• Olympiáda v anglickom jazyku

     • Dňa 19.1.2023 sa uskutočnilo okresné kolo olympiády v anglickom jazyku, kde naši žiaci dosiahli veľmi pekné výsledky. David Škubla 2. miesto a Peter Skácel 4. miesto. Obom žiakom srdečne gratulujeme.

     • Hodnotenie škôl INEKO

     • Milí rodičia,

      radi by sme sa s vami podelili o radosť z výsledkov v rámci hodnotenia INECO. Naša škola sa umiestnila na krásnom 9. mieste spomedzi všetkých 151 základných škôl v Trnavskom kraji. A v užšom vnímaní, v rebríčku plnoorganizovaných (bez malých škôl) ZŠ v Trnavskom kraji, sme
      na 6. mieste zo 77 škôl. Tešíme sa z úspechu, ktorý je výsledkom spolupráce učiteľov, žiakov i rodičov.

     • Voľné pracovné miesto - materská škola


     • Oznámenie o voľnom pracovnom mieste V zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a
      odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov ktorými sa dopĺňajú niektoré
      zákony zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných
      zamestnancov:
      Názov a adresa zamestnávateľa: Základná škola s materskou školou Trakovice, Trakovice 10, 919 33
      Kategória: učiteľka /učiteľka v materskej škole
      Predpokladaný dátum prijatia od 9.1.2023
      Úväzok: 100%
      Kvalifikačné predpoklady: - vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch
      a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
      Požadované doklady:
      - žiadosť o prijatie do zamestnania,
      - profesijný životopis,
      - doklady o dosiahnutom ukončenom vzdelaní,
      - súhlas so spracovaním osobných údajov.
      Platové podmienky:
      Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č.
      338/2019 Z. z., ktorými sa ustanovujú "Platové tarify PZ a OZ a zvýšenie platových taríf v závislosti od
      dĺžky započítanej praxe.
      Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi doručte najneskôr do 31. 12.
      2022 do 12.00 h na adresu školy: ZŠ s MŠ Trakovice, Trakovice 10, 919 33
      mailom: zstrakovice@gmail.com .
      Na obálku/do predmetu správy uveďte „Žiadosť o prijatie do zamestnania MŠ“
      Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú
      požadované podmienky. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo pozvať na osobný pohovor len vybraných
      uchádzačov, ktorí spĺňajú požadované podmienky.

     • Detský čin roka 2022

     • V utorok, 13.12.2022, sa v Bratislave konalo slávnostné vyhodnotenie celoslovenskej ankety Detský čin roka 2022. Diplom za mimoriadne ocenenie pre našu školu prebrala pani učiteľka Mgr. Katarína Kmeťová spolu s deťmi. Z tohoto úspechu sa veľmi tešíme!!!

      Zároveň dávame do pozornosti pieseň, ktorú k tejto príležitosti skomponovla a naspievala pani učiteľka Katka. Veríme, že v tomto vianočnom čase poteší srdcia každého z vás. Pieseň nájdete pomocou odkazu: https://www.youtube.com/watch?v=5x6P9zaIucw

     • Besedy s príslušníkmi PZ SR

     • V dňoch 23.,24. a 28.11.2022 sa na škole uskutočnili besedy s príslušníkmi PZ SR. Témy besied so žiakmi druhého stupňa sa týkali prevencie drogových závislostí, šikany a kyberšikany. Žiaci prvého stupňa absolvovali besedu na tému dopravnej výchovy.

     • Vyhodnotenie zberu papiera.

     • Prinášame výsledky jesenného zberu papiera, ktorý sa uskutočnil minulý týždeň:

      Celkovo sme vyzbierali 700kg kartónovej lepenky a 8640kg triedeného papiera.

      V kategórii tried sa na prvom mieste umiestnila trideda 1.A (3324kg), na druhom mieste 4.A (895 kg) a na treťom mieste 5.A (679 kg). Hmotnosti sme prepočítavali na počet žiakov v triede.

      V kategórii jedniotlivcov sú víťazmi žiaci 1.A triedy a to:  Hanka Hlavandová (1566 kg), Tomáš Beňo (859kg) a Jakub Súkup (363 kg).

      Víťazom srdečne gratulujeme a pripravujeme ceny pre kolektívy aj jednotlivcov.

     • ... čiastočné zatmenie slnka..

