7. Vybrané slová po r, s

     8. Vybrané slová po v, z

     9. Slovné druhy

     10. Opakovanie učiva z 3. ročníka ZŠ

      

     4. ročník

     Zameranie:

     1. Opakovanie učiva z 3. ročníka ZŠ

     2. Vybrané slová po b, m

     3. Vybrané slová po p, r

     4. Vybrané slová po s, v, z

     5. Spodobovanie

     6. Opakovanie učiva za 1. polrok

     7. Vlastné podstatné mená

     8. Ohybné slovné druhy

     9. Neohybné slovné druhy

     10. Opakovanie učiva zo 4. ročníka ZŠ

      

     Kontrolný diktát musí obsahovať stanovený počet slov /primerané veku žiakov/.

     Rozsah kontrolných diktátov v jednotlivých ročníkoch:

     1. ročník 10 – 15 plnovýznamových slov

     2. ročník 20 – 30 plnovýznamových slov

     3. ročník 30 – 40 plnovýznamových slov

     4. ročník 40 – 50 plnovýznamových slov

     Navrhovaný rozsah slov platí aj pri prepise a odpise textu.

      

     Klasifikačná stupnica na hodnotenie kontrolných diktátov je záväzná pre 1.- 4. ročník:

      

      0 – 1 chyba                1

      2 – 4 chyby                2

      5 – 7 chýb                  3

      8 – 10 chýb                4

     11 a viac chýb            5

      

      

      

     Cvičné diktáty (neklasifikované) sa píšu podľa potreby. Nemusí ísť o súvislé texty. Môžu to byť slová, slovné spojenia, samostatné vety.

     Kontrolné diktáty sa píšu po prebratí daného učiva, na ktoré je diktát zameraný. Môže ísť o súvislý text alebo samostatné vety. Sú známkované.

     Pravopisné cvičenia sa môžu pravidelne písať, zamerané sú na upevňovanie preberaného  učiva. Pravopisné cvičenia sa neznámkujú. O správnosti sú žiaci informovaní počtom chýb alebo bodov.

     Písomné práce na záver prebratého tematického celku sú zamerané  na kontrolu preberaného  učiva a sú známkované.

     Vstupné a výstupné písomné práce zo slovenského jazyka sú predpísané vedením školy a ich výsledky sa zhodnocujú a porovnávajú s predošlými ročníkmi. Sú známkované.

      

     Hodnotenie podľa percentuálnej úspešnosti:

     100% - 90%  – stupeň 1 – výborný

       89% - 75%  – stupeň 2 – chválitebný

       74% - 55%   – stupeň 3 – dobrý

       54% - 25%   – stupeň 4 – dostatočný

       24% -   0%   – stupeň 5 – nedostatočný

      

      

     Ústne previerky vedomostí žiakov

     Pri verbálnej kontrole budeme zisťovať a hodnotiť osvojenie základných poznatkov stanovených výkonovou časťou UO ŠkvP. Po ústnej odpovedi oznámi učiteľ známku ihneď, pri hodnotení úloh a cvičení sa využíva slovné hodnotenie formou stručného komentáru.

     Čítanie a literárna výchova

     Predmetom hodnotenia a klasifikácie v čítaní a literárnej výchove sú všetky zručnosti, vedomosti a estetické činnosti, ktoré sú uvedené v učebných osnovách pre jednotlivé ročníky. Podklady na klasifikáciu sa budú získavať prevažne ústnou formou. Okrem toho možno hodnotiť a klasifikovať výtvarné vyjadrenie žiakov (napr. obrázkovú osnovu, ilustráciu...) a ich pohybovú činnosť (dramatizácia, vyjadrenie pohybom).Klasifikácia literatúry bude vychádzať z prioritného postavenia estetickej funkcie jej obsahu, preto najvhodnejším spôsobom je kombinované klasifikovanie:

     - prostredníctvom známky budeme klasifikovať úroveň zvládnutia techniky čítania (čitateľské zručnosti), teoretické vedomosti z literatúry

     - slovne sa hodnotia čitateľské schopnosti a zručnosti, schopnosť interpretovania, hodnotové činitele i estetické vnímanie (slovné hodnotenie je súčasťou klasifikovania známkou).

     Pri hodnotení čítania sa rešpektujú  zvláštnosti a  individuality žiakov. Podľa zváženia a možností si učiteľ vyberá mimočítankovú  literatúru a minočítankové čítanie. Hodnotí prednes 2 básní/ ročne a minimálne 10 próz/ ročne. Hodnotí sa plynulosť, správnosť čítania, správna intonácia, čítanie s porozumením, práca s textom. Klasifikovať môžeme súbor činností a vedomostí, v ktorých je aj čitateľský prejav.

