PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
PaedDr. Róbert Harsányi Textový editor WORD pre začiatočníkov 7 30
BOZP v chem. lab 8
Základná obsluha PC 8
Tabuľkový procesor EXCEL pre začiatočníkov 7
Mgr. Anna Gavalcová Moderné prezentačné programy a ich využite vo vyučovacom procese 15 60
Informačná a internetová bezpečnosť v kontexte práce učiteľa 15
Pokročilé interaktívne vyučovanie v práci učiteľa 15
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Mgr. Lucia Balážová Moderné prezentačné programy a ich využitie vo vyučovacom procese 15 105
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Digitalizácia učebných materiálov 15
Informačná a internetová bezpečnosť v kontexte práce učiteľa 15
Pokročilé interaktívne vyučovanie v práci učiteľa 15
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Využitie informačných technológií v práci s dokumentmi a multimédiami 15
Mgr. Petronela Durdyová Problematika počúvania s porozumením v anglickom jazyku 10 120
Využívanie piesní na hodinách AJ 8
Rozvoj komunikačných zručnostížiakov na hodinách AJ 14
Didaktika reálií vo vyučovaní anglického jazyka 8
Skupinové vyučovanie vo výučbe cudzích jazykov 8
Učiť moderne, inovatívne 15
Využívanie IKT v práci učiteľa 15
Uplatnenie osobnostného, soc. a morálneho rozvoja vo vyučovacom procese 15
Rozvíjanie čitateľskej gramotnosti v školách 15
Tvorba didaktických testov v anglickom jazyku 12
Mgr. Katarína Gašparovičová Tvorba a využitie myšlienkových máp 15 30
Moderné prezentačné programy a ich využite vo vyučovacom procese 15
Ing. Alena Holická Informačná a internetová bezpečnosť v kontexte práce učiteľa 15 60
Moderné prezentačné nástroje v edukácii 15
Interaktívna komunikácia v edukačnom procese 15
Myšlienkové mapy v edukácii 15
Mgr. Katarína Horváthová Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15 60
Moderné prezentačné programy a ich využite vo vyučovacom procese 15
Informačná a internetová bezpečnosť v kontexte práce učiteľa 15
Pokročilé interaktívne vyučovanie v práci učiteľa 15
Mgr. Silvia Hubináková Informačná a internetová bezpečnosť v kontexte práce učiteľa 15 50
Pokročilé interaktívne vyučovanie v práci učiteľa 0
Učiť moderne inovatívne a kreatívne 15
program ActivInspire 10
MS OFFICE vo vzdelávacom procese 10
Mgr. Zuzana Krajčovičová interaktívne metódy 21 131
Uplatnenie osobn., soc.a mor. rozvoja 15
Uplatnenie multikultulárnej výchovy 15
MS OFFICE vo vzdelávacom procese 10
Učiť moderne inovatívne a kreatívne 15
program ActivInspire 10
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Tvorba a využitie myšlienkových máp 15
Moderné prezentačné programy a ich využite vo vyučovacom procese 15
Mgr. Zuzana Machovičová Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15 66
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Tvorba a využitie myšlienkových máp 15
Niektoré interaktívne metódy efektívneho učenia 21
Mgr. Slavomíra Melichová, PhD. Excel 2007 pre pokročilých 7 72
Textový editor WORD pre začiatočníkov 7
Tabuľkový procesor EXCEL pre začiatočníkov 7
Informačná a internetová bezpečnosť v kontexte práce učiteľa 15
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
cabri geometria 21
PaedDr. Rastislav Murín Informačná a internetová bezpečnosť v kontexte práce učiteľa 15 60
Pokročilé interaktívne vyučovanie v práci učiteľa 15
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Moderné prezentačné programy a ich využitie vo vyučovacom procese 15
Mgr. Vladimír Žigo Profesijná orientácia žiakov zš na odborné vzdelávanie a prípravu 8 45
Cloudové riešenia a ich využitie vo vyučovacom procese 7
Informačná a internetová bezpečnosť v kontexte práce učiteľa 15
Moderné prezentačné programy a ich využite vo vyučovacom procese 15
PaedDr. Lucia Žigová Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15 90
Tvorba a využitie myšlienkových máp 15
Rigorózna skúška 60


© aScAgenda 2022.0.1288 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 14.09.2021