     • Včera mali naši žiaci možnosť pozorovať čiastočné zatmenie slnka. Pozorovanie sme mohli uskutočniť aj vďaka pohotovej reakcii pána Petra Lackoviča, ktorý nám do školy priniesol zásobu starších zváračských skiel. ... ďakujeme...

     • Počasie a jeho nálady.

     • Dňa 24.10 sa žiaci 1. stupňa zúčastnili prednášky s meteorologičkou PaeDr. Gabrielou Ivaňákovou na tému Počasie a jeho nálady. Deti prednáška zaujala, počúvali pozorne a aktívne sa zapájali. Zároveň sme dostali od Slovenského hydrometeorologického ústavu ako dar do školskej knižnice publikácie o počasí a klimatických zmenách.Ďakujeme.

     • Renovácia lavičiek...

     • Aj takto pracujeme... naši žiaci na hodinách techniky pod vedením učiteľky Ing. A. Moravčíkovej pekne zrenovovali starú lavičku. Vrátili jej funkčnosť a pôvab. Pri práci si osvojili technologické postupy renovácie kovu i dreva. Vybrúsili železo i drevo, naniesli antikorózny náter, drevo ošetrili ochrannou lazúrou. Nakoniec natreli lavičku vrchným náterom peknej modrej farby a vrátili jej tak druhý život. ĎAKUJEME všetkým za odvedenú prácu... a pokračujeme ďalej!

     • Detský čin roka 2022 - mimoriadna cena!

     • Základná škola s materskou školou Trakovice získala za svoj "čin - projekt" celoslovenské ocenenie. Ďakujeme všetkým ďeťom a dospelím, ktorí pomáhali šíriť dobro. Bližšie informácie v linku: https://www.detskycin.sk/sk/pribehy/pribehy-2022/mimoriadna-cena-pre-projekt-stvorlistok-pomoci.html

     • ZBER PAPIERA

     • Vážení rodičia, milí žiaci, v týždni od 24.10.2022 do 27.10.2022 bude na našej škole prebiehať ZBER PAPIERA. Zviazaný papier (prípadne kartón) môžete priniesť počas celého týždňa do kontajnera, ktorý bude umiestnený pri školskej jedálni. Pre víťazov (triedy aj jednotlivcov) budú pripravené zaujímavé ceny.

     • Strom roka - anketa

     • Vážení rodičia a žiaci, naša škola sa zapojila do ankety Strom roka. V nej si môžu žiaci vybrať jeden strom z 12-ich finalistov a odovzdať mu svoj hlas. V našom okolí sa o tento titul uchádza TIS ČERVENÝ, ktorý sa nachádza v areáli Nyáryovskej kúrie v Bučanoch (v ankete je uvedený pod č. 11).

      Ak chcete podporiť tento strom a zároveň chcete využiť možnosť získať pre našu školu výsadbový materiál, alebo chcete získať  pre seba náučné darčeky – HLASUJTE! Hlasovanie prebieha do 30. septembra formou hlasovacích lístkov, ktoré budú k dispozícii u p. uč. Holickej.

      Informácie o súťaži nájdete na https://www.ekopolis.sk/zivotne-prostredie/strom-roka/sutaz-pre-skoly.

     • Slávnostné otvorenie školského roku 2022/2023

     • Milí rodičia, žiaci a zamestnanci školy.

       

      Pozývame vás na slávnostné otvorenie školského roku 2022/2023, ktoré sa uskutoční  5.9.2022 o 7:30 hodine na nádvorí základnej školy (v prípade nepriaznivého počasia v budove základnej školy).

      Otvorené budú všetky vchody a nebudú vyčlenené pre jednotlivé triedy.

      Pred vstupom do základnej školy je potrebné predložiť vyhlásenie o bezpríznakovosti dieťaťa. Vyhlásenie je možné podať aj v elektronickej podobe cez stránky edupage. Vyhlásenie sa nachádza na webovej stránke https://www.minedu.sk/data/att/24230.pdf

      Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti sa predkladá s cieľom zabezpečiť bezpečné prostredie v školách a školských zariadeniach za účelom zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia detí a žiakov podľa § 152 písm. c) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „školský zákon“), a tak zachovať prezenčnú výučbu a minimalizovať riziko prerušenia výučby v triede. Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti rodič predkladá pri nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy a školského zariadenia v trvaní 5 a viac po sebe nasledujúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú)

       V prípade, že rodič nepredloží „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“, dieťa/žiak sa považuje za príznakového, a je potrebné, aby rodič kontaktoval všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý ho bude ďalej usmerňovať. Ak dieťa/žiak neprišiel v sprievode rodiča do školy a nepredložil „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“, je potrebné dieťa/žiaka umiestniť do izolačnej miestnosti a bezodkladne kontaktovať rodiča.