     Slohové písomné prejavy

     V 2.ročníku je úlohou slohovej výchovy tvorenie a rozširovanie slovnej zásoby, spájanie slov do viet a tie do krátkych súvislých ústnych prejavov. Súvislý jazykový prejav by mal obsahovať  4 – 6 viet, a to na základe otázok alebo spontánneho rozprávania. Vety majú dávať zmysel. Žiak má hovoriť  plynule, neopakovať stále tie isté slová. V 2. ročníku samostatný písomný prejav od žiakov nevyžadujeme.

      

                 V 3. ročníku hodnotíme výber jazykových prostriedkov, usporiadanie prejavu podľa bodov osnovy, zvládnutie predpísaných slohových druhov (reprodukcia, rozprávanie, pohotovosť v prejavoch spoločenského styku...) rozprávanie podľa obrázkovej osnovy. Postupne prechádzame po ústnej príprave ku kolektívnej tvorbe písomného prejavu. V druhom polroku ku samostatnej slohovej práci. Jej rozsah je v priemere 6 – 10 viet./rozprávanie podľa obrázkovej osnovy/.

      

     V 4. ročníku v slohovej výchove hodnotíme, ako vedia žiaci zozbierať a rozčleniť jazykový materiál na úvod, jadro a záver. Sledujeme časovú postupnosť a usporiadanie deja. Oceňujeme štylizáciu prejavu, výber synoným, prirovnaní, personifikáciu. Rozsah priemernej práce je 12 – 15 viet (poľa slohového druhu). Každý písomný prejav žiakov nasleduje vždy po dôkladnej motivácii a ústnej príprave, v ktorej sú zahrnuté invenčné, štylistické a kompozičné cvičenia.

      

     V 3. a 4. ročníku sa zameriavame v súlade s UO ŠkVP aj na kratšie písomné prejavy. Hodnotíme dvomi známkami a to za  vnútornú formu (štylistickú a kompozičnú stránku) a  vonkajšiu formu ( celková úprava a dojem).

      

     Zložky hodnotenia:

      

     1.      Vnútorná forma (maximálne 16 bodov)

     -        Obsah (maximálne 4 body)

     -        Kompozícia (maximálne 4 body)

     -        Jazyk (maximálne 4 body)

     -        Pravopis (maximálne 4 body)

      

           Pri slohových prácach nie je dovolené, aby nedostatky v pravopise, ktorý neovládajú žiaci, ovplyvnili obsahovú hodnotu a klasifikáciu žiakovej práce.

      

     16 – 13 bodov         1

     12 – 9 bodov           2

      8 – 5  bodov           3         

      4 – 2 body              4

      1 – 0 bodov            5

      

     2.      Vonkajšia forma (maximum 4 body)

     Celková úprava a dojem z práce:

     - čitateľnosť - (zreteľné rozlíšenie veľkých a malých písmen, dôsledné dodržiavanie diakritických znamienok),

     -   zreteľné grafické členenie odsekov - (na začiatku každého odseku treba začať písať 1,5 – 2 cm od začiatku riadka),

     -  čistota textu – bez škrtania - (v čistopise sa nemá škrtať, v nevyhnutnom prípade dať chybné slovo do okrúhlych zátvoriek a prečiarknuť vodorovnou čiarou),

     -  celkové vyznenie práce

      

     4 body   -   1

     3 body  -    2

     2 body  -    3               

     1 bod    -    4

     0 bodov -   5

      

     Písanie a grafomotorické zručnosti:

      Nie sú samostatnou zložkou SJL a neklasifikujú sa. Hodnotí sa čitateľnosť, úhľadnosť, primeraná rýchlosť, dodržiavanie pomerov a veľkosti písmen. Pri kontrolných prácach nie je dovolené aby nedostatky v tvare písma ovplyvnili obsahovú hodnotu a klasifikáciu žiakovej práce. V nich písomný prejav neklasifikujeme.

     Žiak s vývinovými poruchami učenia (dyslexia, dysgrafia, dysortografia) môže písať diktát, alebo byť skúšaný inou jemu primeranou písomnou formou alebo slovne, učiteľ vyčísli počet chýb a pri hodnotení spolupracuje so žiakom. Samostatné kontrolné práce, odpisy, prepisy a pravopisné cvičenia sa píšu podľa uváženia učiteľa.

      Estetická stránka grafického prejavu žiaka so zrakovým postihnutím, ktorý používa bežné písmo, sa nehodnotí.

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     MATEMATIKA

      

     HODNOTÍME: vzťah a prístup k predmetu, schopnosť samostatne riešiť daný problém, úpravu a vedenie zošita, aktivitu na vyučovaní, kontrolné práce na záver prebratého tematického celku, testy, rozcvičky (bleskovky), ústne pamäťové počítanie, presnosť a estetiku rysovania.

      

     Prostriedky hodnotenia:

     Žiaci sú priebežne počas roka hodnotení známkami.

      

     Povinné: vstupná kontrolná práca v 2., 3. a 4. ročníku a výstupná kontrolná práca v 1, 2., 3. a 4. ročníku.  . Vstupné a výstupné práce sú predpísané vedením školy a ich výsledky sa zhodnocujú a porovnávajú s predošlými ročníkmi.

     Vstupná práca a výstupná práca je hodnotená známkou podľa bodovej stupnice.

     Nepovinné: sú bleskovky a testy po tematických celkoch.

      

     Samostatné práce sa v 1.ročníku píšu podľa zváženia učiteľa s ohľadom na špecifiká triedy.

      

     -    predmet kontroly: dosiahnuté vedomosti, zručnosti a osvojené základné poznatky stanovené výkonovou   časťou vzdelávacieho štandardu

     - metódy a formy kontroly: kontrola verbálnych, písomných a grafických prejavov žiaka

     - nástroje: kontrolné práce, bleskovky, testy, ústna odpoveď, písomné práce

     - intervaly:  písomné práce na začiatku a konci škol. roka

     kontrolné práce – priebežne, po prebratí tematických celkov

     bleskovky – priebežne, podľa potreby

     - kritériá, ukazovatele hodnotenia: úroveň písomných prejavov žiaka úroveň grafických prejavov žiaka

      

     Hodnotenie podľa percentuálnej úspešnosti:

     100% - 90%  – stupeň 1 – výborný

       89% - 75%  – stupeň 2 – chválitebný

       74% - 55%   – stupeň 3 – dobrý

       54% - 25%   – stupeň 4 – dostatočný

       24% -   0%   – stupeň 5 – nedostatočný

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     INFORMATICKÁ VÝCHOVA

      

     Metódy hodnotenia:

     - ústne skúšanie, písomné skúšanie, praktické skúšanie.

      

     Ústna odpoveď – ovládanie poznatkov v súlade s výkonovým štandardom.

     Samostatná práca s PC podľa zadania.

     Projekt a jeho prezentovanie.

     Aktivity (školské a domáce) – aktívny prístup k práci, oboznamovanie sa so zaujímavosťami v oblasti IKT, ...

     Zvládnutie jednotlivých tematických celkov v súlade s obsahovým a výkonovým štandardom v jednotlivých ročníkoch

      

     Pri záverečnom – sumatívnom  hodnotení žiaka v jednotlivých klasifikačných obdobiach má každá známka v 2. – 4. ročníku rovnakú váhu.

      

      

     PRVOUKA, PRÍRODOVEDA, VLASTIVEDA

      

     - predmet kontroly: dosiahnuté vedomosti, zručnosti a osvojené základné poznatky stanovené výkonovou časťou vzdelávacieho štandardu

     - metódy a formy kontroly: kontrola verbálnych, písomných a grafických prejavov žiaka

     - nástroje:  písomné práce, ústna odpoveď, aktivita žiaka, tvorba projektov, práca s mapou

     - intervaly: písomné práce- minim. 2 x/ročne

     kontrolné práce – po prebratí tematických celkov 

                       ústna odpoveď – minimálne 1-krát za polrok

                       aktivita žiaka - priebežne

     - kritériá, ukazovatele hodnotenia:

          - úroveň verbálnych prejavov žiaka,

          - úroveň písomných prejavov žiaka – testy (obsahová stránka),

          - úroveň práce s mapou: orientácia na mape, pohotovosť  kartografické značky

        

     Hodnotenie podľa percentuálnej úspešnosti:

     100% - 90%  – stupeň 1 – výborný

       89% - 75%  – stupeň 2 – chválitebný

         74% - 55%   – stupeň 3 – dobrý

       54% - 25%   – stupeň 4 – dostatočný

       24% -   0%   – stupeň 5 – nedostatočný

      

      

      

        Výchovné predmety

      Hodnotenie má v prvom rade funkciu pozitívne motivovať žiaka a usmerniť jeho osobnostný vývoj. Učiteľ berie ohľad na schopnosti žiaka, na jeho nadanie, záujem, ambície a vkus. Pri hodnotení žiaka má prednosť porovnávanie jeho výkonu s jeho predchádzajúcimi výkonmi, nie porovnávanie s výkonom spolužiakov. Nie je nutné známkovať každú prácu a každý výkon žiaka. Je na voľbe učiteľa, ktoré úlohy  bude hodnotiť, aby poskytli žiakovi i prostrediu dostatočný obraz o jeho kvalitách aj vývoji.

     HUDOBNÁ VÝCHOVA

      

     Charakter hudobnej výchovy vyžaduje hodnotiť postoj žiaka k hudbe, jeho formujúce sa názory na svet, ktorý ho obklopuje, jeho estetické úsudky, snahu vzdelávať sa v hudbe a zlepšovať svoje hudobné prejavy.

     Hodnotenie hudobnej výchovy je špecifické, pretože musí zohľadniť špecifický prínos hudobnej výchovy k vzdelanostnému rastu a formovaniu osobnosti žiaka.

     Dôležitá je motivačná funkcia hodnotenia, a to najmä pri menej nadaných žiakov. Teda aktuálny výkon žiaka hodnotíme vzhľadom na jeho možnosti.