      Podľa rozhodnutia ministra školstva rodič môže svojím rozhodnutím ospravedlniť žiaka na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní/dieťa s povinným predprimárnym vzdelávaním na 7 po sebe idúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú) aj z dôvodu ochorenia. Pri absencii viac ako 5 (žiak)/7 (dieťa s PPV) po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí (žiak)/ (dieťa s PPV) predložiť „Potvrdenie od lekára“ od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý má vedomosť o prebiehajúcom ochorení (bez obmedzenia počtu ospravedlnení počas školského roka).

     • Informácia k poskytovaniu dotácií na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (ďalej len „dotácia na stravu“)

      1. Zmena v poskytovaní dotácií na stravu od 01.07.2022

       

      Dňa 01.07.2022 nadobúdajú účinnosť niektoré ustanovenia zákona č. 232/2022 Z. z.
      o financovaní voľného času dieťaťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o financovaní voľného času dieťaťa“). Predmetný zákon je zverejnený v zbierke  zákonov SR: 232/2022 Z.z. - Zákon o financovaní voľného času di... - SLOV-LEX

       

      V tejto súvislosti uvádzame, že zákon o financovaní voľného času dieťaťa s účinnosťou od 01.07.2022 mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) a zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dotáciách“), čím dochádza k zmenám v poskytovaní dotácií na stravu.

       

      Od 01.07.2022 v zmysle § 52 zzn ods. 3 písm. a) a b) zákona o dani z príjmov suma daňového bonusu, o ktorú sa znižuje daň, je:

      1. 40 eur mesačne, ak vyživované dieťa dovŕšilo 15 rokov veku, alebo
      2. 70 eur mesačne, ak vyživované dieťa nedovŕšilo 15 rokov veku, a to poslednýkrát za kalendárny mesiac, v ktorom dieťa dovŕši 15 rokov veku; to neplatí, ak sa na vyživované dieťa poskytuje dotácia na stravu podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách

       

      a zároveň § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách bol upravený tak, že dotáciu na stravu je možné poskytnúť:

      • na dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s ním v domácnosti podľa zákona o dani z príjmov[1] (ďalej len „deti bez daňového bonusu), táto skutočnosť sa žiadateľovi podľa § 4 ods. 4 preukazuje čestným vyhlásením.

       

      V nadväznosti na uvedené od 01.07.2022, v prípade detí bez bonusu je možné dotáciu na stravu poskytnúť len tým deťom v poslednom ročníku MŠ alebo v ZŠ, ak si zákonný zástupca dieťaťa, resp. osoba v ktorej starostlivosti dieťa je (ďalej aj „rodič dieťaťa“) na toto dieťa neuplatnil daňový bonus na dieťa, ktoré nedovŕšilo 15 rokov veku. Pri poskytovaní dotácií na stravu sú teda dve vekové kategórie detí[2]:

       

      • deti v poslednom ročníku MŠ alebo v ZŠ do 15 rokov veku, ak si rodič na dieťa neuplatnil v zmysle zákona o dani z príjmov nárok na daňový bonus (napr. osoby bez zdaniteľných príjmov,  poberatelia dôchodkov), ktoré majú nárok na dotáciu na stravu;

       

      V prípade, ak rodičia tejto vekovej kategórie detí majú nárok na uplatnenie si daňového bonusu (v sume 70 eur mesačne[3]), tento bonus je pre nich výhodnejší ako dotácia na stravu (ak by sa dieťa zúčastnilo vyučovania 20 dní v mesiaci, dotácia na stravu by bola vo výške 26 eur mesačne). Súbeh poberania tohto daňového bonusu a dotácie na stravu podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách nie je možný[4].

      • deti nad 15 rokov v ZŠ (napr. z dôvodu opakovania ročníka, odkladu povinnej školskej dochádzky), ktoré majú nárok na dotáciu na stravu aj v prípade, ak si rodič na toto dieťa uplatnil nárok na daňový bonus (v sume 40 eur mesačne[5]).