      

     Hodnotenie HV vyžaduje:

     - osobný, diferencovaný prístup učiteľa k žiakovi.

     - ťažiskovou formou hodnotenia je slovné hodnotenie a na základe pozorovania hodnotenie známkou.

      

      Podklady na hodnotenie a klasifikáciu výchovno-vzdelávacích výsledkov žiaka získava učiteľ najmä týmito metódami, formami a prostriedkami:

     -   sledovaním stupňa rozvoja individuálnych osobnostných predpokladov a nadania

     -  sústavným pozorovaním hudobných prejavov žiaka a jeho pozornosti na vyučovaní

      – neodporúča sa vyžadovať sólový hudobný výkon žiaka, úroveň hudobných činností  sledujeme v skupinách

     - hodnotíme reakcie žiaka na hudbu slovom, pohybom, prípadne výtvarným prejavom

     - v prípade mimoriadne nadaného alebo zaostalého žiaka rozhovormi so žiakom a zákonnými zástupcami žiaka

      

      

     Kritériá hodnotenia:

      

     S t u p e ň   1   (výborný)

     - je usilovný, vytrvalý, pracuje primerane svojmu veku, prevažne samostatne, tvorivo a pohotovo uplatňuje osvojené zručnosti, vedomosti, návyky v úlohách

     - úspešne ich rozvíja v skupinovom a individuálnom prejave

     - dokáže vyjadriť veku primerané postoje, názory na hudobné umenie

     - individuálny spev nie je podmienkou, pokiaľ sa úspešne a aktívne realizuje v ostatných hudobných činnostiach

      

     S t u p e ň  2  (chválitebný)

     -  je menej samostatný, iniciatívny a tvorivý

     - menej využíva svoje schopnosti v individuálnom a kolektívnom prejave

      

     Stupeň 3 (dobrý)

     - chýba mu iniciatívnosť a tvorivosť

     - je málo aktívny a snaživý, potrebuje sústavnú pomoc a povzbudenie učiteľa

      

     Stupeň 4 (dostatočný)

     - žiak realizuje edukačné úlohy na nízkej úrovni bez vlastného vkladu

      

     Stupeň 5 (nedostatočný)

     - žiak nespĺňa kritériá

      

     VÝTVARNÁ VÝCHOVA

      

     Ťažiskovou formou hodnotenia je osobný rozhovor so žiakom, v ktorom učiteľ žiakovi poskytne citlivú, veku primeranú, analyticky podloženú spätnú väzbu o rôznych aspektoch jeho činnosti. Žiaka vedieme k sebahodnoteniu.

     Žiak je hodnotený z úloh v rámci rozličných metodických radov, aby bola vyváženosť výkonu žiaka, nakoľko môžu byť rozdiely vzhľadom na rôznorodosť záujmov a schopností žiakov.

     Berieme ohľad na to, že výtvarný prejav súvisí s fantáziou, seba-projekciou, záujmami a intímnym svetom žiaka a že toto hľadisko sa bude prejavovať aj v jeho riešení výtvarných úloh. Uprednostňujeme osobný, diferencovaný prístup.

     Výsledok výtvarných činností (artefakt) nie je jediným predmetom hodnotenia, ale zvažujeme všetky nižšie vymenované kritériá.

     Hodnotíme proces výtvarných činností, prípravu pomôcok, pretože práve v rámci tohto procesu dochádza k formácii osobnosti žiaka a k získaniu kompetencií – k napĺňaniu cieľov výtvarnej výchovy.

      

     Podklady na hodnotenie a klasifikáciu výchovno-vzdelávacích výsledkov žiaka získava učiteľ najmä týmito metódami, formami a prostriedkami:

     -  sledovaním stupňa rozvoja individuálnych osobnostných predpokladov a nadania

     - hodnotením prístupu k činnostiam z hľadiska prípravy pomôcok, tvorivosti,  experimentovania, cieľavedomosti riešení, záujmu o činnosti v rámci edukačných úloh  a schopnosti spolupracovať, zároveň zaujať stanoviská k výsledkom svojej práce a práce spolužiakov

     - v prípade mimoriadne nadaného alebo zaostalého žiaka rozhovormi so žiakom   a zákonnými zástupcami žiaka.

      

     Kritériá hodnotenia:

     S t u p e ň   1   (výborný)

     - je usilovný, vytrvalý, pracuje primerane svojmu veku, prevažne samostatne, tvorivo a pohotovo uplatňuje osvojené zručnosti, vo výtvarnom prejave

     -  ovláda zručnosti ( technické, nástrojové, materiálové, podľa požiadaviek ročníkových  kompetencií na vynikajúcej úrovni)

     - dokáže vyjadriť veku primerané postoje

     - dokáže rešpektovať vlastný tvorivý výsledok a je tolerantný voči tvorivým prejavom, názorom a vkusu iných

     - zrealizoval artefakt primerane svojmu veku a schopnostiam

      

     S t u p e ň  2  (chválitebný)

     -  v podstate spĺňa kritériá 1. stupňa hodnotenia, ale je menej samostatný, iniciatívny   a tvorivý

      

     Stupeň 3 (dobrý)

     1.                  chýba mu iniciatívnosť a tvorivosť, nerozlišuje svoju flexibilnosť, neosvojuje si nové vyjadrovacie prostriedky, podlieha stereotypom

      

     Stupeň 4 (dostatočný)

     -  žiak realizuje edukačné úlohy na nízkej úrovni bez vlastného vkladu

      

     Stupeň 5 (nedostatočný)

     -   žiak nespĺňa kritériá, nemá záujem o výtvarné aktivity, neguje vyučovací proces.

     TELESNÁ VÝCHOVA

      

      

     Hodnotenie telesnej výchovy má výnimočné a špecifické postavenie v rámci vzdelávania žiakov mladšieho školského veku, pričom vychádza zo všeobecných cieľov vzdelávacej oblasti „Zdravie a pohyb“ platné pre celú školskú telesnú výchovu.

      

      

     Žiaci sú hodnotení slovne a písomne, hodnotenie je komplexné, založené na princípe individuálneho prístupu k osobnosti. Hlavným kritériom hodnotenia je individuálne zlepšenie v pohybových zručnostiach, vedomostiach, psychomotorických schopnostiach, v snahe o lepšie výkony, ale aj angažovanosť v telesnej výchove. V smere k žiakovi prevláda pozitívne hodnotenie.

      

     Metódy a formy:

      

     - dosiahnutá úroveň vyššie uvedených požiadaviek na výkony žiakov, resp. evidentná    snaha o ich dosiahnutie a prekročenie,

     - evidentný prejav radosti, netrpezlivosti pred vyučovaním telesnej výchovy, ale aj prejavený záujem o dianie, obsah a priebeh telovýchovného procesu,

     - objem a intenzita vynakladaného úsilia, zaujatie, celková aktivita, snaha o zvládnutie     (osvojenie) učiva, túžba po lepšom individuálnom výkone, vyžiadanie hodnotenia výkonu v priebehu vyučovania telesnej výchovy,

     - aktivita v záujmovej školskej a mimoškolskej telesnej výchove, vrátane rekreačných  foriem v kruhu rodiny,

     - prejavy záujmu i schopnosť viesť dialóg na aktuálne, žiackej úrovni primerané témy s telovýchovnou problematikou.

      

     Kritériá na priebežné hodnotenie požadovanej intenzity reálneho postoja žiakov k vlastnému zdraviu:

     - dosiahnutá úroveň, rozsah a kvalita osvojenia poznatkov a vedomostí v príslušnej oblasti (zdravoveda – hygiena, životospráva),

     - reálne prejavený záujem a aktivita v starostlivosti o hygienu tela, odevu, ale i hygienu prostredia,

     - primeraná angažovanosť i aktivita na hodinách telesnej výchovy,

     - primeraná ostražitosť v priebehu telovýchovnej činnosti a pri rizikových formách telovýchovnej aktivity,

     - primeraná frekvencia a objem pohybovej aktivity v režime dňa, ale aj jej cieľavedomé vyhľadávanie a využívanie

      

     S t u p e ň   1   (výborný)

     Žiak si osvojí hodnotenú pohybovú činnosť tak, že ju vykonáva technicky správne, účelne, rytmicky. Orientuje sa v priestore, má pekné držanie tela, pohyb v súlade s hudbou.

     V pohybovej činnosti preukazuje samostatnosť, tvorivosť. V hre je iniciatívny, dodržiava pravidlá a účelne uplatňuje osvojené herné činnosti. Vedomosti žiaka sú celistvé a presné. Uplatňuje ich samostatne pri riešení úloh. Má aktívny vzťah k telovýchovnej, športovej a turistickej činnosti a záujem o vlastné telesné zdokonaľovanie. Je aktívny v mimoškolskej a

     športovej činnosti.

      

     S t u p e ň  2  (chválitebný)

     Žiak vykonáva pohyb – s drobnými chybami v technike ale účelne, plynule, rytmicky.

     Orientuje sa v priestore, v držaní telá má malé nedostatky podobne ako vo vyjadrení hudby pohybom. V hre je kolektívny a zriedka porušuje pravidlá hry. Žiakove vedomosti sú v podstate celistvé a presné ( s nevýznamnými chybami). Uplatňuje ich s malou pomocou učiteľa pri riešení pohybových úloh.

      

     Stupeň 3 (dobrý)

     Žiak vykonáva pohyb s väčšími chybami v technike nie vždy účelne, v priestore sa chybne orientuje. Porušuje plynulosť a rytmus pohybu a jeho súlad s hudbou. Má väčšie nedostatky v držaní tela, pohyb vykonáva s malou pomocou alebo v uľahčených podmienkach.