       

      V tejto súvislosti uvádzame, že ak dieťa napr. dovŕši 15 rokov dňa 19.10.2022, nárok na daňový bonus v sume 70 eur má rodič dieťaťa poslednýkrát za mesiac, v ktorom dieťa dovŕši 15 rokov veku, t.j. za mesiac október 2022. Od mesiaca november 2022 rodič tohto dieťaťa môže poberať daňový bonus v sume 40 eur a zároveň dieťa má nárok na dotáciu na stravu, ak zriaďovateľ do konca mesiaca november 2022 o tejto zmene informuje úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „úrad“).

       

      Nárok na poskytnutie dotácie na stravu podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách od 01.07.2022 preukazuje rodič dieťaťa vo veku do 15 rokov zriaďovateľovi MŠ/ZŠ novým čestným vyhlásením o neuplatnení si daňového bonusu (v prílohe). Čestné vyhlásenie v ukrajinskom jazyku predkladá rodič dieťaťa z Ukrajiny. V tejto súvislosti uvádzame, že ak by si v čase poskytovania dotácie na stravu zákonný zástupca dieťaťa uplatnil daňový bonus, je povinný o uvedenom zriaďovateľa bezodkladne informovať, nakoľko v takomto prípade bude dieťaťu poskytovaná dotácia na stravu neoprávnene (trestno-právne dôsledky nepravdivého čestného vyhlásenia podľa § 221 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a povinnosť vrátiť všetky finančné prostriedky poskytnuté na toto dieťa ako dotáciu na stravu). 

       

      Nakoľko v prípade detí, ktoré dovŕšili 15 rokov veku je možný súbeh poberania daňového bonusu a dotácie na stravu, povinnosť predloženia čestného vyhlásenia sa nevzťahuje na rodičov týchto detí. Ak rodič dieťaťa, ktoré dovŕšilo 15 rokov veku bude mať záujem o poskytnutie dotácie na stravu z titulu neuplatnenia si daňového bonusu, zriaďovateľ overí dovŕšenie 15 roku veku dieťaťa podľa dátumu narodenia dieťaťa a dieťa ako oprávnené oznámi úradu, tak ako je uvedené vyššie.

       

      Vzhľadom na uvedené od 01.07.2022, v prípade detí bez bonusu, dochádza k zmene pri poskytovaní dotácií na stravu pri deťoch v poslednom ročníku MŠ, ktoré nedovŕšili 6 rokov veku (5 ročné deti, príp. aj mladšie deti zaradené na povinné predprimárne vzdelávanie). Tieto deti od 01.07.2022 už nemajú nárok na dotáciu na stravu, ak si rodič na dieťa uplatní daňový bonus. Vzhľadom na uvedené je nevyhnutné, aby zriaďovatelia MŠ čo možno najskôr:

       

      • oslovili všetkých rodičov detí v poslednom ročníku MŠ, ktorým bola doteraz dotácia na stravu poskytovaná z titulu neuplatnenia si zvýšeného daňového bonusu, či majú nárok na uplatnenie si daňového bonusu od 01.07.2022. Rodičia, ktorí si daňový bonus nemôžu uplatniť (napr. osoby bez zdaniteľného príjmu, poberatelia dôchodkov), túto skutočnosť zriaďovateľovi preukážu novým čestným vyhlásením o neuplatnení si daňového bonusu;
      • do konca mesiaca júl 2022 úradu v súlade so zákonom o dotáciách oznámili úbytok deti v poslednom ročníku MŠ, t.j. deti, ktoré od 01.07.2022 už nie sú oprávnené na poskytnutie dotácie na stravu, z dôvodu zmeny daňových bonusov.

       

      1. Predkladanie podkladov v súvislosti s poskytnutím dotácie na stravu na obdobie od 01.09.2022 do 31.12.2022

       

      V súvislosti s poskytnutím dotácie na stravu na obdobie od 01.09.2022 do 31.12.2022, zriaďovateľ, tak ako každý rok, predkladá v súlade so zákonom o dotáciách podklady nevyhnutné na poskytnutie dotácie na stravu. Vzhľadom na poskytovanie dotácie na stravu aj deťom z Ukrajiny (osoby s osobitnou ochranou[6]), pre ktoré je nevyhnutné viesť samostatnú evidenciu, boli upravené zoznamy oprávnených detí a oznámenie o počte odstravovaných obedov. V súvislosti s poskytnutím dotácie na stravu si dovoľujeme požiadať, aby zriaďovatelia príslušnému úradu:

       

      • v termíne do 15.07.2022 oznámili počet odstravovaných detí za obdobie od 01.01.2022
       do 30.06.2022 jednotlivo po mesiacoch za každé školské zariadenie, na ktoré bola poskytnutá dotácia. V prílohe predkladáme tabuľku Oznámenie o počte odstravovaných obedov za obdobie od 01.01.2022 do 30.06.2022, v ktorej je potrebné samostatne vykázať deti z Ukrajiny, na ktoré bol poskytnutý mimoriadny doplatok (predmetné oznámenie už bolo zriaďovateľom úradmi zaslané);

       

      • v termíne do 10.08.2022 doručili aktualizovaný zoznam detí, na ktoré žiadajú poskytnutie dotácie od 01.09.2022 do 31.12.2022, a to na tlačive Zoznam detí oprávnených na poskytnutie dotácie na stravu. V nadväznosti na to, z akého titulu sú deti v MŠ/ZŠ oprávnené na poskytnutie dotácie na stravu, zriaďovateľ vyplní príslušný zoznam detí podľa § 4 ods. 3 písm. a) zákona o dotáciách alebo zoznam detí podľa § 4 ods. 3 písm. b) alebo písm. c) zákona o dotáciách, pričom deti z Ukrajiny predkladá na samostatných zoznamoch. Zoznamy detí oprávnených na poskytnutie dotácie na stravu predkladáme v prílohe. Za správnosť údajov uvedených v aktualizovanom zozname detí, zodpovedá zriaďovateľ a v tejto súvislosti uchováva podklady súvisiace s jej poskytnutím (potvrdenia o deťoch v ŽM/HN, nové čestné vyhlásenia, že si rodičia neuplatnili nárok na daňový bonus). Tieto podklady potvrdzujúce oprávnenosť detí na poskytnutie dotácie na stravu nie je potrebné k zoznamom detí predkladať.

       

      V tejto súvislosti odporúčame zriaďovateľovi, aby čo možno najskôr informoval fyzickú osobu, v ktorej starostlivosti dieťa je, že k poskytnutiu dotácií na stravu je nevyhnutné predložiť:

      • potvrdenie, že ide o dieťa v HN,
      • potvrdenie, že ide o dieťa v ŽM,
      • nové čestné vyhlásenie o neuplatnení si nároku na daňový bonus.

       

      Termín na predloženie vyššie uvedených podkladov odporúčame stanoviť si tak, aby mal zriaďovateľ dostatočný časový priestor na zosumarizovanie predložených podkladov za každé dieťa v MŠ/ZŠ do Zoznamu detí oprávnených na poskytnutie dotácie na stravu, ktorý je povinný doručiť na úrad tak, ako je uvedené vyššie, najneskôr do 10.08.2022.

       

      V súvislosti s preukázaním, že ide o dieťa v HN uvádzame, že v zmysle zákona č. 177/2018
      Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii), je od 01.04.2022 možné prostredníctvom Over Si preveriť poskytovanie pomoci v hmotnej núdzi,
      t.j. predmetné potvrdenie nie je potrebné od rodiča vyžadovať, ak má zriaďovateľ možnosť uvedené overiť prostredníctvom informačných systémov. Zároveň odporúčame zriaďovateľom informovať sa na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „MŠVVŠ SR“) o možnosti preverenia poskytovania pomoci v hmotnej núdzi prostredníctvom rezortného informačného systému.

       

      V prípade detí, ktoré sú oprávnené na poskytnutie dotácie na stravu z titulu, že ide o dieťa v ŽM uvádzame, že ak rodič nestihne predložiť potvrdenie, že ide o dieťa v ŽM v stanovenom termíne, avšak informuje zriaďovateľa, že príjem domácnosti je najviac vo výške životného minima, je možné dieťa zaradiť do zoznamu oprávnených detí len na základe informácie od rodiča. Úrad posúdi príjem domácnosti (ak bude Formulár na posúdenie príjmu rodičom na úrad predložený)
      a ak pôjde o dieťa v ŽM a dieťa v ŽM bude uvedené zriaďovateľom na aktualizovanom zozname detí, dotáciu na stravu úrad do 25.08.2022 na toto dieťa vyplatí.