                 Čiastočne napodobňuje ostatných. V hre je málo pohotový, neiniciatívny, málo kolektívny a často porušuje pravidlá. Vedomosti žiaka majú medzery a chyby. Pri ich uplatňovaní potrebuje pomoc učiteľa. K telovýchovnej činnosti má nevyhranený postoj.

      

      

     Stupeň 4 (dostatočný)

     Žiak pohyb vykonáva s veľkými technickými chybami, alebo len čiastočne, resp. ho vykonáva s veľkou pomocou učiteľa. Veľmi zle sa orientuje v priestore, silne porušuje plynulosť a rytmus pohybu, ako aj jeho súlad s hudbou.

     V hre je zväčša nepohotový, netvorivý, pasívny, nekolektívny a porušuje pravidlá. Vedomosti žiaka majú vážne medzery a chyby. Žiak ich vie uplatniť len pri riešení ľahkých úloh a s pomocou učiteľa. Jeho postoj k telesnej výchove je negatívny.

      

     Stupeň 5 (nedostatočný)

     Žiakove vedomosti sú veľmi medzerovité, nesústavné, chybné. Žiak sa ani nepokúsi vykonávať pohyb alebo vykoná iný pohyb. Nie je schopný hrať v kolektíve. Žiak vôbec neprejavuje úsilie plniť uložené úlohy na hodinách telesnej výchovy. Má negatívny postoj k hodinám telesnej výchovy so snahou vyhnúť sa tejto činnosti.

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     PRACOVNÉ VYUČOVANIE

      

      

     Pracovné vyučovanie má na prvom stupni ZŠ medzi ostatnými predmetmi významné postavenie. Je to špecifický predmet, v ktorom sa hodnotí duševná a manuálna činnosť.

     U žiakov hodnotíme ako sa im podarilo zhotoviť rôzne jednoduché výrobky a úžitkové predmety. V samostatnom pracovnom procese sa formujú a hodnotia začiatočné i už nadobudnuté technické vedomosti, zručnosti a návyky.

     Kritériá hodnotenia:

      

     S t u p e ň   1   (výborný)

     Žiak ovláda poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných osnov a vie ich pohotovo využívať pri intelektuálnych, motorických, praktických a iných činnostiach. Samostatne a tvorivo uplatňuje osvojené vedomosti a kľúčové kompetencie pri riešení jednotlivých úloh, hodnotení javov a zákonitostí. Jeho prejav je správny, výstižný. Výsledky jeho činností sú kvalitné až originálne.

      

     S t u p e ň  2  (chválitebný)

     Žiak ovláda poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných osnov a vie ich pohotovo využívať. Má osvojené kľúčové kompetencie, ktoré tvorivo aplikuje pri intelektuálnych, motorických, praktických a iných činnostiach. Uplatňuje osvojené vedomosti a kľúčové kompetencie pri riešení jednotlivých úloh, hodnotení javov a zákonitostí samostatne a kreatívne alebo s menšími podnetmi učiteľa. Jeho prejav má občas nedostatky v správnosti, presnosti a výstižnosti. Výsledky jeho činností sú kvalitné, bez väčších nedostatkov.

      

     Stupeň 3 (dobrý)

     Žiak má v celistvosti a úplnosti osvojenie poznatkov, pojmov a zákonitostí podľa učebných osnov a pri ich využívaní má nepodstatné medzery. Má osvojené kľúčové kompetencie, ktoré využíva pri intelektuálnych, motorických, praktických a iných činnostiach s menšími

     nedostatkami. Na podnet učiteľa uplatňuje osvojené vedomosti a kľúčové kompetencie pri riešení jednotlivých úloh, hodnotení javov a zákonitostí. Podstatnejšie nepresnosti dokáže s učiteľovou pomocou opraviť. V prejave má častejšie nedostatky v správnosti, presnosti, výstižnosti. Výsledky jeho činností sú menej kvalitné.

      

      

     Stupeň 4 (dostatočný)

     Žiak má závažné medzery v celistvosti a úplnosti osvojenia poznatkov a zákonitostí podľa učebných osnov ako aj v ich využívaní. Pri riešení teoretických a praktických úloh s uplatňovaním kľúčových kompetencií sa vyskytujú podstatné chyby. Je nesamostatný pri využívaní poznatkov a hodnotení javov. Jeho prejav má často v správnosti, presnosti a výstižnosti vážne nedostatky. V kvalite výsledkov jeho činností sa prejavujú omyl. Vážne nedostatky dokáže žiak s pomocou učiteľa opraviť.

      

      

     Stupeň 5 (nedostatočný)

     Žiak si neosvojil vedomosti a zákonitosti požadované učebnými osnovami, má v nich závažné medzery, preto ich nedokáže využívať. Pri riešení teoretických a praktických úloh s uplatňovaním kľúčových kompetencií sa vyskytujú značné chyby. Je nesamostatný pri využívaní poznatkov, hodnotení javov, nevie svoje vedomosti uplatniť ani na podnet učiteľa. Jeho prejav je nesprávny, nepresný.

     ANGLICKÝ JAZYK

      

     Predmetom hodnotenia a klasifikácie je cieľová komunikačná úroveň žiaka v súlade s platnými UO a vzdelávacími štandardami  ISCED 1.

      2. ročník      – ústne preverovanie

                         -  doplňovanie a spájanie slovnej zásoby

     - predmet kontroly: dosiahnuté vedomosti, zručnosti a osvojené základné poznatky

     - metódy a formy kontroly: kontrola verbálnych, písomných a grafických prejavov žiaka

      Ústna odpoveď – hodnotíme slovnú zásobu(SZ), výslovnosť, porozumenie, aplikácia poznatkov minim. 4x/ročne.

      Testy (formou vyfarbovania , spájania a  krúžkovania) na základe počúvania a po TC minim. 4x/ročne

     Pri záverečnom  hodnotení žiaka v jednotlivých klasifikačných obdobiach má každá známka v 2. ročníku rovnakú váhu.

      

     3.- 4. ročník - ústne  i písomné preverovanie po každej lekcii

                               - písomné preverovanie po každej druhej lekcii - test

                          - tvorba projektov       

     - predmet kontroly: dosiahnuté vedomosti, zručnosti a osvojené základné poznatky

     - metódy a formy kontroly: kontrola verbálnych, písomných a grafických prejavov žiaka

      

     Ústna odpoveď – hodnotíme SZ, výslovnosť, porozumenie, zvládnutie jednoduchého rozhovoru, opis obrázka, čítanie s porozumením, aplikácia poznatkov  - minim. 4x/ročne

      Písomná práca – didaktické testy po tematických celkoch minim. 5x/ročne

      Päťminútovky zo SZ v počte max.15slov, prípadne spájaním, krúžkovaním pojmov( podľa uváženia vyučujúceho)

     Tvorba projektov: hodnotí sa forma(tvorivosť, lingvistická správnosť, úprava, vynaložené úsilie) 50% hodnotenia, obsah (SZ, zvládnutie témy, schopnosť vyjadriť svoje myšlienky)50%

      

     Hodnotenie podľa percentuálnej úspešnosti:

     100% - 90%  – stupeň 1 – výborný

       89% - 75%  – stupeň 2 – chválitebný

         74% - 55%   – stupeň 3 – dobrý

       54% - 25%   – stupeň 4 – dostatočný

       24% -   0%   – stupeň 5 – nedostatočný

      

     Pri celkovom hodnotení žiaka v predmete musí prevažovať počet známok z písomných odpovedí nad ústnymi.

      

      

      

      

      

     ETICKÁ A NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA

      

     Na hodinách sledujeme cyklické rozvíjanie osobnosti žiaka, rešpektujeme dynamiku dlhodobého a postupného rozvoja sociálnych zručností. Vyzdvihujeme a zdôrazňujeme úspechy v prosociálnom cítení.

      

     - metódy a formy hodnotenia:

      

     -                     komunikácie, rozhovory a diskusie

     -                     vyhľadávanie zdrojov v encyklopédiách a na internete

     -                     tímová práca a kooperácia učenia

     -                     projekty

     -                     rolové úlohy

     -                     riešenie problémov -konštruktivistická metóda, problémové úloh

      

     - kritéria hodnotenia:

     Známkou hodnotíme:

     ·                    prácu s pracovným zošitom – priebežne

     ·                    vytvorenie projektu – raz za polrok

     ·                    krátke overenie vedomostí formou testu – raz za štvrťrok

     ·                    aktivitu na hodine - priebežne

      

     Váhy známok v 1. – 4. ročníku

      

     V rámci nižšie uvedených predmetov bude známke pridelená nízka váha, štandardná váha alebo vysoká váha. Váha známky určuje podiel známky na celkovom súhrnom hodnotení žiaka.

      

     Predmet

     nízka váha (0,5 násobná)

     štandardná váha

     vysoká váha  (2 násobná)

     SJL

     aktivita, domáca úloha, projekt

     ústna odpoveď, pravopisné cvičenie, slohová práca, malá kontrolná práca, kontrolný diktát, technika čítania a čítanie s porozumením (2. – 4. roč.)

     vstupná písomná práca, výstupná písomná práca, polročná písomná práca, tematická práca, technika čítania a čítanie s porozumením (1. roč.)