       

      V tejto súvislosti si Vás však dovoľujeme požiadať, aby ste usmernili rodičov, že Formulár na posúdenie príjmu vrátane podkladov ku konaniu v tejto veci (napr. doklad o príjme) je potrebné predložiť na úrad najneskôr do 15.08.2022, aby ich úrad stihol spracovať a oprávnené dieťa zahrnúť do vyplateného preddavku dotácie na stravu na obdobie od 01.09.2022 do 31.12.2022. Formuláre na posúdenie príjmu pre slovenské deti, ako aj deti z Ukrajiny predkladáme v prílohe.

       

       

      1. Letné školy v období školských prázdnin v školskom roku 2021/2022

       

      Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej len „MPSVR SR“) má záujem aj v tomto školskom roku, podobne ako v predchádzajúcich dvoch školských rokoch, umožnením poskytovania dotácie na stravu podporiť vzdelávanie detí, dobehnutie zameškaného učiva z dôvodu pandémie, rozvíjanie ich zručností a kompetencií u žiakov, ako aj podporu integráciu detí z Ukrajiny.

       

      Poskytovanie dotácie na stravu je v zmysle zákona o dotáciách viazané na účasť na vyučovaní. V zmysle zverejnenej výzvy MŠVVŠ SR k rozvojovému projektu Letná škola 2022, ktorú organizuje na základe Memoranda o spolupráci s organizáciou UNICEF, je zabezpečenie vyučovania a vzdelávacích aktivít povinnou dennou súčasťou letnej školy. V súlade s uvedeným je na účely zákona o dotáciách možné považovať letnú školu organizovanú v rámci rozvojového projektu Letná škola 2022 za vyučovanie. Bližšie informácie k výzve na Letné školy 2022 sú zverejnené na webovom sídle MŠVVŠ SR: (https://www.minedu.sk/vyzva-na-letne-skoly-2022/.

       

      V tejto súvislosti upozorňujeme, že nakoľko poskytovanie dotácie na stravu je zákonom o dotáciách viazané na účasť dieťaťa na vyučovaní, bude možné poskytovanie dotácie na stravu považovať za oprávnené len v prípade, ak bude letná škola organizovaná v rámci uvedeného rozvojového projektu. V prípade, že ZŠ bude organizovať počas prázdnin letnú školu alebo iné obdobné aktivity mimo uvedeného rozvojového projektu, poskytovanie dotácie na stravu nebude oprávnené.

       

      V tejto súvislosti uvádzame, že MPSVR SR o možnosti poskytnutia dotácie na stravu v rámci rozvojového projektu Letná škola 2022 už informovalo aj MŠVVŠ SR ako aj  Prvú asociáciu školského stravovania (AŠKOS).

      Podmienky poskytnutia dotácie na stravu v letnej škole:

       

      • zriaďovateľ ZŠ pred organizovaním letnej školy oznámi úradu, že sa zapojil do projektu letnej školy a projekt bol schválený MŠVVŠ SR (úrad overí na stránke MŠVVŠ SR), uvedie úradu školské zariadenie, kde bude organizovať letnú školu (v prípade, ak je zriaďovateľom viacerých školských zariadení);

       

      • zriaďovateľ ZŠ pred organizovaním letnej školy zároveň úradu predkladá menný zoznam oprávnených detí, ktoré sa zúčastnia letnej školy, a to na tlačive Zoznam detí oprávnených na poskytnutie dotácie na stravu – letná škola (v prílohe), s uvedením titulu, na základe ktorého sú deti oprávnené na poskytnutie dotácie na stravu (deti v ŽM, HN, bez daňového bonusu). V prípade detí v HN/ŽM, ktorým bola poskytovaná dotácia na stravu z tohto titulu do 30.06.2022, nie je potrebné od rodičov požadovať dokladovanie tejto skutočnosti. V prípade detí bez daňového bonusu rodič oprávnenosť dieťaťa zriaďovateľovi preukazuje novým čestným vyhlásením; 

       

      • zriaďovatelia ZŠ použijú na stravovanie detí počas letných škôl finančné prostriedky, ktoré nevyčerpali z poskytnutej dotácie na obdobie od 01.01.2022 do 30.06.2022;   

       

      • pri ročnom zúčtovaní dotácie na stravu za celý rozpočtový rok, zriaďovateľ zahrnie do vyúčtovania odstravované deti počas letnej školy.

       

       

      V prípade nejasností vo vyššie uvedenom postupe pri poskytovaní dotácií na stravu Vám odporúčame komunikovať s príslušným úradom, ktorý Vám poskytne náležité usmernenie a poradenstvo.

       

       

       

       

      Prílohy:

       

      • Čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na daňový bonus
      • Čestné vyhlásenie o neuplatnení si nároku na daňový bonus (ukrajinský jazyk)
      • Oznámenie o počte odstravovaných obedov za obdobie od 01.01.2022 do 30.06.2022
      • Zoznam detí oprávnených na poskytnutie dotácie na stravu podľa § 4 ods. 3 písm. a) zákona o dotáciách
      • Zoznam detí oprávnených na poskytnutie dotácie na stravu podľa § 4 ods. 3 písm. b) alebo písm. c) zákona o dotáciách
      • Zoznam detí oprávnených na poskytnutie dotácie na stravu podľa § 4 ods. 3 písm. b) alebo písm. c) zákona o dotáciách – ukrajinské deti
      • Zoznam detí oprávnených na poskytnutie dotácie na stravu – letná škola
      • Formulár na posúdenie príjmu
      • Formulár na posúdenie príjmu deti z Ukrajiny

       

      [1] § 52 zzn ods. 3 písm. b) zákona o dani z príjmov (pri uplatňovaní daňového bonusu od 01.07.2022 do 31.12.2022 postupuje daňovník spôsobom podľa § 52zzn odsekov 2 až 14, ak nie je vyšší nárok na daňový bonus vypočítaný spôsobom podľa § 33 v znení účinnom do 30. júna 2022).   

      [2] Právna úprava účinná do 30.06.2022 rozlišovala 3 vekové kategórie detí pri uplatnení si daňového bonusu:

      • do 6 rokov – tzv. dvojnásobný daňový bonus v sume 47,14 eur mesačne,
      • od 6 do 15 rokov – tzv. zvýšený daňový bonus v sume 43,60 eur mesačne,
      • od 15 rokov – tzv. základný daňový bonus v sume 23,57 eur mesačne,

      pričom nebol umožnený súbeh poskytovania dotácií na stravu a poberania tzv. zvýšeného daňového bonusu.

       

      [3] Podľa § 52zzn ods. 3 písm. b) zákona o dani z príjmov.

      [4] Súbeh poskytovania daňového bonusu na dieťa do 15 rokov veku a dotácie na stravu je však možný, ak je dotácia poskytovaná z titulu, že ide o dieťa, ktoré navštevuje MŠ/ZŠ, kde je najmenej 50% detí z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi (§ 4 ods. 3 písm. a) zákona o dotáciách), alebo v zmysle § 4 ods. 3 písm. b) zákona o dotáciách ide
      o dieťa, ktoré žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi (ďalej len „dieťa v HN“) alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima (ďalej len „dieťa v ŽM“).

      [5] Podľa § 52zzn ods. 3 písm. a) zákona o dani z príjmov.

      [6] Deti z Ukrajiny sú oprávnené na poskytnutie dotácie na stravu, ak spĺňajú podmienky v zmysle v § 2 nariadenia vlády SR č. 131/2022 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie SR spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny v platnom znení.

     • Krabička plná peňazí odovzdaná!!!

     • Psíkovia nás v pondelok poobede privítali hlasným štekaním. Okrem bezmála 500 eur sme však priniesli do útulku niečo viac. Ochotu zdieľať osud tých nemých tvarí a podať "priateľskú labku".  

      S pani Inge, prevádzkarkou psieho útulku v Trnave, sme sa dnes videli prvýkrát. Bola úprimne rada, že sme prišli a pomohli. V útulku pracuje viac-menej zadarmo už 17 rokov. Ona ho vytvorila. Vraví, že ju to stále baví, aj keď to nie je jednoduché a nevie, kto to bude robiť po nej.Ona, ani jej dvaja pomocníci nepoznajú dovolenku. Útulok s asi 40 psíkmi žije z 2 percent z daní a veľmi skromného príspevku od mesta. Asi tri štvrtiny hafanov sa nikdy nedostane na odopciu, nikto ich nechce. Žili život, kedy už ľuďom proste neveria... Útulky sú plné a nedajú sa pristaviť poschodia.

      Jeden z pracovníkov prišiel na konci za mnou a pokojne hovorí: " Pani učiteľka,aby ste si nemysleli... Tí psíkovia sú tu šťastní. Neľutujte ich. Toto je ich domov. Lepší ako mali predtým."

       V mene pani Inge z trnavského útulku - Ďakujem!