     ANJ

     aktivita, domáca úloha, projekt

     ústna odpoveď, pravopisné cvičenie, čítanie s porozumením, slovná zásoba, preklad

     vstupná písomná práca, výstupná písomná práca, polročná písomná práca, tematická práca

     MAT

     aktivita, domáca úloha, projekt

     ústna odpoveď, malá kontrolná práca

     vstupná písomná práca, výstupná písomná práca, polročná písomná práca, tematická práca

     VLA

     aktivita, domáca úloha, projekt

     ústna odpoveď, malá kontrolná práca

     vstupná písomná práca, výstupná písomná práca, polročná písomná práca, tematická práca

     PVO

     aktivita, domáca úloha, projekt

     ústna odpoveď, malá kontrolná práca

     vstupná písomná práca, výstupná písomná práca, polročná písomná práca, tematická práca

     PDA

     aktivita, domáca úloha, projekt

     ústna odpoveď, malá kontrolná práca

     vstupná písomná práca, výstupná písomná práca, polročná písomná práca, tematická práca      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Týždenný rámcový učebný plán iŠkVP:

      

     v zdelávacia oblasť

     vyučovací predmet

      primárne vzdelávanie

     1.

     2.

     3.

     4.

     suma

     Jazyk a komunikácia

     slovenský jazyk a literatúra

     9+1

     8+2

     7+1

     7+1

     36

     anglický jazyk

      

      

     3

     3

     6

     nemecký jazyk

      

      

      

      

      

     Matematika  a práca s informáciami

     matematika

     4+1

     4+1

     4+1

     4

     19

     informatika

      

      

     1

     1

     2

     Človek a príroda

     prvouka

     1

     2

      

      

     3

     prírodoveda

      

      

     1

     2

     3

     Človek a príroda

     fyzika

      

      

      

      

      

     chémia

      

      

      

      

      

     biológia

      

      

      

      

      

     Človek a spoločnosť

     vlastiveda

      

      

     1

     2

     3

     dejepis

      

      

      

      

      

     geografia

      

      

      

      

      

     Človek a hodnoty

     občianska náuka

      

      

      

      

      

     etická výchova_náboženská výchova_náboženstvo

     1

     1

     1

     1

     4

     Človek a svet práce

     pracovné vyučovanie

      

      

     1

     1

     2

     technika

      

      

      

      

      

     Umenie a kultúra

     hudobná výchova

     1

     1

     1

     1

     4

     výtvarná výchova

     2

     2

     1

     1

     6

     Zdravie a pohyb

     telesná a športová výchova

     2

     2

     2

     2

     8

      

     základ

     20

     20

     23

     25

     88

      

     voliteľné (disponibilné) hodiny

     2

     3

     2

     1

     8

      

     spolu

     22

     23

     25

     26

     96

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Poznámky:

      

      

     1.      Počet vyučovacích hodín v týždni pre žiakov:

     prvého ročníka je 22

                                                                                       druhého ročníka je 23

                                                                                       tretieho ročníka je 25

                                                                                       štvrtého ročníka je 26

     2. Rozdelenie hodín do ročníkov je v právomoci školy. Pri prestupe žiaka prijímajúca škola zistí, podľa akého školského vzdelávacieho programu sa žiak vzdelával na predchádzajúcej škole a zabezpečí zosúladenie jeho vedomostí, zručností a postojov so svojím vlastným vzdelávacím programom spravidla v priebehu jedného roka.

      

     6. Vyučovacia hodina má 45 minút v tomto rozdelení učebného plánu.

     7. Voliteľné hodiny použila škola na dotvorenie školského vzdelávacieho programu. Voliteľné hodiny rozširujú a prehlbujú obsah predmetov zaradených do štátneho vzdelávacieho programu.

      

     8. Náboženskú výchovu vyučujeme v alternácii s etickou výchovou.

      

     9. Škola organizuje s informovaným súhlasom zákonného zástupcu žiaka plavecký výcvik v 3. a 4. ročníku.

      

     10. Škola organizuje s informovaným súhlasom zákonného zástupcu žiaka školské výlety, exkurzie, poznávacie zájazdy, ktoré podľa návrhu učiteľov zaraďuje riaditeľ školy do plánu práce školy. Pre žiakov, ktorí sa uvedených aktivít nezúčastnia, zabezpečí škola náhradné vyučovanie. Ak ide o akcie konané mimo školy, z dôvodu zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov pripadá na jedného ped. zamestnanca maximálne 25 žiakov a pri akciách v zahraničí maximálne 15 žiakov.

      

     10. Využitie disponibilných hodín: všetky hodiny upevňujúce

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      


     Delenie a spájanie vyučovacích hodín

      

      

      

      

     Školský rok: 2018 - 2019

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Trieda

     Počet ž.

     ANJ

     INF

     ETV

      

      

      

      

     1.A

      

      

      

      

      

      

      

      

     2.A

      

      

      

      

      

      

      

      

     3.A

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     4.A

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Trieda

     Počet ž.

      

      

      

      

      

      

      

     5.A

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     5.B

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     6.A

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     6.B

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     7.A

      

      

      

      

      

      

      

      

      7.B

      

      

      

      

      

      

      

      

     8.A

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     9.A

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     9.B

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     V oblasti disponibilných hodín sa začlenení žiaci vzdelávajú v plnom rozsahu.